Jeremiah 15

1Hegaappe guyyiyan, GODAI taayyo hagaadan yaagiis; "Harai atto Muuseenne Sameeli ta sinttan eqqiyaakkonne, ta wozanai ha asatukko simmenna. Eta ta sinttappe digga; eti boona. 2Qassi eti nena, 'Nuuni au baanee?' giidi oichchikko, GODAI hagaadan yaagees gaada etayyo oda; 'Haiquwau pirddettidaageeti, haiquwau boona. Bisuwau pirddettidaageeti, bisuwau boona. Koshau pirddettidaageeti, koshau boona. Omoodettanau pirddettidaageeti, omooduwau boona' yaagees" yaagiis. 3GODAI hagaadan yaagees; "Taani oiddu qommo bashshaa eta bolli ehaana; hegeetinne, eta woranau bisuwaa, eta ahaa goochchanau kanata, eta ashuwaa miidi xaissanau saluwaa kafotanne sa7aa do7ata. 4Hizqqiyaasa na7ai, Yihudaa Kawoi Minaasee Yerusalaamen oottido palaa gishshau, taani eta sa7aa kawotetta ubbau dagama oottana. 5"Yerusalaame asatoo, intteyyo oonee qarettanai? Intteyyo azzananai oonee? 'Intte ai malee?' giidi inttena oichchanau eqqanai oonee?" yaagees. 6GODAI hagaadan yaagees; "Intte tana aggideta; ha77i ha77ikka intte guyye simmideta. Hegaa gishshau, taani intte bolli ta kushiyaa yeddada inttena xaissaas; taani intteyyo qarettaidda daafuraas. 7Taani eta he biittaa katamatu penggiyan laidaa ekkada suraggaas. Eta naatakka wora wurssaas; taani ta asaa xaissaas. Aissi giikko, eti bantta iita ogiyaappe simmennan ixxidosona. 8Taani eta am77etu qoodaa abbaa shafiyaappekka darissaas. Taani gallassa seetan eta wodallata wori xaissiyaageeta eta aayetu bolli ehaas. Qoppennan de7ishin, mishuwaanne dagamaa taani eta bolli duge yeddaas. 9Laappun naati haiqqido aayyiyaa siiphphuwaa teqettada labbanaasu. Iyyo gallassai qammiis; a kauyyaasunne yeellataasu. Biron paxa de7iyaageetakka taani eta morkketu sinttan bisuwan siifissaas. Taani GODAI hagaa odaas" yaagees. 10Aayyee ta aayee! Tana yelennan aggarkkiishsha! Taani biittaa ubban de7iya asaara ooyettiyaanne baaxetiya asa gidaas. Taani oossinne tal77abeikke, woikko ooppenne tal77ada ekkabeikke; gidikkonne, asai ubbai tana qanggees. 11GODAI hagaadan yaagiis; "Tumuppe taani nena lo77obaassi ashsha ekkana. Tumuppe ne morkketi metuwaa wodenne waayiyaa wode neessi watiwatanaadan, taani oottana. 12"Woni asi birataa, huuphessa baggaara yiya birataa woikko nahaasiyaa menttanau danddayii? 13Biittaa ubban intte oottido nagaraa gishshau, taani intte aquwaa peeshshaa, coo bonqqiyaageetussi immana. 14Taani inttena intte erenna biittan intte morkketuyyo ailleyana; aissi giikko, ta hanqqoi miya tamaa gididi, merinau eexxana" yaagiis. 15Abeet GODAU, neeni eraasa. Tana hassayada maadda; tana yedettiyaageetu bolli ta haluwaa kessa. Neeni etabaa danddayada, tana wora yeggoppa. Taani ne gishshau cayettiyoogaa qoppa. 16Abeet GODAU, Ubbaappe Wolqqaama Xoossau, taani ne sunttan xeesettido gishshau, ne qaalai taakko yin maas. Min tana pashkkissiisinne ta wozanaa ufaissiis. 17Coo poocammiyaageetu citan uttabeikke; etaara ufaittabeikke. Neeni ne kushiyaa ta bolli wottido gishshaunne taayyo yiillotido gishshau, taani tarkka dumma uttaas. 18Sahoi taappe duuxxennan ixxiyoogeenne ta masunttai paxennan ixxiyoogee aibissee? Neeni taayyo meliya shaafadan, to7iya pulttodan, hanana hanaiyye? 19Hegaa gishshau, GODAI hagaadan yaagees; "Neeni taakko simmikko, taani zaarada nena ekkana; neeni taayyo oottana. Hada yohuwaa aggada, bonchcho qaala xalaala yootikko, neeni ta doona gidana. Hageeti asati neekko simmana; shin neeni etakko simmakka. 20Taani nena ha asaayyo nahaasiyaa giyo birataara gimbbettida gimbbe oottana. Eti nenaara olettana; shin nena xoonokkona. Aissi giikko, taani GODAI nena ashshanaunne wotta ekkanau nenaara de7ais. 21Iitatu kushiyaappe taani nena ashshana; qareti bainnaageetuppekka taani nena wozana" yaagees.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\