Jeremiah 18

1GODAAPPE Ermmaasassi yiida qaalai hagaa; 2"Dendda; denddada urqqaa medhdhiya bitaniyaa soo ba. Yan taani nena ta qaalaa sissana" yaagiis. 3Yaagin taani duge urqqaa medhdhiya bitaniyaa soo baada, i ba medhdhiyo irzzuwan urqqaa medhdhiyaagaa be7aas. 4I medhdhishin, miishshai a kushiyan moorettiis. Moorettin i he urqqaa zaaridi munaqqidi, bana lo77iya hara miishsha kessidi medhdhiis. 5He wodiyan GODAA qaalai, hagaadan yaagiiddi, taakko yiis; 6"Israa7eela asatoo, ha urqqaa medhdhiya bitanee oottiyoogaadan, taani inttena oottanau danddayikkinaa? Israa7eela asatoo, be7ite; urqqai bana medhdhiyaagaa kushiyan de7iyoogaadan, inttekka ta kushiyan de7eeta. 7Ai wode gidikkonne, taani issi biittaabaa woikko issi kawotettaabaa, 'Taani inttena xoqollana, yooddananne xaissana' gaada yootin, 8he taani yootido kawotettai ba iitatettaappe aggidi simmikko, taani eta bolli ehaana giido iitabaa eheennan agga bayana. 9Qassi ai wode gidikkonne, taani issi biittaabaa woikko issi kawotettaabaa, 'Taani inttena keexxananne tokkana' gaada yootin, 10he kawotettai taani yootiyoogaa siyennan ixxikkonne ta sinttan iitabaa oottikko, taani oottana giido lo77obaa oottennan agga bayana. 11"Hegaa gishshau, ha77i Yihudaa asatuyyoonne Yerusalaamen de7iyaageetuyyo hagaadan yaaga; 'GODAI yaagees; "Be7ite, taani intte bolli iitabaa medhdhaisinne halchchais. Intte ubbaikka intte iita ogiyaappe simmite; intte ogiyaanne intte oosuwaa laammite" yaagees' yaaga. 12SHin eti, 'Hegee ainne maaddenna! Nuuni nu halchchidoogaadan hanana; nuuni huuphiyan huuphiyan nu iita wozanaa muumetettaadan oottana' yaagana" yaagiis. 13Hegaa gishshau, GODAI hagaadan yaagees; "'Hagaa malabaa siyi ereetii?' yaagidi ane kawotettatu giddon lal77ite. Geela7iyaa Israa7eela keehippe sheneyiyaabaa oottaasu. 14I bau, Liibaanoosa Deriyaa bollan de7iya shachchai, zaallaa xeeraappe xayi erii? He deriyaappe goggiya irxxa haattai meli erii? 15SHin ta asati tana dogiichchidosona; eti pattenna xoossatussi ixaanaa cuwayoosona. Bantta ogiyaappe, bantta beni loossuwaappe xubettidosona; eti ogiyaa aggidi, gaxaara biidosona. 16Eti bantta biittaa daganttiyaabaanne merinau karettidabaa kessidosona. Yaara aadhdhiya ooninne sheneteesinne ba huuphiyaa qaattees. 17Arshsho bagga carkkuwaadan, taani eta eta morkketu sinttan laalana. Eta metuwaa gallassi taani etayyo zokkuwaa zaaranaappe attin, ta som77uwaa zaarikke" yaagees. 18Asati hagaadan yaagidosona; "Haa yiite; ane Ermmaasa bolli maqettoos. Aissi giikko, qeeseti tamaarissiyo higgee, aadhdhida eranchchati immiyo zoree, hananabaa yootiyaageeti yootiyo qaalai xayenna. Haa yiite; ane a mootoos. I yootiyo qaalaa siyennan aggoos" yaagidosona. 19Abeet GODAU, ta yootiyoogaa siya; ta morkketi ta bolli haasayiyoogaa ezgga. 20Lo77o oottida asau iitaa zaariyo? SHin eti taayyo ollaa bookkoosona. Taani ne hanqqoi etappe simmana mala, eta gishshaa lo77obaa haasayanau ne sinttan eqqidoogaa qoppa. 21Hegaa gishshau, eta naata koshau aattada imma; etakka bisuwau aattada imma. Eta maccaasatikka na7i bainnaageetanne am77e gidona. Eta attumaasatikka woriya harggiyan gaittona; eta wodallatikka olan siifettona. 22Eti qoppennan neeni eta bolli bonqqiyaageeta yeddin, eta keettan waasoi kiyo. Aissi giikko, eti tana ongganau ollaa bookkidosona; ta tohuwaassikka piriyaa wottidosona. 23SHin abeet GODAU, eti tana woranau maqettidoogaa ubbaa neeni eraasa. Neeni eta iitatettaa atto gooppa, woikko eta nagaraa ne sinttappe quccoppa. Eti ne sinttan xoonettidi kunddona. Ne hanqquwaa wode neeni eta hagaadan ootta.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\