Jeremiah 14

1Koshaabaa GODAI Ermmaasassi yootido qaalai hagaa; 2"Yihudaa biittai kayyottees; a katamati labbanoosona. An de7iya asati biittan uttidi yeekkoosona; Yerusalaame asai waasuwaa xulluusees. 3Dure asati haattaa tikkanau bantta ashkkarata kiittoosona. Kiittin eti haattaa ollaa boosona; shin haatta demmokkona. Bantta otuwaa mela tookki ekkidi simmoosona. Haniyoobaa xayi yeellatidi, bantta huuphiyaa gullettoosona. 4Irai bukkenna gishshau, biittai melidi za77ees. Goshshanchchati yeellatidi, bantta huuphiyaa gullettoosona. 5Maati bainna gishshau, wushiyaa ba yelido galo mariyo dembban ola bayada bausu. 6Wora hareti aibinne bainna xoqqa deretun eqqidi, worakanatudan hel77oosona. Etau miyoobi xayin, eta aifee xeellanau daafuriis" yaagiis. 7Asai hagaadan yaagidi woossiis; "Abeet GODAU, nu nagarai nu bollan markkattikkonne, ne sunttaa gishshau, nuussi issibaa ootta. Nuuni neeppe darotoo guyye simmida; ne bollan nagaraa oottida. 8Abeet Israa7eeli naagiyo ufaissau, metuwaa wodiyan a ashshiyaagoo, neeni biittan imattadan, issi qamma aqanau gelida ogiyaasadan aissi hanai? 9Neeni dagammida asadan, ashshanau danddayenna mino asadan aissi hanai? Abeet GODAU, neeni nu gidduwan de7aasa! Nuuni ne sunttan xeesettida; nuna neeni aggoppa!" yaagiis. 10Ha asatubaa GODAI hagaadan yaagees; "Eti toilattiyoogaa keehippe siiqoosona; bantta tohuwaa teqqokkona. Hegaa gishshau, GODAI etan ufaittenna. I eta iita oosuwaa hassayidi, eta nagaraa gishshau, eta qaxxayana" yaagees. 11Hegaappe guyyiyan, GODAI tana; "Ha asatu sarotettau tana woossoppa. 12Eti xoomikkokka, taani eta waasuwaa siyikke. Xuuggiyo yarshshuwaanne kattaa yarshshuwaa eti yarshshikkokka, taani eta yarshshuwaa ekkikke. Taani eta olan, koshaaninne boshan xaissana" yaagiis. 13Yaagin taani hagaadan yaagaas; "Abeet Ubbaa Haariya GODAU, hananabaa yootiyaageeti etayyo, 'Intte olaa be7ekketa woikko koshi inttena oikkenna. Taani intteyyo ha biittan paccenna sarotettaa immana' yaagees yaagoosona" yaagaas. 14Yaagin GODAI taayyo hagaadan yaagiis; "Hananabaa yootiyaageeti ta sunttan wordduwaa yootoosona. Taani eta kiittabeikke, woikko azazabeikke, woikko etau yootabeikke. Eti intteyyo hananabaa giidi yootiyoobai worddo ajjuutaa, pattenna kaayuwaanne qoppi ekkidi yootiyo worddobaa. 15Hegaa gishshau, GODAA sunttan hananabaa yootiyaageetubaa gidikko, taani GODAI eta kiittabeikke. SHin eti, 'Olai woikko koshai ha biittaa bochchenna' yaagoosona. He hananabaa yootiyaageeti bantta huuphiyau olaaninne koshan xayana! 16Qassi eti hananabaa yootiyo asai koshaanne olaa gaasuwan haiqqana; eta ahai karen Yerusalaame ogiyan olettana. Eta woikko eta maccaasaa, eta attuma naata woikko eta macca naata moogiyaabi xayana. Taani etayyo bessiya waayiyaa eta bolli tigana" yaagiis. 17Ta azzanuwaabaa taani asaayyo hagaadan yaagada yootana mala, GODAI tana azaziis; "'Ta asai daro deshettidi, keehippe mazunxxido gishshau, ta aifeti qamminne gallassi shemppennan afuxxona. 18Taani dembbaa biikko, bisuwan siifettidaageeta be7ais. Katamaa gelikko, qassi koshan gilqqidaageeta be7ais. Hananabaa yootiyaageetinne qeeseti, "Nuuni paci bainnan oottoos" goosona; shin eti bantta oottiyoobaa erokkona' yaaga" yaagiis. 19Abeet GODAU, neeni Yihudaa mule aggadii? Xiyoone asaa ixxadii? Neeni nuna paxennaadan oottada aissi dechchadii? "Saro gidana" giidi naagida; shin aibinne lo77obi nuuyyo gakkibeenna. "Paxana wodee yaana" giidi naagida; shin dagama xalaalai yiis. 20Abeet GODAU, nuuni nu iitatettaanne nu aawatu mooruwaa paaxoos; nuuni tumuppe ne bolli nagaraa oottida. 21Nuna ne sunttaa gishshau karoppa; ne bonchcho araatai de7iyo Yerusalaame kaushshoppa. Neeni nunaara maacettido maachchaa hassaya; ne maachchaa kanttoppa. 22Woni kawotettatu eeqatuppe issoi ira bukissanau danddayii? Saloi ba sheniyan diifiyaa duge kiittanau danddayii? Danddayenna! Abeet GODAU, nu Xoossau, hegaa danddayiyaagee nena! Hagaa ubbaa oottiyaagee nena gidiyo gishshau, nuuni nenan ufaissaa oottoos.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\