Yaaqooba Yaaqooba 5

1Ha77ikka inttenoo dure asatoo, intte bolli yiya tuggau “Aayyee! Aayyee!” yaagidi yeekkitenne zilaalite. 2Intte duretettai moorettiichchiis; qassi intte afalaakka bil77ai mirggiis. 3Intte worqqainne intte birai shiyiichchiis. Qassi he shiyai intte bolli markkattana; intte bollaakka tamadan maana. Intte intte miishshaa wodeyyo dagayideta. 4Akeekite; intte gaden kattaa cakkida asatuyyo qanxxibeenna keraa miishshai waassees; eta waasoi wolqqaama Godaa haittan siyettiis. 5Intteyyo injjetin, sa7an ishalidi de7ideta; shuha gallassau xiikkiyoogaadan, intte bollaa xiikkideta. 6Xillo asa bolli pirddideta; qassi a worideta; i inttenaara eqettenna. 7Hegaa gishshau, ta ishatoo, Godai yaana gakkanaassi genccite; biittaa goyyiyaagee ofinttaa irainne badhdheesaa irai yaana gakkanaassi genccidi, al77o kattaa i waati naagidi gatti ekkiyaakko be7ite. 8Inttekka qassi genccite; yayyoppite. Aissi giikko, Godaa yuussai matattiis. 9Ta ishatoo, Xoossai intte bolli pirddenna mala, issoi issuwaa bolli zuuzummoppite. Be7ite, pirddiyaagee penggen eqqiis. 10Ta ishatoo, waayessinne genccassi leemiso gididaageeta, Godaa sunttan haasayida hananabaa yootidaageeta hassayite. 11Be7ite, danddayidi genccidaageeta nuuni anjjettidaageeta geettees. Iyyooba genccaa intte siyideta; qassi Godai ayyo wurssettan immidoogaakka be7ideta. Aissi giikko, Godai maarotainne qaretai kumidoogaa. 12SHin ubbaappe kase, ta ishatoo, saluwan gidin, woi sa7an gidin, woi hara caaquwan gidin, aibinkka caaqqoppite. SHin Xoossaa pirddan intte gelennaadan, intte yohoi ee giyoobaa gidikko, “Ee” giite; chii giyoobaa gidikko, “CHii” giite. 13Intte giddon waayettiya urai ooninne de7ikko, Xoossaa woosso; ufaittiya urai ooninne de7ikko, yexxidi galato. 14Intteppe sahettiya urai ooninne de7ikko, woosa keettaa cimata baakko xeeso; eti Godaa sunttan zaitiyaa a tiyidi, ayyo Xoossaa woossona. 15Ammanuwan Xoossaa woossido woosai hargganchchaa pattana; Godaikka a harggiyaappe denttana; qassi nagara i oottidobaa gidikkokka Godai ayyo atto gaana. 16Hegaa gishshau, intte paxana mala, intte nagaraa issoi issuwaayyo paaxitenne issoi issuwaayyo Xoossaa woossite; xillo asa woosai wolqqaama oosuwaa oottees. 17Eelaasi nu mala asa. Irai sa7an bukkennaadan, i minttidi, Xoossaa woossiis; woossin heezzu laittanne usuppun agina sa7an irai bukkibeenna. 18Naa77anttuwaa Xoossaa i woossin, saluwaappe irai bukkiis; sa7aikka ba kattaa mokkiis. 19Ta ishatoo, intteppe ooninne tumaappe wora biikko, qassi issoi a guyye zaarikko, 20nagaranchchaa a bala ogiyaappe zaariya ooninne a shemppuwaa haiquwaappe ashshanaagaanne daro nagaraa kammanaagaa ero.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\