Yaaqooba Yaaqooba 3

1Ta ishatoo, nuuni haratuppe aadhdhiya pirddaa ekkanaagaa intte eriyo gishshau, intteppe daroti tamaarissiyaageeta gidoppite. 2Nuuni ubbaikka daroban baleettees; issi urai ba haasayan mulekka balana xayikko, i bana naaganau danddayiya bali bainna asa. 3Parati nuuyyo azazettana mala, bixaalaa barssidi, nuuni koyiyoosaa ubbaa eta efeettees. 4Be7ite, markkabetikka qassi hegaa keena gita gidiiddi, gote carkkuwan laagettikkokka, eta laaggiyaagee ba koyiyoosaa zaaridi laaggiyo qii guutta mittan laagettidi boosona. 5Hegaadan inxxarssai bollaa giddon guutta qommo gidikkokka, daro gitaban ceeqettees. Guutta tamai waanida gita woraa xuuggii! Akeekite. 6Inxxarssaikka tama mala. I nu asatettaa giddon iitabaa ubbaa oottana danddayees; asatetta ubbaa tunissees. Qassi nu de7uwaa wottaakka taman xuuggees; Gaannabiyaa taman i xuugettana. 7Aissi giikko, do7atu kafotu zariyaa, tiran gooshettiya shooshshatu zariyaanne abban de7iya meretatu zariyaa ubbaa asi aadissiis; qassi etikka aadidosona. 8SHin ooninne inxxarssaa aadissanau danddayibeenna; inxxarssi woriya marzzee kumido woppu geenna iita mereta. 9Nuuni inxxarssan nu Godaanne Xoossaa galatoos; qassi aanikka Xoossaa leemisuwan merettida asaa qanggoos. 10Issi doonaappe galatainne qanggettai kiyees. Ta ishatoo, hegee hegaadan hananau bessenna. 11Pulttoi issi ollaappe mal77iya haattaanne cammiya haattaa pulttanau danddayii? 12Ta ishatoo, balase giyo mitti wogara aifanau danddayii? Woi woine turi balase giyo mitta aifanau danddayii? Maxine maxine giya haattappekka mal77o haatti kiyana danddayenna. 13Intte giddon aadhdhida eranchchinne akeekanchchi oonee? Ba lo77o de7uwan oosettida ba oosuwaa ashkketettaaninne aadhdhida eratettan besso. 14SHin intte wozanan cammiya qanaateenne yiiqee de7ikko, otorettoppite; qassi tumatettaa bollikka worddotoppite. 15Hegaa mala aadhdhida eratettai saluwaappe wodhdhiyaagaa gidenna; shin hegee sa7aabaa, asaabaa, xalahetubaa. 16Aissi giikko, qanaateenne yiiqee de7iyoosan ooshshainne iita ooso ubbai de7ees. 17SHin bollappe yiya aadhdhida eratettai ubbaappe kase geeshsha. Qassi sarotetta, ashkkenne ero giyaagaa; qassi maarotettinne lo77o aifee kumidoogaa. Sireenne lo77o milatiya iitatetti bainnaagaa. 18Xillotettaa aifee sarotettaa oottiyaageeti sarotettan zerido zerettaappe beettiis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\