Jeremiah 26

1Yoosiyaasa na7ai Yihudaa Kawoi Yo7aqeemi koiro kawotido wode, ha qaalai GODAAPPE yiis. 2GODAI tana hagaadan yaagiis; "GODAA Beeta Maqidasiyaa dabaaban eqqa. Eqqada GODAA Beeta Maqidasiyan goinnanau Yihudaa katamatuppe yiya ubbaayyo oda. Taani, 'Oda' gaada azazido qaalaa ubbaappe issuwaanne ashshoppa. 3Ooni erii, eti siyidi, bantta iita ogiyaappe simmanaakkonne. Yaatiyaakko taanikka eta oosuwaa iitatettaa gishshau, eta xaissanau qoppidoogaa agga bayana. 4"Etayyo yoota; 'GODAI hagaadan yaagees; "Intte taani yootiyoogaa siyennan ixxikko, taani intteyyo immido higgiyan beennan ixxikkonne, 5(intte siyennan ixxinkka) taani zaara zaarada inttekko kiittido, hananabaa yootiya ta ashkkaratu qaalaa siyennan ixxikko, 6yaatikko taani ha Beeta Maqidasiyaa Seelodan oottana. Ha katamaakka sa7an de7iya kawotettatau ubbau qanggetta oottana" yaagees' yaaga" yaagiis. 7Ermmaasi GODAA Beeta Maqidasiyan ha qaalaa yootishin, qeeseti, hananabaa yootiyaageetinne asai ubbai siyidosona. 8Qassi Ermmaasi GODAI, "Asa ubbaayyo oda" giidi a azazido qaalaa ubbaa yooti polido wode, qeeseti, hananabaa yootiyaageetinne asai ubbai a oiqqidosona. Oiqqidi, "Neeni haiqqanau bessaasa! 9Neeni, 'Ha Beeta Maqidasee Seelodan hanana; qassi ha katamaikka baisanne ona gidana' yaagada, GODAA sunttan aissi hananabaa yootadii?" yaagidosona. Yaagidi GODAA Beeta Maqidasiyan shiiqida asati ubbai Ermmaasa dooddidosona. 10Yihudaa halaqati hegaa siyido wode, kawuwaa keettaappe kiyidi, GODAA Beeta Maqidasiyaa yiidosona. Yiidi GODAA Beeta Maqidasiyaa yuushuwaa gimbbiyau Ooratta Penggiyaa giyo penggiyan uttidosona. 11Qeesetinne hananabaa yootiyaageeti halaqatuyyoonne asaa ubbaayyo hagaadan yaagidosona; "Intte intte haittan siyidoogaadan, ha bitanee ha katamaa bollan hananabaa yootido gishshau, i haiqqanau bessees!" yaagidosona. 12Yaagin Ermmaasi halaqatussinne asaa ubbaassi hagaadan yaagidi haasayiis; "Ha intte siyido qaalai ubbai ha Beeta Maqidasiyaa bollinne ha katamaa bolli, 'Hanana' gaada taani yootana mala, GODAI tana kiittiis. 13Hegaa gishshau, ha77i intte ogiyaakka intte oosuwaakka laammite; GODAA intte Xoossaa qaalau azazettite. Yaatikko, GODAI intte bolli ehaana giido iitabaa aggiigana. 14Tana gidikko, taani intte kushiyan de7ais. Intteyyo lo77onne suure milatidabaa ta bolli oottite. 15Intte mati siree bainnan issibaa erite. Intte tana worikko, intte intte bolli, ha katamaa bollinne a giddon de7iya asaa bolli xillo suuttaa acuwaa ehaana. Aissi giikko, taani ha qaalaa ubbaa intte haittan yeggana mala, tumuppe GODAI tana kiittiis" yaagiis. 16Yaagin halaqatinne asai ubbai qeesetuyyoonne hananabaa yootiyaageetuyyo hagaadan yaagidosona; "Ha bitanee haiqqanau bessenna! Aissi giikko, i GODAA nu Xoossaa sunttan nuuyyo yootiis" yaagidosona. 17Dere cimatuppekka issooti issooti eqqidi, shiiqida asaassi ubbaassi hagaadan yaagidi yootidosona; 18"Hizqqiyaasi Yihudan kawotido laittan Mooreshetappe yiida Mikiyaasi Yihudaa asau ubbau hagaadan yaagidi, hananabaa yootiis; 'Ubbaappe Wolqqaama GODAI hagaadan yaagees; "Xiyoonee shooqaadan goyettana. Yerusalaame katamaikka qolettidi, shuchcha doore gidana. Beeta Maqidasee keexettido deree woraa maayana" yaagees' yaagiis. 19Yaatin, Yihudaa Kawoi Hizqqiyaasinne Yihudaa asai ubbai a woridee? CHii, Hizqqiyaasi GODAASSI yayyidi, GODAAYYO watiwatiis. Watiwatin GODAI ba oottana giido iitabaa aggiigiis. SHin nuuni nurkka nu bolli pala iitabaa ehaana hanoos" yaagiis. 20(Qiriyaati-Yi7aariima giyoosan de7iya SHamaa7iyaa na7aa Ooriyoona giyo issi hara bitanee de7ees; ikka Ermmaasi yootidoogaadan, ha katamaa bollinne ha biittaa bolli GODAA sunttan hananabaa yootiis. 21Kawoi Yo7aqeemi, a olanchchati, a oosanchchati Ooriyooni yootidoogaa siyido wode, kawoi a woranau koyiis. Ooriyooni hegaa siyidi yayyidi, Gibxxe biitti baqatiis. 22Gido shin, Kawoi Yo7aqeemi Akiboora na7aa Elnnaataananne hara asata Gibxxe kiittiis. 23Eti Ooriyoona Gibxxeppe kessidi, Kawuwaa Yo7aqeemassi efiidosona. Efin bisuwan i a worissidi, a ahaa dere makkaanan olissiis.) 24SHin Saafaana na7aa Ahiqaami Ermmaasa maaddido gishshau, asai a woranau aattidi immibeenna.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\