Jeremiah 21

1Kawoi Sedeqiyaasi Malkkiyaa na7aa Paashihuuranne Ma7iseeya na7aa qeesiyaa Xafaaniyaa ha oishaa oichchana mala, Ermmaasakko kiittiis. Eti, "Baabiloone Kawoi Naabukadanaxoori ba olanchchatuura ha katamaa yuuyi aadhdhidi dooddido gishshau, ane nuussi GODAA oichcha. Ooni erii, GODAI beniigaadan, maalaalissiya oosuwaa nu gishshau oottidi, a guyye zaaranaakkonne" yaagidosona. GODAAPPE Ermmaasassi yiida qaalai hagaa. 3Ermmaasi etayyo zaaridi, hagaadan yaagiis; "Biidi Sedeqiyaasassi yaagite; 4'GODAI Israa7eela Xoossai hagaadan yaagees; "Neeni Baabiloone kawuwaaranne gimbbiyaappe kareera ne katamaa dooddiya a olanchchatuura olettiyo, ne kushiyan de7iya ola miishshaa taani guyye zaarana. Qassi eta ubbaakka ha katamau giddo gelissana. 5Taani ta huuphen yeddido kushiyan, wolqqaama qesiyan, yiilluwan, hanqquwaaninne gita teegan nena olana. 6Taani ha kataman de7iyaageeta, asaakka mehiyaakka shocana. Eti iita boshan wurana. 7Hegaappe guyyiyan, Yihudaa Kawuwaa Sedeqiyaasa, a oosanchchatanne boshaappe, bisuwaappenne koshaappe palahida, ha katamaa asaa ubbaa, Baabiloone Kawuwaa Naabukadanaxoorayyoonne eta woranau koyiya morkketuyyo taani GODAI aattada immana. I eta qara bisuwan siifana. I etau qarettenna, woikko saalidi aggenna, woikko maarenna" yaagees' yaagite" yaagiis. 8GODAI Ermmaasa, "Gujjadakka asaayyo hagaadan yaagada yoota; 'GODAI hagaadan yaagees; "Be7ite, taani intte sinttan de7uwaa ogiyaanne haiquwaa ogiyaa wottaas. 9Ha katamaa giddon takkiya asi ooninne bisuwan, koshan woikko boshan haiqqana. SHin katamaappe kiyidi biidi, katamaa dooddidi oiqqida Baabiloonetussi ba kushiyaa immiya asi ooninne paxa attana; he urai ba shemppo xalaalaa ashshana. 10Aissi giikko, taani ha katamaassi kehanau gidennan iitanau ta qofaa qachchaas. Taani Baabiloone kawuwaassi a aattada immana; ikka ha katamaa taman xuuggana. Taani GODAI hagaa odaas" yaagees' yaaga. 11"Qassikka Yihudaa kawuwaa keettaa asaayyo hagaadan yaaga; 'GODAA qaalaa siyite! 12Inttenoo, Daawita zaretoo, GODAI inttena hagaadan yaagees; "Wonttin wonttin suure pirddite; bonqqettidaageeta huqqunniyaageetu kushiyaappe ashshite. Hinna xayikko, intte iita oosuwaa gaasuwan ta hanqqoi tamadan eexxi kiyana; ooninne a toissenna" yaagees' yaaga" yaagiis. 13GODAI hagaadan yaagees; "Nenoo, Yerusalaamee, neeni dembban de7iya zaalladan, dilbbaappe pude xoqqu gaada beettaasa; shin taani nenaara olettana. Neeni, 'Ooninne ta bolli xalenna woikko ta de7iyoosaa gelenna' yaagaasa; 14shin taani GODAI nena ne oosuwaadan qaxxayana. Taani ne kawo keettan tamaa oittana; oittin ne yuushuwan de7iyaabaa ubbaa mi xaissana" yaagees.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\