Jeremiah 12

1Abeet GODAU, taani nenaara mootettiyo wode, ubbabankka neeni xillo. Gidikkonne, taani xillo pirddaabaa nenaara haasayanau koshshees. Iita asati oottiyoobai etau aissi injjetii? Ammanettennaageeti aissi ishalidi de7iyoonaa? 2Neeni eta tokkadasa; tokkin xaphuwaa yeddidosona; diccidi aifiyaa aifidosona. Eti nena doonaappe yeggokkona; shin eta wozanaappe neeni haahuwan de7aasa. 3SHin abeet GODAU, neeni tana eraasa. Tana be7aasa; taani neeyyo ai qoppiyaakko paaccaasa. SHukkiyo dorssatudan, neeni he iita asata goochchada kessa! SHuhaa gallassau eta dummayada wotta! 4Biittai melanainne dembba ubban mokkida maatai shullanai aude gakkanaassee? Biittan de7iya asaa iitatettaa gishshau, do7ainne kafoi wuriis. Hegaa bollikka asati, "GODAI nuuni oottiyoobaa demmenna" yaagoosona. 5GODAI Ermmaasassi hagaadan giidi zaariis; "Neeni tohuwan woxxiya asatuura wottaa naasettada daafurikko, paraara waana naasettuutee? Neeni saro biittan xubettikko, Yorddaanoosa woraa garssan waana hemettuutee? 6Ne ishati, intte so asati nena aattidi immidosona; eti nena iiggidosona. Hegaa gishshau, eti neeyyo lo77obaa haasayikkonne, etan ammanettoppa. 7"Taani Israa7eela aggaas; taani ta doorettida kawotettaa olaas. Taani ta siiqiyo asaa a morkketu kushiyan aattada immaas. 8Ta doorettida asai taayyo bazzon de7iya gaammo mala gidiis. I ta bolli gudiis; hegaa gishshau, taani a ixxaas. 9Ta doorettida asai taayyo hara gaceti dooddidi dukkiyo gazza gacee mala gididee? Biite; biidi do7ata ubbaa shiishshite; shiishshidi a maana mala ehiite. 10"Daro allaga kawoti ta woiniyaa turaa sohuwaa mooridosona; ta gadiyaa tubbidosona; ta lo77o biittaa bazzo oottidosona. 11He biittai moorettidi oxxiis; ta sinttan melanne baisa gidiis. Qarettiyaabai bainna gishshau, mule biittaikka moorettiis. 12Bazzuwan de7iya aibinne bainna xoqqa deretu ubbaa kanttidi, bonqqiyaageeti yiidosona; aissi giikko, GODAA bisoi biittaa ha gaxaappe hini gaxaa gakkanaassi miis. Hegaa gishshau, ooninne saro attanau danddayenna. 13Eti gisttiyaa zeridi, agunttaa cakkidosona. Eti daro daafuridosona; shin ainne worissibookkona. GODAA hanqquwaa teegaa gaasuwan eta kattai xayiis" yaagiis. 14GODAI hagaadan yaagees; "Taani ta asatuyyo Israa7eelatuyyo immido biittaa oiqqida, ta iita shooro kawotettata gidikko, taani eta eta biittappe xoqollana. Qassi Yihudaa asatakka eta giddoppe xoqollana. 15SHin eta biittaappe xoqollidoogaappe guyyiyan, zaarettada taani etayyo qarettana; taani eta huuphiyan huuphiyan eta laata gade, eta kawotettaa biitti zaarada ehaana. 16Kase ta asaa Ba7aala sunttan caaqqanaadan tamaarissidoogaadan, eti ta asaa ogiyaa loitti tamaarikkonne ta sunttan, 'GODAI ero!' yaagidi caaqqikko, eti ta asaa giddon minnidi de7ana. 17SHin ai kawotettinne azazettennan ixxikko, taani a muleera xoqollada xaissana. Taani GODAI hagaa odaas" yaagees.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\