Jeremiah 25:30

30"Hegaa gishshau, Ermmaasaa, ha qaalai ubbai eta bolli hananaagaa etayyo yoota. 'GODAI bolla xoqqan guummana. GODAI ba de7iyo geeshsha sohuwaappe ba gunttaa sissana. I ba hentta gadiyaa bollan wolqqappe guummana. I woiniyaa teeraa yedhdhidi, gum77iyaageeti waassiyoogaadan, sa7an de7iya ubbaa bolli waassana.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More