Yaaqooba Yaaqooba 1

1Taani Yaaqoobi Xoossaa ailleenne Godaa Yesuus Kiristtoosa aillee, biitta ubban laalettida tammanne naa77u zerettatuyyo sarotaa kiittais. 2Ta ishatoo, intte ammanoi paacettiyoogee intteyyo danddayaa immanaagaa eridi, dumma dumma paacee inttena gakkiyo wode, hegaa kumetta ufaissadan qoodite. 4Intte danddayai aibinne bali bainnan inttena zawatidaageetanne paci bainnaageeta oottidi, ba oosuwaa polo. 5SHin intteppe ooninne baayyo aadhdhida eratettai xayikko, borennan ubbau kehatettan immiya Xoossaa woosso. I ayyo immana. 6SHin i aibiininne sirennan ammanuwan Xoossaa woosso. Aissi giikko, siriya urai carkkoi sugin qaaxxiya abbaa beetaa mala. 7Aissi giikko, naa77u qofai de7iyo urai, ba oge ubban ba qofaa qachchennaagee, he urai Godaappe ainne demmanau qoppoppo. 9SHin hiyyeesa ishai Xoossai a xoqqu oottido wode ufaitto; qassi dure ishaikka Xoossai a ziqqi oottido wode ufaitto. Aissi giikko, dure bitanee maata giddon dicciya ciishshadan xayana. 11Aissi giikko, awai ba mishuwaara kiyidi, maataa melissin, ciishshai xayees; qassi a meraa lo77otettaikka xayees; hegaadankka qassi dure bitanee babaa oottiiddi xayana. 12Waayiyan gencciya urai anjjettidaagaa; aissi giikko, he waayiyaa xoonidoogaappe guyyiyan, Xoossai bana siiqiyaageetuyyo immana giido de7uwaa akiliiliyaa i ekkana. 13Ooninne paacettido wode, “Tana Xoossai paaccees” gooppo. Aissi giikko, Xoossai iitan paacettanau danddayenna; qassi i ba huuphen oonanne paaccenna. 14SHin asi huuphiyan huuphiyan ba huuphe iita amuwan gooshettiyo wodenne cimettiyo wode paacettees. 15Hegaappe guyyiyan, amoi shahaaridi, nagaraa yelees; qassi nagarai diccidi, haiquwaa yelees. 16Ta siiqo ishatoo, cimettoppite. 17Lo77o imo ubbainne kumetta woito ubbai saluwaappe yees. Saluwaa poo7uwaa medhdhida Xoossaappe yees; Xoossai ba huuphen dummatennanne woi mirqqidi xumissenna. 18Nuuni i medhdhido meretatu giddon Xoqqasaa ekkanaadan, nuna ba sheniyan tumu qaalan yeliis. 19Hegaa gishshau, ta siiqo ishatoo, hagaa hassayite; asai ubbai siyanau eesoto; shin haasayanaunne hanqqettanau eesotoppo. 20Aissi giikko, asa hanqqoi Xoossai koyiyo xillotettaa eheenna. 21Hegaa gishshau, tuna hanota ubbaanne iitatetta ubbaa intteppe xaissidi, Xoossai intte wozanan tookkido intte shemppuwaa ashshanau danddayiya qaalaa ashkketettan ekkite. 22SHin Xoossaa qaalaa oottiteppe attin, sissa xallan intte huuphiyaa cimmoppite. 23Aissi giikko, qaalaa siyidi oottenna urai de7ikko, i ba meraa heregan xeelliya uraa mala. 24I bana xeellidi bees; biidi sohuwaarakka i ai malakkonne dogi aggees. 25SHin ooninne ailletettaappe kessiya bali bainna higgiyaa xeellidi, aani aqiyaagee qassi a naagiyaagee, siyidoogaakka dogennaagee, he urai ba oottiyo oosuwan anjjettana. 26Ba inxxarssaa naagennan bana cimmiiddi, bau Xoossaa ammaniyoobaa milatiyo urai de7ikko, a ammanoi mela. 27Xoossaa Aawaa sinttan pokkoi bainna geeshsha ammanoi hagaa; hegee augee giikko, aaya aawi bainna naatanne waayettiya am77eta maaddanaagaanne sa7aa nagaraa qitaappe ba huuphiyaa naaganaagaa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\