Jeremiah 27:16

16Hegaappe guyyiyan, taani qeesetussinne ha asaa ubbaassi hagaadan yaagada haasayaas; "GODAI hagaadan yaagees; '"GODAA Beeta Maqidasiyaa miishshai Baabilooneppe ha77i mataara simmidi yaana" yaagidi yootiya intte hananabaa yootiyaageetu qaalaa siyoppite. Aissi giikko, eti intteyyo yootiyoogee worddo.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More