Jeremiah 27

1Yoosiyaasa na7ai Sedeqiyaasi, Yihudan kawotaa doommido heeran, ha qaalai GODAAPPE Ermmaasassi yiis. 2GODAI taayyo yootidoogee hagaa; "Neeyyo qambbaraanne gonniyo dafo wodoruwaara de7iya qinqqiriitiyaa medhdha; medhdhada ne morggiyan wotta. 3Wottada Yihudaa Kawuwaa Sedeqiyaasakko Yerusalaame kiitettida asatu bolli, Eedooma kawuwaassi, Moo7aaba kawuwaassi, Amoona asatu kawuwaassi, Xiiroosa kawuwaassinne Sidoona kawuwaassi kiitta. 4Eti bantta godatuyyo hagaadan yaagidi yootana mala, eta azaza; 'Ubbaappe Wolqqaama GODAI, Israa7eela Xoossai hagaadan yaagees; 5"Ta gita wolqqaaninne ta yeddido kushiyan ha sa7aa, sa7an de7iya asaa, mehiyaanne do7aa taani medhdhaas. A taani ta dosiyo urau immais. 6Simmi ha77i taani biitta ubbaa ta ashkkaraassi, Baabiloone Kawuwaa Naabukadanaxoorassi aattada immaas. Qassi taani bazzo do7atikka ayyo haarettana mala oottaas. 7A biittai haarettiyo wodee gakkanaashin, kawotettati ubbai ayyo, a na7aayyoonne a na7aa na7aayyo haarettana. Hegaappe guyyiyan, daro kawotettatinne gita kawoti a haarana. 8"'"SHin ai biittinne woikko ai kawotettinne ha Baabiloone Kawuwaa Naabukadanaxoorassi azazettennan ixxikkonne a qambbaran gelennan ixxikko, taani GODAI he kawotettaa a kushiyan xaissana gakkanaashin, bisuwan, koshaaninne boshan qaxxayana. 9Hegaa gishshau, inttena, 'Baabiloone kawuwaassi haarettekketa' yaagiya intte hananabaa yootiyaageeti, intteyyo kaayiyaageeti, intte aimuwaa birshshiyaageeti, intte shareechchotinne maliyaageeti yootiyoogaa siyoppite. 10Aissi giikko, eti intteyyo wordduwaa yootoosona; hegaa inttena intte biittaappe haassoosona. Taani inttena laaggada kessana; inttekka xayana. 11SHin ai kawotettinne Baabiloone kawuwaa qambbaran gelidi, ayyo haarettikko, taani GODAI he kawotettaa a biittan ashshana; eti he biittaa goyananne yan de7ana" yaagees' yaaga" yaagiis. 12Taani Yihudaa Kawuwaa Sedeqiyaasassikka hagaa milatiya qaalaa yootaas; "Baabiloone kawuwaa qambbaran hokkada gela. Gelada ayyoonne a asaayyo haaretta. Yaatikko, neeni paxa de7ana. 13GODAI Baabiloone kawuwaassi haarettennan ixxiya kawotettaassi giidoogaadan bisuwan, koshaaninne boshan neeninne ne asai aissi haiqqeetii? 14'Intte Baabiloone kawuwaassi haarettekketa' giya hananabaa yootiyaageetu qaalaa siyoppite. Aissi giikko, hegee eti intteyyo yootiyoogee worddo. 15GODAI hagaadan yaagees; 'Taani eta kiittabeikke; shin eti ta sunttan, "Hananabaa" giidi wordduwaa yootoosona. Hegaa gishshau, taani inttena laaggada kessana; inttekka intteyyo hananabaa yootiyaageetikka xayana' yaagees" yaagaas. 16Hegaappe guyyiyan, taani qeesetussinne ha asaa ubbaassi hagaadan yaagada haasayaas; "GODAI hagaadan yaagees; '"GODAA Beeta Maqidasiyaa miishshai Baabilooneppe ha77i mataara simmidi yaana" yaagidi yootiya intte hananabaa yootiyaageetu qaalaa siyoppite. Aissi giikko, eti intteyyo yootiyoogee worddo. 17Eti giyoobaa siyoppite; Baabiloone kawuwaassi haarettitenne paxa de7ite! Ha katamainne aissi qolettiichchida soho gidanee? 18Eti hananabaa yootiyaageeta gidikkonne GODAA qaalai etan de7ikko, GODAA Beeta Maqidasiyan, Yihudaa kawuwaa keettaaninne Yerusalaamen attida keena miishshai Baabiloone beennaadan tana, Ubbaappe Wolqqaama GODAA woossona' yaagees. 19"Baabiloone Kawoi Naabukadanaxoori Yo7aqeema na7aa, Yihudaa Kawuwaa Yo7aakiinanne Yihudaaninne Yerusalaamen de7iya gita asaa ubbaa omooddidi efiido wode, ha kataman attida tuussatubaa, Abba-Sainiyaabaa, gaaretubaanne hara miishshatu ubbatubaa Ubbaappe Wolqqaama GODAI hagaadan yaagees. 21Ee, Ubbaappe Wolqqaama GODAI, Israa7eela Xoossai GODAA Beeta Maqidasiyan, Yihudaa kawuwaa keettaaninne Yerusalaamen attida miishshatubaa hagaadan yaagees; 22'Eti Baabiloone biittau miyettana; taani eta gishshau yaana gallassai gakkanaassi, eti yan de7ana. He wode taani eta guyye zaarada eta sohuwan wottana. Taani GODAI hagaa odaas' yaagees" yaagaas.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\