Jeremiah 16

1GODAA qaalai, hagaadan yaagiiddi, taakko yiis; 2"Neeni machcho ekkoppa; maccaa attumaakka ha sohuwan yeloppa. 3Ha sohuwan yelettida macca naatinne attuma naati, eta yelida aayetinne aawati hananabaa taani GODAI neeyyo hagaa odais. 4Eti hanttaara harggiyan haiqqana; etayyo yeekettenna, woikko eti moogettokkona; eta ahai biittaa bollan pito mala gidana. Eti bisuwaaninne koshan wurana; eta ashoi saluwaa kafotuyyoonne sa7aa do7atuyyo quma gidana" yaagiis. 5GODAI taayyo hagaadan yaagiis; "Yeeho keettaa geloppa; yeekkanau woikko qarettanau booppa. Aissi giikko, taani GODAI ha asaa bollappe ta sarotettaa, aggenna ta siiquwaanne ta maarotaa diggaichchaas. 6Gitatikka guuttatikka ha biittan haiqqana; eti moogettokkona. Ai asinne etau yeekkenna; ai asinne etau qaacenna woikko huuphe meedissidi kayyottenna. 7Yeekkiya asau haatta ushuwaa efiidi, qumaa aara issippe miidinne uyidi, kayyuwaa balettiyaabi issoinne de7enna. Harai atto aayyiyaa woikko aawai haiqqido uraakka balettiyaabi baawa. 8"Gibirai de7iyo keettaakka geloppa; maanaunne uyanau etaara issippe uttoppa. 9Taani Ubbaappe Wolqqaama GODAI, Israa7eela Xoossai hagaa odais. Be7a, taani ufaissaanne ililssaa cenggurssaa, machcho bullachchiyaagaanne bullashettiyaari cenggurssaa ha sohuwaappe diggana. Hegaa asai ba laittan ba aifiyan be7ana. 10"Neeni ha qaalaa ubbaa ha asaayyo odiyo wode, eti nena, 'GODAI aissi hagaa mala gita iitabaa nu bolli awaajjidee? Nuuni ai mooridoo? GODAAYYO, nu Xoossaayyo, nuuni oottido nagari aibee?' yaagana. 11He wode neeni etayyo yaaga; '"Taani GODAI hagaa oottidoogee kase intte aawati tana aggido gishshaassa, eti hara xoossata kaallido gishshaassa, etau oottidonne goinnido gishshaassa, tana aggidonne ta higgiyaa naagennan ixxido gishshaassanne 12intte kase intte aawatuppekka aadhdhi iitido gishshaassa. Be7ite, intte huuphiyan huuphiyan intte iita wozanaa muumetettaa kaallideta; taayyo azazettennan ixxideta. 13Hegaa gishshau, taani inttena ha biittaappe denttada, intte woikko intte aawati erenna biitti olana. Yan intte hara xoossatussi gallassinne qammi goinnana. Taani mulekka intteyyo qarettikke" yaagees' yaaga" yaagiis. 14GODAI hagaadan yaagees; "'Israa7eela asaa Gibxxe biittaappe kessida GODAI ero' yaagidi caaqqiyoogaa asai aggidi, 'Israa7eela asaa huuphessa bagga biittaappenne eta i laalido biittatu ubbaappe zaaridi ehiida GODAI ero' yaagidi caaqqana gallassai yaana. Aissi giikko, taani eta kase eta aawatussi immido buzo biittaa zaarada ehaana" yaagees. 16GODAI hagaadan yaagees; "Be7ite, taani moliyaa oiqqiya daro asatussi kiittais; eti eta oiqqana. Hegaappe guyyiyan, taani daro shankkanchchatussi kiittana; shankkanchchati dere ubbaappe, kera ubbaappenne shuchchaa kooppotuppe eta shankkatidi kessana. 17Aissi giikko, taani eta ogiyaa ubbaa be7ais. Eti taappe qosettibookkona; eta nagaraikka ta aifiyaappe geemmibeenna. 18Taani eta iitatettaanne eta nagaraa gishshaa etau naa77u kushiyaa zaarana. Aissi giikko, eti bantta ixettida eeqatun, he aha milatiyaageetun ta biittaa tunissidosonanne bantta sheneyiya misiletun ta laataa kunttidosona" yaagees. 19Abeet GODAU, ta wolqqau, ta wolqqaama miixau, metuwaa gallassan taani baqata attiyo sohuwau, kawotettati sa7aa gaxaappe neekko yaana. Yiidi hagaadan yaagana; "Nu aawati pattennanne maaddenna worddo xoossatu xalaalaa laattidosona. 20Woni asi bau xoossata medhdhanau danddayiiyye? Danddayenna! I medhdhiyaakkokka eti tumu xoossata gidokkona!" yaagana. 21GODAI hagaadan yaagees; "Hegaa gishshau, taani eta erissana. Issiton ta wolqqaanne ta minotettaa eta erissana; yaatobare eti ta sunttai GODAA gidiyoogaa erana" yaagees.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\