Jeremiah 10

1Inttenoo, Israa7eela asatoo, GODAI intteyyo yootiyo qaalaa siyite! 2GODAI hagaadan yaagees; "Deretu ogiyaa intte tamaaroppite. Dereti saluwaa bolli malaataa be7idi dagammikkokka, intte dagammoppite. 3Aissi giikko, deretu wogai hada. Eti mittaa woraappe qanxxoosona; massiyaagee kalttan massees. 4Eti biraaninne worqqaani alleeqissoosona; qaaxxennaadan madooshan misimaariyaa xishidi oittoosona. 5Eta eeqati eti leehiyaa garssan kafuwaa daganttanau essiyo misile mala. Haasayanau danddayokkona. Hemettanau danddayenna gishshau, asai eta tookkees. Etayyo mulekka yayyoppite. Aissi giikko, eti inttena qohanau danddayokkona; qassi maaddanaukka danddayokkona" yaagees. 6Abeet GODAU, ne mali ooninne baawa. Neeni gita; ne sunttaikka gitanne wolqqaama. 7Abeet kawotettatu Kawuwau, nena bonchchennan agganai oonee? Nena bonchchanau bessees; aissi giikko, aadhdhida eranchcha asaa giddooninne eta kawotettaa ubbaa giddon ne mali baawa. 8Eti eeyyanne damma; eti mittaappe massido, pattenna eeqatuppe ai tamaariyoonaa? 9He eeqati Tarsseesappe yiida biraaninne Ufaazeppe yiida worqqan alleeqettidosona. Eti woiniyaa eessaanne saluwaa milatiya meraara de7iya maayuwan kamettidosona. Eti ubbai kushe oosuwaa hiillatun oosettidosona. 10SHin GODAI tumu Xoossaa; i de7o Xoossaanne merinaa Kawuwaa. A hanqquwan biittai qaaxxees; kawotettatikka a yiilluwaa danddayokkona. 11GODAI hagaadan yaagees; "Etayyo hagaadan yaagada yoota; 'Hegeeti saluwaanne sa7aa medhdhibeenna xoossati sa7aappenne salo garssaappe xayana' yaaga" yaagees. 12Ba wolqqan sa7aa medhdhidaagee, ba aadhdhida eran sa7aa essidaagee, ba akeekan salota miccidaagee a. 13I wolqqaamiyo wode, salotun de7iya haattati guummoosona. I shaarata sa7aa gaxaappe pude denttees. I iraa bukissiiddi, wolqqanttaa wolqqammissees. Carkkuwaakka ba minjja man77iyaappe kessees. 14Asi ubbi era xayidi dammiis; worqqaa tigiya asi ubbi ba eeqatun yeellatiis. Aissi giikko, he eeqati cimo; etan shemppoi baawa. 15Eti pattennabaa; eti qire ooso. Eti qaxxayettiyo wodiyan xayana. 16SHin Yaaqooba Saamaa gidiyaagee hegeeta mala gidenna. Aissi giikko, i ubbabaa medhdhidaagaa; Israa7eeli i baassi doorido zare. A sunttaikka Ubbaappe Wolqqaama GODAA. 17Inttenoo, morkkee dooddidoogeetoo, biittaappe kiyanau intteyyo de7iyaabaa qoridi shiishshite. 18Aissi giikko, GODAI hagaadan yaagees; "Taani ha wodiyan ha biittan de7iya asata kessada yambbarana. Intte omoodettana mala, taani intte bolli iitabaa ehaana" yaagees. 19Aayyee ta masunttau! Ta masunttai paxennaagaa. SHin taani, "Hagee ta hargge; taani danddayanau bessees" yaagaas. 20Ta dunkkaanee qoletti xayiis; a wodoroi ubbai duuxerettiis. Ta naati ubbai taappe shaahettidi biichchidosona; eti baawa. Ta dunkkaaniyaa zaaridi tolanau woikko ta magalashuwaa kaqqanau ha77i issi asinne attibeenna. 21Henttanchchati dammidosona; eti GODAA oichchibookkona. Hegaa gishshau, etau injjetennan ixxiisinne eta wudee ubbai laalettiis. 22Siyite! Ooratta odoi yiis; hegeenne, "Huuphessa baggaara de7iya kawotettan gita dirbbai denddiis" yaagiyaagaa. A olanchchati yiidi, Yihudaa katamata baisanne worakanati geessiyoosaa kessana. 23Abeet GODAU, asa de7oi he aawussi buzo gidennaagaanne ba hemetaa suurissanaagee aawu shene gidennaagaa taani erais. 24Abeet GODAU, tana seera; shin likkiyan gido. Ne hanqquwan gidoppo; hankkoode neeni tana guuttada xaissana. 25Ne hanqquwaa nena erenna kawotettatu bollinne ne sunttaa xeesenna asatu bolli tiga. Aissi giikko, eti Yaaqooba asaa miidosona; eti eta ashshennan mi bayidosonanne eta aawaa biittaa xaissidosona.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\