Jeremiah 1

1Biniyaama biittan Anatoota kataman de7iya qeesetuppe issuwaa gidiya Hilqqiyaa na7aa Ermmaasa qaalai hagaa. 2Amoona na7ai, Yihudaa Kawoi Yoosiyaasi kawotido tammanne heezzantto laittan GODAA qaalai Ermmaasayyo yiis. 3Qassi Yoosiyaasa na7ai, Yihudaa Kawoi Yo7aqeemi kawotido laittatun GODAA qaalai Ermmaasayyo yiis. Qassikka Yoosiyaasa na7ai, Sedeqiyaasi kawotin, tammanne isiini laittaa gakkanaashin, GODAA qaalai daroton ayyo yiis. He laitti ichchashantta aginan Yerusalaame asai omoodettidi biis. 4GODAA qaalai taakko hagaadan yaagiiddi yiis; 5"Taani nena ne aayee uluwan tilanaappe kase eraas. Neeni uluwaappe yelettanaappe kase taani nena geeshshada dummaya wottaas. Qassi kawotettatuyyo hananabaa yootiyaagaa oottada nena sunttaas" yaagiis. 6Yaagin taani, "Hai Ubbaa Haariya GODAU, taani na7a. Taani waati haasayiyaakko erikke" yaagaas. 7SHin GODAI tana hagaadan yaagiis; "'Taani na7a' gooppa. Taani nena kiittiyo asa ubbaakko ba. Taani azaziyoogaa ubbaakka yoota. 8Etau yayyoppa. Aissi giikko, taani nena ashshanau nenaara issippe de7ana. Taani GODAI hagaa odaas" yaagiis. 9GODAI ba kushiyaa yeddidi, ta doonaa bochchiis. Bochchidi, "Be7a; taani ta qaalaa ne doonan wottaas. 10Neeni shoddanaunne qolanau, xaissanaunne aatta yegganau, keexxanaunne tokkanau, dere asaa bollinne kawotettatu bolli taani hachchi nena sunttaas" yaagiis. 11GODAA qaalai taakko yiidi, "Ermmaasaa, neeyyo aibi beettii?" yaagiis. Yaagin taani zaarada, "Lauze giyo mittaappe kiyida gatimai beettees" yaagaas. 12GODAI tana, "Neeni likke be7adasa. Aissi giikko, taanikka ta qaalai polettin, hegaadan be7anau naagais" yaagiis. 13Naa77anttuwaakka GODAA qaalai taakko yiidi, "Harabai qassi aibi beettii?" yaagiis. Yaagin taani zaarada, "Issi penttiya xaaroi huuphessa baggappe haa simmidi, geddi gi uttidaagee beettees" yaagaas. 14GODAI tana, "Huuphessa baggappe bashshai poridi, biittan de7iya asaa ubbaa bolli gukkana. 15Taani huuphessa bagga kawotettatun de7iya asaa ubbaa xeesana hanais. Taani GODAI hagaa odaas. Eta kawoti yiidi, Yerusalaame geliyo penggetun, dirssaa yuushuwaa ubbaaninne Yihudaa katamatu ubban bantta araatata wottana. 16Yihudaa asai tana aggidi, hara xoossatuyyo yarshshiiddinne bantta kushiyan eti oottidobaayyo goinniiddi, oottido eta iitatettaa ubbaa gishshau, taani ta pirddaa eta bolli yootana. 17"SHin neeni ne huuphiyau giiga! Dendda eqqada, taani nena azaziyoogaa ubbaa etayyo oda. Etayyo yayyoppa. Neeni etayyo yayyikko, taani nena eta sinttan gujja yashissana. 18Hachchi taani nena ha biittaa ubbaa bolli, Yihudaa kawotu bolli, halaqatu bolli, qeesetu bollinne ha biittaa asaa bolli gimbbettida katamadan, birata tuussadaaninne nahaase biratan dirido dirssadan oottada minttaas. 19Eti nenaara olettana. SHin taani ashshanau nenaara issippe de7iyo gishshau, nena xoonokkona. Taani GODAI hagaa odaas" yaagiis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\