Jeremiah 3:19

19GODAI hagaadan yaagees; "Taani inttena attuma naatudan waata wottanaakkonne, payya biittaa, kawotetta ubbaappe aadhdhidi, lo77iya biittaa waata laatissanaakkonne qoppaas. Qassi tana, 'Ta aawau' giidi xeesananne tana kaalliyoosaappe guyye simmokkona gaada qoppaas. SHin Israa7eela asatoo, intte ba azinaayyo ammanettenna maccaaseedan taayyo ammanettibeekketa" yaagees.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More