Jeremiah 11

1GODAAPPE Ermmaasayyo yiida qaalai hagaa; 2"Ha maachchaa qaalata siya; siyada Yihudaa asaayyoonne Yerusalaame kataman de7iyaageetuyyo yoota. 3GODAI Israa7eela Xoossai hagaadan yaagees gaada oda. 'Taani kase intte aawata Gibxxe biittaappe, birataa seerissiya coociyaappe kessiyo wode, azazido maachchaa qaalaayyo azazettennaagee qanggettidaagaa. Taani GODAI hagaadan yaagaas; "Taayyo eeno giite; ta inttena azaziyoobaa ubbaa oottite. Yaanikko, intte ta asa gidana; taanikka intte Xoossaa gidana. 5Hegaadankka, maattaanne eessaa goggiya biittaa kase intte aawatussi immanau, taani caaqqido caaquwaa polana" yaagaas. Hegeenne, hachchi intte laattido biittaa' yaaga" yaagees. Yaagin taani, "Eeno, GODAU, amin77i" yaagaas. 6Yaagin GODAI taayyo hagaadan yaagiis; "Hagaa ta qaalaa ubbaa Yihudaa katamatuuninne Yerusalaame ogetun hagaadan yaagada awaajja; 'Ha maachchaa qaalaa siyite; siyidi a kaallite. 7Kase intte aawata taani Gibxxe biittaappe kessoosappe hachchi gakkanaashin, zaara zaarada, "Taayyo azazettite!" gaada seeraas. 8SHin eti ta qaalaa siyibookkona woikko ezggibookkona. Hegaa aggidi, eti bantta iita wozanaa muumetettaa kaallidosona. Taani ta maachchaa qaalaa eti naagana mala azazaas; shin eti ixxidosona. Hegaa gishshau, he maachcha giddon xaafettida qanggettaa ubbaa eta bolli ehaas' yaaga" yaagiis. 9Zaaridikka GODAI taayyo hagaadan yaagiis; "Yihudaa asaa giddooninne Yerusalaamen de7iyaageetu giddon maqqoi de7ees. 10Eti kase ta qaalaa siyennan ixxida bantta maizza aawatu nagarau guyye simmidosona. Eti hara xoossatuyyo goinnidosonanne etayyo oottidosona. Israa7eela asatikka Yihudaa asatikka taani kase eta maizza aawatuura maacettido maachchaa kanttidosona. 11Hegaa gishshau, GODAI eta hagaadan yaagees; 'Eti baqatidi attanau danddayenna metuwaa taani eta bolli ehaana. Eti taayyo waassinkka, taani etau siyikke. 12He wode Yihudaa katamatu asatinne Yerusalaame asati biidi, bantta ixaanaa cuwayiyo xoossatussi waassana. SHin metuwaa wode he xoossati mulekka eta maaddokkona. 13Inttenoo, Yihudaa asatoo, intte xoossati intte katamatu keena cora. Qassi Ba7aala giyo he yeella xoossaassi ixaanaa cuwayanau intte essido yarshshiyo sohoti Yerusalaame ogetu keena cora' yaagees. 14"Ermmaasaa, ha asatuyyo tana ainne woossoppa; eta gishshaa gaannatoppa woikko oichchoppa. Aissi giikko, eti bantta metuwaa gallassi tana xeesiyo wode taani etau siyikke. 15"Darotuura ba iita maqquwaa maqettaidda ta siiqiya ta Beeta Maqidasiyan beettanau bessii? Intte intte iita oosuwaa oottishin, yarshshettida mehiyaa ashoi inttena qixaatiyaappe ashshanee? Ashshiyaakko intte ufaittana shin" yaagiis. 16GODAI nena, Dicciya, Lo77o Aifiyaa Aifiya Wogara yaagidi sunttiis. SHin i ha wogaraa wolqqaama dadaa gunttan, taman xuuggana; a tashetikka meqerettana. 17Taani, inttena tokkida Ubbaappe Wolqqaama GODAI intte bolli iitabaa ehaanau awaajjaas. Aissi giikko, Israa7eela asatinne Yihudaa asati Ba7aalayyo ixaanaa cuwayidi, tana yiilloyidosona. 18GODAI eta maqquwaa taayyo qonccissido gishshau, taani eraas. He wode eti iitaa oottiyoogaa i tana bessiis. 19Taani shuhau kaalettidi efiyo aada dorssa maraa mala gidaas. Eti ta bolli, "Ane nuuni mittaakka a aifiyaakka xaissoos. A sunttai mulekka hassayettenna mala, ane nuuni a paxa de7iyaageetu giddoppe xoqollidi xaissoos" yaagidi maqettidobaa taani erabeikke. 20SHin abeet Ubbaappe Wolqqaama GODAU, xillo pirddiyaagoo, asaa wozanaa kahaa qoriyaagoo, neeni eta bolli ne haluwaa kessiyoogaa tana bessa. Aissi giikko, taani ta qohuwaa neeyyo magannaas. 21Hegaa gishshau, "GODAA sunttan hananabaa yootoppa; yootikko neeni nu kushiyan haiqqana" yaagidi, nena woranau koyiya Anatoota asaabaa GODAI giyoogee hagaa. 22Ubbaappe Wolqqaama GODAI hagaadan yaagees; "Taani eta qaxxayana. Eta wodallati bisuwan haiqqana; eta macca naatinne attuma naati koshan haiqqana; 23etappe issoinne attenna. Aissi giikko, taani qaxxayiyo laitti Anatoota asaa bolli iitabaa ehaana" yaagees.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\