Jeremiah 24

1Yo7aqeema na7aa, Yihudaa Kawuwaa Yo7aakiina Yihudaa halaqatuura, kushe oosuwaa hiillatuuranne birataa qoxxiyaageetuura Yerusalaameppe Baabiloone Kawoi Naabukadanaxoori omooddidi, Baabiloone efi simmin, GODAI tana ajjuutaa bessiis; bessin taani GODAA Beeta Maqidasiyaayyo sintta baggaara balasiyaa teeraa qoliyo naa77u keesheta be7aas. 2Issi keeshiyan koiro teeridabaa milatiya daro lo77o balasiyaa teerai de7ees. Naa77antto keeshiyan qassi maanau giigenna daroppe iita balasiyaa teerai de7ees. 3GODAI tana, "Ermmaasaa, hegee neeni be7iyoogee aibee?" yaagidi oichchiis. Oichchin taani, "Balasiyaa teeraa be7ais. Lo77o teerai keehippe lo77o; iita teerai qassi maanau giigenna keehippe iita" yaagada odaas. 4Hegaappe guyyiyan, GODAA qaalai taakko yiis; 5"GODAI Israa7eela Xoossai hagaadan yaagees; 'Taani Yihudaa biittaappe omooduwan Baabiloone biittaa yeddido asata, ha lo77o balasiyaa teeraadan lo77o gaana. 6Taani keha aifiyan eta xeellana; qassi taani eta zaarada ha biitti ehaana. Taani eta keexxanaappe attin qolikke. Taani eta tokkanaappe attin shoddikke. 7Taani GODAA gidiyoogaa eti eranaadan, taani etau wozanaa immana. Eti bantta kumetta wozanaappe taakko simmanau de7iyo gishshau, eti ta asa gidana; taanikka eta Xoossaa gidana' yaagees. 8"Qassi GODAI hagaadan yaagees; 'Yihudaa Kawuwaa Sedeqiyaasa, a halaqata, ha biittan attida Yerusalaame asaa atettatanne Gibxxe biittan de7iyaageeta, maanau giigenna he keehippe iita balasiyaa teeraadan iita gaana. 9Laalada yeddiyo biitta ubban taani eta ha sa7aa kawotettatu ubbau daganttiyaabaanne cayiyoobaa, boriyoobaanne leemisiyoobaa, qilliicciyoobaanne qanggiyoobaa oottana. 10Taani etayyoonne eta maizza aawatuyyo immido biittaappe eti muleera xayana gakkanau, bisuwaa, koshaanne boshaa eta bolli yeddana' yaagees" yaagiis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\