Jeremiah 3

1GODAI hagaadan yaagees; "Issi asi ba keettaayyiyo yeddin, a baada hara azinaa gelikko, he bitanee naa77antto o zaarii? Zaarikko he biittai aadhdhida tunaa tunees! SHin neeni shaaramuxadan, cora laggettotuura de7adasa; yaanadakka ha77i neeni taakko simmuutee! 2Ane xoqqu gaada, aibinne bainna dereta xeella. Neeni shaaramuxadan zin77abeennasi hegan de7ii? Arabai bazzon bonqqanau uttidi naagiyoogaadan, neeni laggettota naagaidda ogiyaa xaphon uttadasa. Yaatada ne shaaramuxaaninne ne iitatettan biittaa tunissadasa. 3Hegaa gishshau, badhdheesai teqettiis; silaa iraikka bukkennan aggiis. Hegaa hanikkokka, neeyyo shaaramuxiyo merai de7ees; neeni yeellatennan ixxadasa. 4"Ha77i neeni tana, 'Ta aawau, ta naatettaasappe doommin, neeni tana siiqaasa. 5Neeni ubbaton ta bolli yiillotuutee? Ne hanqqoi merinaukka aggennee?' yaagaasa. Ee, neeni hagaa yaagaasa; shin neeni oottanau danddayiyo iitaa ubbaa oottaasa" yaagees. 6Kawoi Yoosiyaasi kawotido laitti, GODAI tana hagaadan yaagiis; "Hanna ammanoi bainna Israa7eela oottidobaa neeni be7adii? A dere ubbaa bollinne daashsha mittatu ubbaa garssi baada, yan shaaramuxaasu. 7A hagaa ubbaa oottadakka, taakko simmausu gaada qoppaas, shin simmabeikku. Qassi i michchiyaa, ammanettenna Yihudakka hegaa be7aasu. 8Ammanoi bainna Israa7eela daroton shaaramuxido gishshau, paramaa immada o yeddaas. Hegaa gidinkka Israa7eeli michchiyaa, ammanettenna Yihuda yayyennaagaa taani be7aas; akka kiyada shaaramuxaasu. 9SHaaramuxiyoogee iyyo qii laafabaa gidiyo gishshau, mittaaranne shuchchaara shaaramuxada biittaa tunissaasu. 10Hegan ubbankka i michchiyaa, ammanettenna Yihuda, coo simmidabaa milatausuppe attin, kumetta wozanaappe taakko simmabeikku. Taani GODAI hagaa odaas" yaagiis. 11GODAI taayyo hagaadan yaagiis; "Ammanettenna Yihudippe ammanoi bainna Israa7eela xillo. 12Ba; baada huuphessa baggaassi hagaadan yaagada awaajja; 'GODAI hagaadan yaagees; "Bii, ammanoi bainna Israa7eelee, simma! Taani maarotai kumidoogaa gidiyo gishshau, taani nena iita aifiyan xeellikke. Merinau hanqqettikke. 13Gidikkonne, neeni, 'Taani GODAA ta Xoossaa bolli makkalaas. Allaga xoossatuura daashsha mittaa ubbaa garssan shaaramuxaas. Ne qaalaayyo azazettabeikke' gaada ne mooruwaa ammananau koshshees. Taani GODAI hagaa odaas" yaagees' yaaga" yaagiis. 14Qassikka GODAI hagaadan yaagees; "Inttenoo, ammanettenna asatoo, simmite; aissi giikko, taani intte azinaa. Taani inttena issuwaa issi katamaappe, naa77aa issi yaraappe doorada ekkana; ekkada inttena Xiyoone ehaana. 15Hegaappe guyyiyan, taani ta wozanaadan, inttena heemmiya henttanchchata intteyyo immana. Eti inttena eratettaaninne akeekan heemmana" yaagees. 16Qassikka GODAI, "He gallassatun intte he biittan corattiyo wode, asati, 'GODAA Maachchaa Taabootaa' giidi haasayokkona. I etayyo karihinne geenna, woikko hassayettenna, woikko bainnaageekka etau qofettenna; qassi harai oosettenna. 17He wodiyan eti Yerusalaame GODAA Kawotaa Araataa giidi xeesana. Kawotetta ubbaappe asai GODAA sunttaa bonchchanau Yerusalaame shiiqana. Hegaappe sinttan eti ixxisi giidi, bantta iita qofaa kaallokkona. 18He gallassatun Yihudaa asati Israa7eela asatuura issippe gaittidi, huuphessa bagga biittaappe taani kase intte aawata laatissido biittaa issippe yaana" yaagees. 19GODAI hagaadan yaagees; "Taani inttena attuma naatudan waata wottanaakkonne, payya biittaa, kawotetta ubbaappe aadhdhidi, lo77iya biittaa waata laatissanaakkonne qoppaas. Qassi tana, 'Ta aawau' giidi xeesananne tana kaalliyoosaappe guyye simmokkona gaada qoppaas. SHin Israa7eela asatoo, intte ba azinaayyo ammanettenna maccaaseedan taayyo ammanettibeekketa" yaagees. 21Aibakko bainna xoqqa deretu bollan cenggurssai siyettees; hegeenne, Israa7eela asaa yeehuwaanne watiwatuwaa. Aissi giikko, eti bantta ogiyaa geellayidosonanne GODAA bantta Xoossaa dogidosona. 22GODAI eta, "Inttenoo, ammanoi bainna asatoo, taakko simmite. Intte ammanettana mala, taani inttena pattana" yaagiis. Yaagin eti, "Eeno, nuuni neekko simmana. Aissi giikko, neeni GODAA nu Xoossaa. 23Nuuni keratu huuphiyaaninne deretu huuphiyan eeqau goinniyoogee tumuppe cimo. Tumuppe nuuyyo, Israa7eelatuyyo atotettai GODAANA, nu Xoossaana. 24Nu yelagatettaasappe doommin, nu aawati daafuridi demmidobaa, eta dorssaanne miizzaa, eta maccanne attuma naata, yeellayiya eeqati mi xaissidosona. 25Nu yelagatettaasappe doommidi, hachchi gakkanaassi, nuunikka nu aawatikka GODAA nu Xoossaa bolli nagaraa oottida. GODAA nu Xoossaa qaalaassi azazettibookko. Hegaa gishshau, ane nuuni yeellau duge gufannoos; qassi kaushshai nuna afaladan kammo" yaagoosona.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\