Yaaqooba Yaaqooba 4

1Olinne ooshshi intte giddo auppe yii? Eti yiidosai intte bollaa giddon olettiya intte ufaittanau gita amuwaa amottiyoogaappe gidennee? 2Intte amotteeta; shin demmekketa; hegaa gishshau woreeta. Mintti koyeeta; shin demmanau danddayekketa; hegaa gishshau, ooyetteetanne oletteeta. SHin Xoossaa woossenna gishshau, intte koyiyoobaa demmekketa. 3Xoossaa intte woossiyo wode, intte amuwaa polanau woosseeta; qassi intte qofai iita gidiyo gishshau demmekketa. 4Simmi shaaramuxiyaageetoo, ha sa7aara dabbotiyoogee Xoossaayyo ixo gidiyoogaa erekketii? Aissi giikko, ha sa7aara dabbotana koyiyai ooninne Xoossaara morkkettees. 5Woi Xoossaa maxaafai, “Xoossai nunan wottido Ayyaanai wolqqaama amuwaa amottees” giyoogaa intteyyo coo giyoobaa milatii? 6SHin Xoossai aaro kehatettaa aattidi immees. Hegaa gishshau, Xoossaa maxaafai, “Xoossai otorettiyaageeta ixxees; shin banttana kaushshiyaageetuyyo aaro kehatettaa immees” yaagees. 7Hegaa gishshau, intte Xoossau haarettite. Yaatidi xalahe halaqaa teqqite; i intteppe baqatana. 8Xoossaakko shiiqite; ikka inttekko shiiqana. Inttenoo nagaranchchatoo, intte kushiyaa meecettite. Naa77u qofai de7iyoogeetoo, intte wozanaa geeshshite. 9Tuggatite; kayottitenne yeekkite. Intte miichchaa yeehuwau laammite; intte ufaissaakka kayyuwau laammite. 10Godaa sinttan intte huuphiyaa toochchite; qassi i inttena xoqqu xoqqu oottana. 11Ta ishatoo, issoi issuwaa zigiroppite. Ba ishaa zigiriyaageenne a bolli pirddiyaagee higgiyaa zigireesinne higgiyaa bolli pirddees. Neeni higgiyaa bolli pirddikko, higgiyaa bolli pirddiyaagaa gidaasappe attin, higgiyau azazettiyaagaa gidakka. 12Higgiyaa immiyaageenne pirddiyaagee Xoossaa xalaala; i ashshanaunne xaissanau danddayees; shin ne shooruwaa bolli pirddiyaagee neeni oonee? 13Inttenoo, “Nuuni hachchi woi wontto he katamaa baana; biidi hegan laitta uttana; zal77ananne qassi miishsha worissana” giyaageetoo, be7ite. 14Wontto intte de7oi ai hananaakkonne erekketa; guutta wodiyau intte beettidi, guyyeppe xayiya cuwa mala. 15Hegaa aggidi, “Godai giikko, nuuni de7ana; hagaa woi hegaa oottana” gaanau bessees. 16SHin intte ha77i intte gitatettan ceeqqeeta; hegaa mala ceeqo ubbai iita. 17Hegaa gishshau, lo77obaa oottanau eriiddi oottenna urau hegee nagara.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\