Jeremiah 25

1Yoosiyaasa na7ai, Yihudaa Kawoi Yo7aqeemi kawotido oiddantto laittan, Baabiloone Kawoi Naabukadanaxoori kawotido koiro laittan, Yihudaa asaa ubbaa xeelliyaaban Ermmaasakko yiida qaalai hagaa. 2Hananabaa yootiya Ermmaasi Yihudaa asaa ubbaayyoonne Yerusalaamen de7iya ubbatuyyo hagaadan yaagiis; 3"Amoxa na7ai, Yihudaa Kawoi Yoosiyaasi kawotido tammanne heezzantto laittaappe doommidi, hachchi gakkanaassi, laatamanne heezzu laittaa GODAA qaalai taakko yiis. Yin taanikka zaara zaarada intteyyo yootaas; shin intte siyennan ixxideta. 4"GODAI ba ashkkarata, hananabaa yootiyaageeta ubbaa zaari zaaridikka intteyyo kiittiis; shin intte haizzidi siyennan ixxideta. 5Eti hagaadan yaagidosona; 'Intte ubbaikka intte iita ogiyaappenne intte iita oosuwaappe ha77i simmite. Simmikko, GODAI intteyyoonne intte maizza aawatuyyo meri merinaassi immido biittan intte de7ana. 6Hara xoossatussi oottanaunne goinnanau kaalloppite. Qassi intte kushee oottidoban GODAA yiilloyoppite. Yaanikko GODAI inttena qohenna' yaagidosona. 7"GODAI hagaadan yaagees; 'Intte taani yootiyoogaa siyanaagaa aggidi, intte kushee oottidoban tana yiilloyideta; yaatidi inttena qohiyaabaa intte huuphiyan ehiideta' yaagees. 8"Hegaa gishshau, Ubbaappe Wolqqaama GODAI hagaadan yaagees; 'Intte ta qaalau azazettennan ixxido gishshau, 9taani huuphessa bagga asaa ubbaanne ta ashkkaraa, Baabiloone Kawuwaa Naabukadanaxoora xeegana. Xeegada eta ha biittaa bolli, ha biittan de7iya asaa bollinne hagaa heeran de7iya kawotettatu ubbaa bolli ehaana. Taani ha biittata muleera xaissana; qassi be7idai dagammiyoobaa, "Poora!" giyoobaanne merinau baisa oottana. Taani GODAI hagaa odaas. 10Taani etappe ililssaanne ufaissaa cenggurssaa, bullachchiyaagaanne bullashettiyaari cenggurssaa, woxan gaacciyo cenggurssaanne xomppiyaa poo7uwaa xaissana. 11Ha biittai muleera bashsha baisa biitta gidana; ha kawotettatikka Baabiloone kawuwaayyo laappun tammu laittaa haarettana. 12"'Laappun tammu laittai poletti simmin, taani GODAI Baabiloone kawuwaanne a kawotettaa asaa eta mooruwaa gishshau qaxxayana; eta biittaakka merinau baisa oottana. 13Taani he biittaa bollan haasayidobaa ubbaa, Ermmaasi kawotettatu ubbaa bolli, "Hanana" giidi yootido, ha maxaafan xaafettidabaa ubbaa he biittaa bollan ehaana. 14Daro kawotettatinne gita kawoti Baabilooneta ailleyidi haarana. Taani etayyo eta hanuwaadaaninne eta kushiyaa oosuwaadan qanxxana' yaagees" yaagiis. 15GODAI Israa7eela Xoossai taayyo hagaadan yaagiis; "Hagaa ta hanqquwaa woine eessai kumido wanccaa hei. Efaada taani nena kiittiyo kawotettata ubbaa ushsha. 16Eti uyidi, taani eta giddo yeddiyo bisuwaa gaasuwan ganddigaarananne gooyana" yaagiis. 17Yaagin taani GODAA kushiyaappe wanccaa ekkada, i tana kiittido kawotettata ubbaa ushshaas. 18Hachchi hanidoogaadankka eta ubbaa bashshanne dagama, cashshanne qanggetta oottana mala, Yerusalaamenne Yihudaa katamata, a kawotanne a halaqata ubbaa ushshaas. 19Gibxxe biittaa kawuwaa, a ashkkarata, a halaqata, a biittaa asaa ubbaanne 20yan de7iya allaga asata ubbaa ushshaas. Uuxa biittaa kawota ubbaa ushshaas. Pilisxxeema biittan de7iya Asqqaloona, Gaaza, Eqiroonanne Ashddoodappe attida baggaa kawota ubbaa ushshaas. 21Eedooma, Moo7aabanne Amoona ushshaas. 22Xiiroosa kawota ubbaa, Sidoona kawota ubbaanne Meediteraane Abbaappe hefintta gaxan de7iya biittaa kawotakka ushshaas. 23Dadaana, Temaana, Buuzanne bantta huuphiyaa shubeeriyaa meediya asata ubbata ushshaas. 24Araba biittaa kawota ubbaanne bazzon de7iya zaretu kawota ubbaa ushshaas. 25Zimira, Elaamanne Meedoona kawota ubbaa ushshaas. 26Huuphessa bagga biittaa kawota ubbaa, haahuwaaninne matan de7iya kawota ubbaa eta kayan kayan, sa7aa bollan de7iya kawotettata ubbaa ushshaas. Eta ubbaappe guyyiyan, Baabiloone kawoikka uyana. 27GODAI tana hagaadan yaagiis; "Hegaa gishshau, etayyo yoota; 'Ubbaappe Wolqqaama GODAI, Israa7eela Xoossai inttena, "Uyitenne mattottite. Cooyitenne kunddite. Taani intte giddo yeddiyo bisuwaa gaasuwan naa77antto denddoppite" yaagees' yaaga. 28SHin eti ne kushiyaappe wanccaa ekkennaaninne uyennan ixxikko, etau hagaadan yaagada yoota; 'Ubbaappe Wolqqaama GODAI inttena, "Intte uyanau koshshees! 29Be7ite, taani ta sunttan xeesettida katamaa bolli iitabaa oottanau doommais. Yaanin intte qaxxayettennan attidi buuteetii? Intte qaxxayettennan attidi beekketa! Aissi giikko, taani sa7an de7iya ubbaa bolli bisuwaa xeesais. Taani Ubbaappe Wolqqaama GODAI hagaa odaas" yaagees' yaaga. 30"Hegaa gishshau, Ermmaasaa, ha qaalai ubbai eta bolli hananaagaa etayyo yoota. 'GODAI bolla xoqqan guummana. GODAI ba de7iyo geeshsha sohuwaappe ba gunttaa sissana. I ba hentta gadiyaa bollan wolqqappe guummana. I woiniyaa teeraa yedhdhidi, gum77iyaageeti waassiyoogaadan, sa7an de7iya ubbaa bolli waassana. 31A wocamai sa7aa gaxaa gakkidi siyettees. Aissi giikko, GODAAYYO kawotettatuura mootoi de7ees. GODAI asa ubbaara pirddettana; i iitata bisuwau aattidi immana. Taani GODAI hagaa odaas' yaaga" yaagiis. 32Ubbaappe Wolqqaama GODAI, "Be7a, iitabai kawotettaappe kawotettau laalettees; sa7aa gaxaappe gaganttiya carkkoi denddees" yaagees. 33He wodiyan GODAI woridoogeetu ahai, biittaa bollan ha gaxaappe hini gaxaa gakkanau laalettana. Etayyo yeekettenna, eta ahai shiiqenna woikko moogettenna. Eti biittan pito mala gidana. 34Inttenoo, henttanchchatoo, yeekkitenne waassite. Inttenoo, wudiyaa kaalettiyaageetoo, bidinttan gonddorettite. Aissi giikko, intte shuhettiyo wodee gakkiis; intte kunddananne lo77o urqqa miishshadan meqerettana. 35Henttanchchati baqatidi biyoosi baawa; wudiyaa kaalettiyaageetikka kessi ekkiyoosi baawa. 36GODAI eta hentta gadiyaa xaissiyo gishshau, henttanchchati waassiyo waasuwaanne wudiyaa kaalettiyaageeti yeekkiyo yeehuwaa siyite. 37GODAA suulo hanqquwaa gaasuwan saro de7iya hentta gadee onana. 38Gaammoi ba de7iyo woraappe kiyiyoogaadan, GODAIKKA ba de7iyoosaappe kiyana. Eta biittaikka naaqqiyaageetu bisuwaaninne GODAA suulo hanqquwan baisa biitta gidana.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\