Jeremiah 29

1Hananabaa yootiya Ermmaasi omoodettidaageetu giddon de7iya attida cimatussi, qeesetussi, hananabaa yootiyaageetussinne Naabukadanaxoori Yerusalaameppe omooddidi, Baabiloone efiido hara asatussi ubbaassi Yerusalaameppe yeddido dabddaabbee hagaappe kaallidi xaafettidaagaa. 2Hagee hanidoogee, Kawoi Yo7aakiini, kawiyaa a aayyiyaa, a oosanchchati, Yihudaanne Yerusalaame halaqati, kushe oosuwaa hiillatinne birataa qoxxiyaageeti Yerusalaameppe kiyi simmiina. 3Ermmaasi Yihudaa Kawoi Sedeqiyaasi Baabiloone Kawuwaa Naabukadanaxoorayyo kiittiyo Saafaana na7aa El77aasanne Hilqqiyaa na7aa Gamaariyaa bollan he dabddaabbiyaa kiittiis. Dabddaabbee hagaadan yaagiis; 4"Ubbaappe Wolqqaama GODAI, Israa7eela Xoossai, taani Yerusalaameppe Baabiloone omoodissada yeddido asau ubbau hagaadan yaagais; 5'Keettata keexxidi, etan de7ite. Kattaa zeridi, aifiyaa miite. 6Maccaasaa ekkite; ekkidi maccaa attumaa yelite. Intte naatussikka maccaasaa giigissidi immite; intte macca naatakka azinau immite. Etikka maccaa attumaa yelona. Yan qoodaa corattite; guuxxoppite. 7Qassi taani inttena omooduwau yeddido katamaassi saroi de7anaadan koyite. He katamaayyo GODAA woossite. Aissi giikko, ayyo saroi de7ikko, intteyyookka saroi de7ana' yaagais. 8"Ee, Ubbaappe Wolqqaama GODAI, Israa7eela Xoossai hagaadan yaagees; 'Intte giddon de7iya intte hananabaa yootiyaageetinne shareechchoti yootiyooban cimettoppite. Eti aimottiyo aimokka siyoppite. 9Aissi giikko, eti ta sunttan "Hananabaa" giidi worddobaa yootoosona; taani eta kiittabeikke' yaagees. 10"GODAI hagaadan yaagees; 'Baabiloone laittai laappun tammai polettiyo wode, taani intte gishshau yaana; yaada, "Taani inttena intte biitti zaarada ehaana" giido lo77o qaalaa polana. 11Aissi giikko, taani intteyyo halchchiyo halchchuwaa taani GODAI erais; hegeenne, intteyyo sintta wodiyaanne ufaissaa immana mala, saro halchchoppe attin, iita halchcho gidenna. 12Hegaappe guyyiyan, intte tana xeegana; taakko yaananne tana woossana; taanikka intteyyo siyana. 13Intte tana koyana; intte tana intte polo wozanaappe koyido wode demmana. 14Taani intteyyo beettana. Taani inttena omooduwaappe zaarana. Taani inttena laalido kawotettatu ubbaappenne soho ubbaappe shiishshana. SHiishshada taani inttena omooduwau yeddanaappe kase intte de7ido sohuwaa guyye zaarada ehaana. Taani GODAI hagaa odaas' yaagees. 15"Intte, 'GODAI hananabaa yootiyaabaa nuuyyo Baabiloonen denttiis' yaagideta. 16Yaagido gishshau, Daawita kawotaa araatan uttiya kawuwaabaa, ha kataman de7iya asaa ubbaabaanne inttenaara omooduwan kiyibeenna intte dabbotubaa GODAI hagaadan yaagees. 17Ee, Ubbaappe Wolqqaama GODAI hagaadan yaagees; 'Taani eta bolli bisuwaa, koshaanne boshaa ehaana. Qassi taani eta maanau giigenna wooqqida balasiyaa teeraa mala oottana. 18Taani eta bisuwan, koshaaninne boshan yedettana; yedettada taani eta sa7an de7iya kawotetta ubbaayyo bollai caaliyoobaa oottana. Qassi taani eta kessada yeddido biitta ubban qanggetta, dagama, borenne cashsha oottana. 19Aissi giikko, hananabaa yootiya ta ashkkaratu bolli taani etayyo zaara zaarada kiittido ta qaalaa eti siyennan ixxidosona. Inttekka omoodetti biidaageeti siyennan ixxideta. 20Taani Yerusalaameppe Baabiloone omoodissada yeddido asatoo, intte ubbaikka ta qaalaa, GODAA qaalaa siyite' yaagees. 21"'Hananabaa' giidi intteyyo GODAA sunttan worddobaa yootiya Qolaaya na7aa Akaababaanne Ma7iseeya na7aa Xidiqiyaabaa Ubbaappe Wolqqaama GODAI, Israa7eela Xoossai hagaadan yaagees; 'Taani eta Baabiloone Kawuwaa Naabukadanaxoorayyo aattada immana. Intte xeellishin, i eta worana. 22Hegaappe guyyiyan, Yihudaappe omoodettidi, Baabiloone biida asai issi uraa qangganau koyikko, "GODAI nena Baabiloone kawoi taman xuuggido Xidiqiyaadaaninne Akaabadan ootto" yaagana. 23Aissi giikko, eti Israa7eelan pala nagaraa oottidosona. Eti bantta shoorotu maccaasaa laggettidosona; yaatidi taani eta azazabeenna worddobaa ta sunttan haasayoosona. Hegaa eriyaagee tana; hegau taani markka. Taani GODAI hagaa odaas' yaagees" yaagiis. 24GODAI Nehelaamiyaa SHamaa7iyaayyo ha kiitaa kiittana mala, Ermmaasayyo odiis. 25"Ubbaappe Wolqqaama GODAI, Israa7eela Xoossai hagaadan yaagees; 'Neeni ne sunttan dabddaabbiyaa Yerusalaamen de7iya asaayyo ubbaayyo, Ma7iseeya na7aa qeesiyaa Xafaaniyaayyoonne hara qeesetu ubbaayyo yeddadasa. Neeni Xafaaniyaa hagaadan yaagadasa; 26"GODAA Beeta Maqidasiyan halaqa gidana mala, nena GODAI Yoodaahe gishshaa qeese oottidi sunttiis. 'Hananabaa yootoos' giya gooyiya asata, qaphiyaaninne toollan gelissanau bessees. 27Nuuni Baabiloonen de7ishin, Ermmaasi xaafidi, nuuyyo hagaadan yaagidi kiittiis; 'Yan intte gam77ana. Keettata keexxidi, de7ite. Kattaa zeridi, aifiyaa miite' yaagiis. Hegaa gishshau, intte giddon hananabaa yootiya Anatootappe yiida Ermmaasa aissi hegaadan oottabeikkii?" yaagadasa' yaagees" yaagidi kiittiis. 29Qeesiyaa Xafaanee hananabaa yootiya Ermmaasayyo ha dabddaabbiyaa nabbabiis. 30Nabbabin GODAA qaalai Ermmaasassi hagaadan giidi yiis; 31"Kiitaa omooduwan de7iya asaayyo ubbaayyo hagaadan yaagada kiitta; 'Nehelaamiyaa SHamaa7iyaabaa GODAI hagaadan yaagees; "Taani kiittennan SHamaa7ee intteyyo, 'Hananabaa' giidi yootido gishshaunne inttena wordduwaa ammanttido gishshau, 32taani GODAI Nehelaamiyaa SHamaa7iyaanne a so asaa qaxxayana. Ta bolli i makkalabaa haasayido gishshau, ha asaa giddon ayyo issi urinne paxa attenna. Qassi i ba huuphenkka taani ta asaassi oottana kehatettaa be7enna. Taani GODAI hagaa odaas" yaagees' yaaga" yaagiis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\