Jeremiah 28

1He laitti, Yihudaa Kawoi Sedeqiyaasi kawotaa doommido heeran, oiddantto laittan, ichchashantto aginan Gabaa7oonappe yiida Azuura na7ai hananabaa yootiya Hanaanee, GODAA Beeta Maqidasiyan qeesetunne asatu ubbaa sinttan taayyo hagaadan yaagidi haasayiis; 2"Ubbaappe Wolqqaama GODAI, Israa7eela Xoossai hagaadan yaagees; 'Taani Baabiloone kawuwaa qambbaraa menttana. 3Baabiloone Kawoi Naabukadanaxoori hagaappe denttidi, Baabiloone efiido, GODAA Beeta Maqidasiyaa miishsha ubbaa taani naa77u laittaa giddon zaarada, ha sohuwaa ehaana. 4Qassi taani Yo7aqeema na7aa Yihudaa Kawuwaa Yo7aakiinakka, Yihudaappe omoodettidi, Baabiloone biida asaa ubbaa zaarada ha sohuwaa ehaana. Aissi giikko, taani Baabiloone kawuwaa qambbaraa menttana. Taani GODAI hagaa odaas' yaagees" yaagiis. 5Yaagin GODAA Beeta Maqidasiyaa giddon eqqida qeesetunne asatu ubbatu sinttan hananabaa yootiya Ermmaasi hananabaa yootiya Hanaaniyaassi 6hagaadan yaagiis; "Amin77i! GODAI yaato! GODAA Beeta Maqidasiyaa miishshatanne omoodettidi biida asaa ubbaa Baabilooneppe zaaridi, ha sohuwaa ehiidi, neeni odido qaalaa GODAI polo! 7Gidikkonne, ane taani neessikka ha asaa ubbaassikka yootiyoogaa siya. 8Beni neeppenne taappe kase de7ida hananabaa yootiyaageeti olai, iitabainne boshai daro biittatu bollinne gita kawotettatu bolli hananaagaa yootidosona. 9SHin, 'Sarobai hanana' giidi yootiya hananabaa yootiyaagaabaa gidikko, he yootiyaagaa qaalai polettiyo wode, he wode tumuppe GODAI a kiittidoogee erettana" yaagiis. 10Hegaappe guyyiyan, hananabaa yootiya Hanaanee hananabaa yootiya Ermmaasa morggiyaappe qambbaraa ekkidi menttiis. 11Menttidi Hanaanee asaa ubbaa sinttan hagaadan yaagidi haasayiis; "GODAI hagaadan yaagees; 'Taani naa77u laittatu giddon Baabiloone Kawuwaa Naabukadanaxoora qambbaraa kawotettatu ubbaa morggiyaappe denttada hagaadan menttana' yaagees" yaagiis. Yaatin, hananabaa yootiya Ermmaasi denddidi, ba biyoosaa biis. 12Hananabaa yootiya Hanaanee hananabaa yootiya Ermmaasa morggiyaappe qambbaraa menttidoogaappe guyyiyan, GODAA qaalai hananabaa yootiya Ermmaasassi yiis; 13yiidi, "Ba; baada Hanaaniyaassi yoota; 'GODAI hagaadan yaagees; "Neeni mitta qambbaraa menttadasa; shin taani a gishshaa birata qambbaraa medhdhana" yaagees. 14Qassikka Ubbaappe Wolqqaama GODAI, Israa7eela Xoossai hagaadan yaagees; "Eti Baabiloone Kawuwaa Naabukadanaxoorayyo haarettana mala, taani ha kawotettatu ubbaa morggiyan birata qambbaraa wottana; etikka ayyo haarettana. Taani harai attin, bazzo do7atakka ayyo immaas" yaagees' yaaga" yaagiis. 15Hegaappe guyyiyan, hananabaa yootiya Ermmaasi hananabaa yootiya Hanaaniyaa hagaadan yaagiis; "Hanaaniyaa, siya! GODAI nena kiittibeenna; shin neeni ha asai worddoban ammanettana mala oottadasa. 16Hegaa gishshau, GODAI hagaadan yaagees; 'Taani nena ha sa7aa bollaappe diggana. Neeni ha asai ta bollan makkalanaadan zorido gishshau, neeni ha laitti haiqqana' yaagees" yaagiis. 17He laittikka laappuntta aginan hananabaa yootiya Hanaanee haiqqiis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\