Jeremiah 22

1GODAI hagaadan yaagees; "Ba; duge Yihudaa kawuwaa soo baada, yan hagaa qaalaa oda. 2'Nenoo Yihudaa kawuwau, Daawita kawotaa araatan uttiyaagoo, neenikka ne ashkkaratikka ha penggiyaara geliya ne asai ubbaikka GODAA qaalaa siyite! 3GODAI hagaadan yaagees; "Suure pirddaanne xillobaa oottite. Bonqqettidaageeta huqqunniyaageetu kushiyaappe ashshite. Betetu bolli, aawai bainna naatu bollinne azinati haiqqido maccaasatu bolli genebaa woikko makkalabaa oottoppite. Qassi xillo asa suuttaa ha sohuwan gussoppite. 4Intte taani giidoogaadan tumu azazettikko, Daawita kawotaa araatan uttiya kawoti paraanne para gaariyaa toggidi, bantta oosanchchatuuranne bantta asaara ha kawo keettaa penggetuura gelana. 5SHin intte azazettennan ixxikko, 'Ha kawo keettai ona gidana' yaagada taani GODAI ta huuphiyan caaqqais" yaagees' yaaga" yaagees. 6GODAI Yihudaa kawuwaa keettaabaa hagaadan yaagees; "Neeni taayyo Gala7aade biittaanne Liibaanoosa Deriyaa xeeraa mala gidikkokka, taani nena bazzonne asi de7enna katama oottana. 7Taani nena qoliyaageeta huuphiyan huuphiyan ola miishshaa oittada, neeyyo kiittana. Eti zigaappe masettida ne tuuqeta qanxxerettidi, taman olana. 8"Cora kawotettaappe asai he katamaa lanqqiyaara aadhdhana. Aadhdhiiddi, issoi issuwaa, 'GODAI aissi ha gita katamaa hagaadan oottidee?' yaagidi oichchana. 9Oichchin eti, 'Eti GODAA bantta Xoossaara maacettido maachchaa aggido gishshaassanne hara xoossatussi goinnidonne oottido gishshaassa' yaagana" yaagees. 10Haiqqida Kawuwaa Yoosiyaasayyo yeekkoppite woikko kayyottoppite. Hegaa aggidi, omoodettidi biida SHaaluumayyo seelettidi yeekkite. Aissi giikko, i mulekka guyye simmenna; ba yelettido biittaa naa77antto be7enna. 11Ba aawaa gishshaa Yihudan kawotidi de7iiddi, ha sohuwaappe biida Yoosiyaasa na7aa SHaaluumabaa GODAI hagaadan yaagees; "I mulekka guyye simmenna. 12I omoodettidi biido biittan haiqqana. Mulekka ha biittaa be7enna" yaagees. 13Ba keettaa sugettan keexxiyaagaayyo, xillo gidenna ogiyan pooqiyaa bolli pooqiyaa gujjiyaagaayyo, ba dere asaayyo ainne immennaaninne kera qanxxennan ootissiyaagaayyo, ayyo aayyee! 14I, "Taani taayyo aaho pooqiyaara de7iya gita keettaa keexxana" yaagees. Yaagidi ba keettau gita maskkooteta kessees; kessidi zigaa masettan bollaa kammidi, zo7o qalamiyaa tiyees. 15Bau neeni daro zigan keexxidoogee nena lo77o kawo kessees gaada qoppadii? Ne aawaa Yoosiyaasassi miyoobinne uyiyoobi xayidee? I suure pirddaanne xillobaa oottiis. Hegaa gishshau, au ubbabaikka injjetiis. 16I hiyyeesatuyyoonne metootanchchatuyyo suure pirddiyo gishshau, au ubbabaikka haniis. GODAA erees yaagiyoogee hagaa. 17SHin harabaa aggidi, ne aifeenne ne wozanai jaamiyoogee ne go77aa demmanaassanne xillo suuttaa gussanaassa, asa suganaassanne huqqunnanaassa. 18Hegaa gishshau, GODAI Yoosiyaasa na7aa, Yihudaa Kawuwaa Yo7aqeemabaa hagaadan yaagees; "I haiqqiyo wode eti ayyo, 'Aayyee! Aayyee! Ta ishau!' yaagidi yeekkokkona. Qassi, 'Ta godau, aayyee! Ta kawuwau, aayyee!' yaagidi zilaalokkona. 19A moogoikka hariyaa mooguwaa mala gidana. A ahai gooshettidi, Yerusalaame penggetuppe ya baggan olettana" yaagees. 20GODAI Yerusalaamebaa hagaadan yaagees; "Ba; pude Liibaanoosa baada, yan waassa. Baasaane biittan waasuwaa xulluusa. Abaarima Deriyankka waassa. Aissi giikko, olau nenaara zuppetiyaageeti ubbai xoonettidosona. 21Neeni saro de7ishin, taani neessi yootaas; shin neeni, 'Taani siyikke' yaagadasa. Ne yelagatettaasappe doommidikka ne hanoi hagaa; neeni taayyo azazettennan ixxadasa. 22Ne henttanchchata ubbaa carkkoi efaana; olau nenaara zuppetiyaageetikka omoodettidi baana. He wode ne iitatettaa ubbaa gishshau, yeellatananne kauyyana. 23Inttenoo, Liibaanoosa zigan keexettida keettan de7iyaageetoo, maaretai oiqqido maccaaseegaa mala un77oi intte bolli puttu giyaakko, waani oolanddetiishsha!" yaagees. 24GODAI hagaadan yaagees; "Ta de7oi ero! Neeni Yo7aqeema na7ai, Yihudaa Kawoi Yo7aakiini, ta ushachcha kushiyan de7iya ta attamiyo migido gidiyaakkonne ta nena kessa yeggana. 25Nena woranau koyiyaageetuyyo, neeni yayyiyo Baabiloone Kawuwaa Naabukadanaxoorayyoonne a olanchchatuyyo taani nena aattada immana. 26Taani nenakka nena yelida ne aayyiyookka intte yeletaa biitta gidenna hara biittau olana; olin intte naa77aikka yan haiqqana. 27Intte simmanau laamotiyo biittaa mulekka simmekketa" yaagees. 28Bau ha bitanee Yo7aakiini, karidonne meqqida gombboo? I ooninne koyenna miishshee? Aissi inne a naati yedetettidi, bantta erenna biittan olettidi attidonaa? 29Bii biittee, biittee, biittee! GODAA qaalaa siya! 30GODAI hagaadan yaagees; "Ha bitaniyaa, 'Na7i bainna asa, ba laitta ubban de7oi injjetenna asa' gaada xaafa. Aissi giikko, a zerettaappe issuwaassinne injjetenna; Daawita kawotaa araatan uttiyai woikko Yihudan kawotiyai etappe issoinne de7enna" yaagees.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\