Jeremiah 23

1GODAI hagaadan yaagees; "Ta hentta gaden de7iya dorssata bashshiyaanne laaliya henttanchchatau aayye7ana!" yaagees. 2GODAI Israa7eela Xoossai ba asaa heemmiya henttanchchatubaa hagaadan yaagees; "Intte ta dorssata laalidi, wora yedettideta. Intte eta xomoosibeenna gishshau, taani intte oottido iitatettau ubbau inttena qixaatiyaara xomoosana. 3Hegaappe guyyiyan, ta wudiyaappe attidaageeta kase laalido biitta ubbaappe taani ta huuphen shiishshana. SHiishshada eta guyye eta hentta gade zaarana. Etikka hagan yelettidi corattana. 4Taani eta loitti heemmiya henttanchchata etau wottana. Eti naa77antto yayyokkonanne dagammokkona; etappe issoinne bayenna. Taani GODAI hagaa odaas" yaagees. 5GODAI hagaadan yaagees; "Taani Daawitassi xillo aacaa denttana gallassati yaana. I kawodan kawotananne aadhdhida eratettan haarana; biittan i suurebaanne xillobaa oottana. 6I kawotiyo laittan taani Yihudaa ashshana; Israa7eelakka saro wottana. I xeesettana sunttai GODAA, nu Xillotettaa geetettana" yaagees. 7Hegaa gishshau, GODAI hagaadan yaagees; "Asai, 'Israa7eela asaa Gibxxe biittaappe kessidi ehiida GODAI ero' yaagidi caaqqiyoogaa aggidi, 'Israa7eela zerettaa huuphessa bagga biittaappenne i laalido biittatu ubbaappe ehiida GODAI ero' yaagidi caaqqana gallassati yaana. Hegaappe sinttan eti bantta buzo biittan de7ana" yaagees. 9Hananabaa yootiyaageetubaa taani qoppiyo wode, ta wozanai taahees; ta meqettati ubbaikka kokkoroosona. GODAA gishshaunne a geeshsha qaalaa gishshau, taani mattottida asa mala, woiniyaa eessai wolqqaa diggido asa mala gidaas. 10Aissi giikko, biittai shaaramuxatun kumiis. Qanggettaa gishshau, biittai yeekkees; bazzo hentta gadetikka melidosona. Hananabaa yootiyaageeti iita ogiyaa hemettoosona; bantta wolqqaakka likke gidennasan go7ettoosona. 11GODAI, "Hananabaa yootiyaageenne qeeseenne naa77aikka tunidosona; harai attin, ta Beeta Maqidasiyankka eta iitatettaa taani demmaas" yaagees. 12Qassikka GODAI, "Hegaa gishshau, eta ogee hallixxana; eti xumau laagettidi, an kunddana. Eti qaxxayettiyo laitti taani eta bollan iitabaa ehaana" yaagees. 13Qassikka i hagaadan yaagees; "Samaariyan de7iya hananabaa yootiyaageetu giddon sheneyiyaabaa be7aas. Eti Ba7aala sunttan hananabaa yootoosonanne ta asaa Israa7eela wora kaalettoosona. 14Qassi Yerusalaamen de7iya hananabaa yootiyaageetu giddonkka daganttiyaabaa be7aas. Eti shaaramuxoosonanne worddotiiddi hemettoosona. Ooninne ba iita oosuwaappe simmennaadan, eti iitaa oottiyaageeta gede minttettoosona. Eti ubbaikka taayyo Sadooma mala; Yerusalaame asaikka Gamoora mala" yaagees. 15Hegaa gishshau, Ubbaappe Wolqqaama GODAI hananabaa yootiyaageetubaa hagaadan yaagees; "Yerusalaamen de7iya hananabaa yootiyaageetuppe tunabai kiyidi, biitta ubban laalettido gishshau, taani eta cammiya qumaa mizana; taani eta woriya haattaa ushshana" yaagees. 16Ubbaappe Wolqqaama GODAI hagaadan yaagees; "Hananabaa yootiyaageeti yootiyoobaa siyoppite. Eti hanennabaa, 'Hanana' giidi, wordduwaa odoosona. GODAI ba doonaappe yootin gidennan, eti banttappe qoppi ekkidi, ajjuutaa yootoosona. 17Tana kariyaageeta eti, 'GODAI, "Intte saro de7ana" yaagees' yaagoosona. Qassi bantta wozanaa muumetettaa kaalettiyaageeta ubbaa eti, 'Intte bolli aiba iitabinne yeenna' yaagoosona" yaagees. 18SHin be7anau woikko a qaalaa siyanau GODAI zoriyoosan etappe ooninne eqqibeenna. A qaalaa ezggidai woikko siyidai ooninne baawa. 19GODAA gotee, aatti yeggiya gaga hanqqoi hageehoo kiyiis! I iita asatu huuphiyan eqqana. 20A wozanaa qofaa oottidi polennan de7iiddi, GODAA hanqqoi simmenna. Wurssetta gallassatun hagaa intte akeekana. 21GODAI hagaadan yaagees; "Taani hananabaa yootiyaageeta kiittabeikke; shin eti woxxoosona. Taani etau odabeikke; shin eti hananabaa yootoosona. 22Eti taani zoriyoosan eqqidabaa gidiyaakko, ta qaalaa ta asaassi yootana shin! Eti eta iita ogiyaappenne eta iita oosuwaappe zaarana shin!" yaagees. 23Qassikka GODAI, "Taani mata xalaalan Xoossee? Haahosan Xoossaa gidikkinaa? 24Taani be7ennaadan, geema sohon bana qottanau asi danddayii? Saluwaaninne sa7an kumidaagee tana GODAA gidikkinaa?" yaagees. 25GODAI hagaadan yaagees; "Ta sunttan wordduwaa hananabaa yootiyaageeti giyoobaa siyaas. Eti, 'Taani aimottaas; taani aimottaas!' yaagoosona. 26Ha hananabaa yootiyaageeti bantta qoppi ekkido wordduwan aude gakkanaassi ta asaa cimmanee? 27Eta aawati Ba7aala giyo eeqaa gaasuwan ta sunttaa dogidoogaadan, eti issoi issuwaassi yootiyo aimuwan ta asai ta sunttaa doganaadan oottanau qoppoosona. 28Aimuwaa aimottida hananabaa yootiyaagee ba aimuwaa yooto. SHin ta qaalaa siyidaagee he qaalaa ashshennan aattennan yooto. Dalainne gisttee awan gaittii? 29Ta qaalai tama mala gidennee? Zaallaa mentterettiya madooshaa mala gidennee?" yaagees. 30GODAI hagaadan yaagees; "Hegaa gishshau, taani ta qaalaa issoi issuwaappe wuuqqiya hananabaa yootiyaageetu bolli de7ais. 31Hegaadankka, bantta inxxarssan haasayiiddi, 'GODAI yaagees' yaagiya hananabaa yootiyaageetu bolli de7ais. 32Taani GODAI hagaa odais! Wordduwaa aimottidi, hananabaa yootiyaageetu bolli taani de7ais. Eti he aimuwaa yootidi, bantta wordduwaaninne bantta ceequwan ta asaa wora kaalettoosona. Taani eta kiittabeikke woikko, 'Yootite' gabeikke. Eti ha asaa ainne maaddokkona. Taani GODAI hagaa odaas" yaagees. 33GODAI tana hagaadan yaagiis; "Ermmaasaa, ha asaappe issoi, woikko hananabaa yootiyaagee, woikko qeesee, 'GODAA toohoi aibee?' giidi oichchikko, neeni eta, '"GODAA toohoi inttena; hegaa gishshau, ta bollappe taani inttena wottana" yaagees' yaaga. 34Hananabaa yootiyaagee, woikko qeesee, woikko asaappe issoi, 'Hagee GODAA toohuwaa' yaagidi haasayikko, taani he bitaniyaanne a so asaa qaxxayana. 35Hegaa aggidi asai, 'GODAI woigidee?' woikko, 'GODAI yootidobai aibee?' yaagidi ba laggetanne ba dabbota oichchanau bessees. 36Hegaa gishshau, ooninne, 'GODAA toohuwaa' yaagidi naa77antto haasayanau bessenna. Aissi giikko, aawu doonaappe kiyiya qaalai aawussi tooho gidees. Hegan de7o Xoossaa, Ubbaappe Wolqqaama GODAA, nu Xoossaa qaalaa intte mirqqeeta. 37"Neenikka hananabaa yootiyaageeta, 'GODAI inttena woigidee?' woikko, 'Ai yootidee?' yaagada oichchanau bessees. 38SHin intte, 'Hagee GODAA toohuwaa' giikko, GODAI hagaadan yaagees; 'Taani inttena, "'Hagee GODAA toohuwaa' gooppite" yaaginkka intte, "Hagee GODAA toohuwaa" giideta. 39Hegaa gishshau, tumuppe taani inttena dogana; inttenanne inttessinne intte aawaassi immido katamaa ta sinttappe wora olana. 40Taani intte bolli merinaa kaushshaanne merinau dogettenna yeellaa ehaana' yaagees" yaagiis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\