Yaaqooba Yaaqooba 2

1Ta ishatoo, intte nu bonchcho Godaa Yesuus Kiristtoosa ammaniiddi, som77o xeellidi, asa bonchchoppite. 2Aissi giikko, worqqa migido wottidi, lo77o maayo maayida issi asi intte shiiquwaa yiikko, qassi curqqa maayo maayida hiyyeesa asikka yiikko, 3lo77o maayuwaa maayida bitaniyaa intte aatti bonchchidi a, “Neeni hagan ubbaappe lo77iya oidiyan utta” giidi qassi hiyyeesa bitaniyaa, “Neeni hinin eqqashsha; woi hagan ta tohuwaa matan sa7an utta” giikko, 4yaatin intte intte giddon shaahotettaa medhdhiyaageetanne iita qofaara de7iya daannata gidekketiiyye? 5Ta siiqo ishatoo, siyite; Xoossai ha sa7an de7iya hiyyeesa asai ammanuwan duretanaunne bana siiqiyaageetuyyo immana giido saluwaa kawotettaa laattanau dooribeenneeyye? 6SHin intte hiyyeesata toochchideta. Dureti inttena tuggayiyaageeta gidokkonaayye? Eti inttena daannan mootiyaageeta gidokkonaayye? 7Intteyyo imettida lo77o sunttaa cayiyaageeti eta gidokkonaayye? 8SHin Xoossaa maxaafan, “Ne shooruwaa ne huuphedan siiqa” geetettidi xaafettida kawo higgiyaa intte polikko, lo77obaa ootteeta. 9SHin intte asa som77o xeellidi bonchchikko, nagaraa ootteeta; qassi higgee intte bolli higgiyaa menttidaageetudan pirddana. 10Aissi giikko, ooninne higge ubbaa naagidi, issinno menttiyaabaa gidikko, he urai higge ubbaa menttees. 11Aissi giikko, “SHaaramuxoppa” giidaagee qassi “Woroppa” giis; shin neeni shaaramuxana xayikkokka, woridabaa gidikko, higgiyaa menttadasa. 12Asa ailletettaappe kessiya higgiyan pirddaa ekkana asatudan haasayitenne etaagaadan oottite. 13Aissi giikko, asa maaribeenna uraa Xoossai maarennan pirddana; maarotettai pirddaa xoonees. 14Ta ishatoo, issi urai baayyo ammanoi de7ees giikko, qassi a ammanuwaa a oosoi erissana xayikko, a ai go77anee? A ammanoi a ashshanau danddayii? 15Issi ishai, woi issi michchiyaa kallottikko, qassi etau ubba gallassi miyoobi xayikko, 16Intteppe issi urai eta, “Saro biite. Tamaa ho77ite. Kallidi miite” giidi, etau koshshiyaabaa immana xayikko, eta ai go77anee? 17Hegaa gishshau, ammanoi oosoi bainnan barkka de7ikko haiqqidaagaa. 18SHin issi urai, “Neessi ammanoi de7ees; qassi taassi oosoi de7ees. Neeni ne ammanuwaa ne oosuwaappe shaakkada tana bessa; taanikka ta ammanuwaa ta oosuwan nena bessana” gaana. 19Neeni issi Xoossai de7iyoogaa ammanaasa; hegee lo77o. Xalahetikka qassi ammanoosona; yashshan kokkoroosona. 20Neeni eeyyai! Ammanoi oosuwaappe shaahettidi go77ennaagaa eranau koyai? 21Nu aawai Abrahaami ba na7aa Yisaaqa yarshshiyoosaa bolli wottido wode, ba oosuwan xillibeennee? 22A ammanoinne a oosoi issippe oottidoogaanne a ammanoi a oosuwan polettidoogaa be7ikkii? 23Xoossaa maxaafai “Abrahaami Xoossaa ammaniis. Xoossaikka hegaa ayyo xillotettan qoodiis” giidoogee polettiis; qassi Xoossaa dabbo geetettidi i xeesettiis. 24Asi ammano xalaalaana gidennan, oosuwan xilliyoogaa intte be7eeta. 25Hegaadankka qassi shaaramuxiyaa Ra7aaba kiitettiyaageeta mokkada hara ogiyaara eta moissido wode, ba oosuwan xillabeikke? 26Aissi giikko, shemppoi shaahettido bollai haiqqidaagaa gidiyoogaadan, hegaadankka qassi oosoi shaahettido ammanoi haiqqidaagaa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\