Jeremiah 31

1GODAI hagaadan yaagees; "He wode taani Israa7eela yaratussi ubbaassi Xoossaa gidana; etikka ta asa gidana" yaagees. 2GODAI hagaadan yaagees; "Bisuwaappe palahida asai taappe aaro kehatettaa bazzuwan demmiis. Israa7eela asai shemppi ekkanau koyido wode, 3taani GODAI etau haahosaappe hagaadan yaagaidda qonccaas; 'Israa7eela asau, taani inttena merinaa siiquwan siiqais; ta aggenna siiquwan taani inttena taakko shiishshaas. 4Geeshsha Israa7eela asau, taani inttena zaarettada keexxana; inttekka keexettana. Zaarettidikka karaabiyaa oikkidi, ufaittiyaageetuura yexxananne durana. 5Intte zaarettidikka Samaariyaa keratu bolli woiniyaa turata tokkana; tokkidaageeti a teeran ufaittana. 6Efireema gezziyan naagiyaageeti, "Haayite; GODAAKKO, nu Xoossaakko, pude Xiyoone ane boos!" yaagidi xeesiyo wodee yaana' yaagaas" yaagees. 7GODAI hagaadan yaagees; "Yaaqooba asaassi ufaissan yexxite; kawotettatu ubbaappe aadhdhiya Israa7eelassi hombbocite. 'GODAI Israa7eela asaappe attidaageeta ashshiis' yaagidi galataa mazamuriyaa yexxite. 8Be7ite, taani eta huuphessa bagga biittaappe ehaana; sa7aa gaxaappekka taani eta shiishshana. Qooqeti, wobbeti, abbe ixeta maccaasatinne maaretai oiqqido maccaasati etaara issippe yaana; keehi daro asai ba biittaa simmana. 9Taani eta zaarada ehiyo wode, eti ufaissaa daruwan yeekkiiddinne woossiiddi yaana. Taani eta shaafaa lanqqiyaara, eta xubbenna sitta ogiyaara kaalettana. Aissi giikko, taani Israa7eela asaassi aawa; Efireemikka taassi baira na7a. 10"Inttenoo, kawotettatoo, GODAA qaalaa siyite! Siyidi haahosan, abbaa doonan de7iya biittatun hagaadan yaagidi awaajjite; 'Israa7eelata laalidaagee i eta shiishshana; qassi henttanchchai ba wudiyaa dorssaa heemmiyoogaadan, i eta heemmana' yaagite. 11Aissi giikko, GODAI Yaaqooba zareta woziis; i eta etappe minniyaageetu kushiyaappe ashshiis. 12Eti yiidi Xiyoone Deriyan ufaissau yexxana; eti GODAI immiyo kehatettan, kattan, woine eessan, zaitiyan, dorssaa maratuuninne miizzaa maratun ufaittana. Eti haattaa loitti ushshido ataakiltte soho mala gidana; eti naa77antto shullokkona. 13He wode geela7oti ufaittidi durana; wodallatikka cimatikka ufaittana. Taani eta yeehuwaa ufaissau laammana; taani eta minttettana; eta azzanuwaa gishshaa taani eta ufaissana. 14Taani qeesetussi daro qumaa immana; ta asaikka ta kehatettan kaallana. Taani GODAI hagaa odais" yaagees. 15GODAI hagaadan yaagees; "Yeehoinne zilaassai Raama giyo kataman siyettiis; Raaheela ba naatuyyo yeekkausu; eti xayido gishshau, agga gin, aggennan ixxaasu" yaagees. 16GODAI hagaadan yaagees; "Yeekkiyoogaa aggidi, intte aifiyaa afuttaa quccite. Aissi giikko, intte oottido oosuwau woituwaa intte ekkana; morkkiyaa biittaappe intte naatikka simmana. Taani GODAI hagaa odais. 17Intte naati bantta biitti simmanau de7iyo gishshau, intteyyo sinttanau ufaissai de7ees. Taani GODAI hagaa odais. 18"Efireema zareti azzanidi, hagaadan yaagidi odiyoogaa tumuppe taani siyaas; 'Neeni nuna xurqqayettibeenna mirgguwaadan wadhdhadasa; nuunikka keedida. Neeni GODAA nu Xoossaa gidiyo gishshau, ane nuna zaara; nuuni neekko simmana. 19Nuuni kase neeppe wora simmidi biida; shin ha77i paaxida. Neeni nuna qaxxaya simmin yeellatidi, nu tiraa baqqida; nuuni nu yelagatettaa laittaa nagaraa gishshau, kauyyidanne yeellatida' yaagidosona. 20"Tumu Israa7eeli taayyo al77o na7ee? I taani siiqiyo na7ee? Ee! Taani darotoo a bolli iitabaa haasayikkokka, a hassayiyoogaa aggabeikke. Hegaa gishshau, ta wozanai a laamotees; taani assi keehi qarettais. Taani GODAI hagaa odais. 21"Ogiyan malaataa wottite; malaatiyo mittatakka essite. Yaatidi intte biido ogiyaa akeekite. Geeshsha Israa7eela asau, simmite; intte katamatukko simmite. 22Inttenoo, ammanoi bainna Israa7eelatoo, aude gakkanaashin toilattuuteetii? GODAI sa7aa bollan issi oorattabaa medhdhana; hegeenne, maccaasi attumaasaassi eqettidi, saro ashshiyoogaa mala oorattabaa" yaagees. 23Ubbaappe Wolqqaama GODAI, Israa7eela Xoossai, hagaadan yaagees; "Taani Israa7eela asaa omooduwaappe zaarada ishalissiyo wode, Yihudaa biittaaninne a katamatun eti naa77anttuwaa, 'Nenoo xillotettai de7iyo sohuwau, nenoo geeshsha deriyau, GODAI nena anjjo' yaagana. 24Yihudaanne Yihudan de7iya katamatun ubban asai de7ana; goshshanchchatikka wudiyaara yuuyiya henttanchchatikka yan de7ana. 25Taani daafuranchchata gazddissana; qassi namisettidi gilqqidaageetakka kalissana" yaagees. 26Hegan beegottada ta yuushuwaa xeellaas; ta xiskkoikka taayyo mal77o xiskko gidiis. 27GODAI hagaadan yaagees; "Taani Israa7eela biittaaninne Yihudaa biittan asaanne mehiyaa kunttiyo wodee yaana. 28Eta xoqollanau, qolanau, aatta aatta yegganau, xaissanaunne bashshaa ehaanau wudada naagidoogaa keenaa, eta zaarada gimbbanaunne tokkanau wudada naagana. Taani GODAI hagaa odais. 29"He wode asai, 'Aawati caala woiniyaa teeraa min, naatu achchai zil77iis' yaagidi haasayiyoogaa aggana. 30SHin asai issoi issoi ba nagaran nagaran haiqqana; caala woiniyaa teeraa miya asa ubbau a achchai achchai zil77ana" yaagees. 31GODAI hagaadan yaagees; "Taani Israa7eela asaaranne Yihudaa asaara ooratta maachchaa maacettiyo gallassati yaana. 32He maachchai taani eta Gibxxeppe kessanau eta kushiyaa oiqqido wode, eta maizza aawatuura maacettido maachchaa mala gidenna; taani etayyo azina mala gida uttinkka eti ta maachchaa kanttidosona. Taani GODAI hagaa odais. 33SHin taani GODAI he gallassatuppe guyyiyan Israa7eela asaara maacettana maachchai hagaa: taani ta higgiyaa eta giddon wottana; qassi eta wozanankka xaafana. Taani eta Xoossaa gidana; qassi etikka ta asa gidana. 34Asi ba shooruwaa woikko ba ishaa, 'GODAA era' yaagidi tamaarissiyoogaa aggana; aissi giikko, guuttaappe doommidi, gitaa gakkanaashin, eti ubbai tana erana. Taani eta naaquwaa atto gaana; eta nagaraakka naa77antto hassayikke. Taani GODAI hagaa odais" yaagees. 35GODAI, awaa gallassan poo7issidaagee, aginainne xoolintteti qamman poo7anaadan higgiyaa wottidaagee, abbaakka qaattidi, beetai guummanaadan oottiyaagee, Ubbaappe Wolqqaama GODAA geetettiyaagee, hagaadan yaagees; 36"Ha eqqidi de7iya mereta higgee ta sinttappe kichchikko, he wode Israa7eela zerettati ta sinttan merinau kawotetta gididi de7iyoogee attana. Taani GODAI hagaa odais" yaagees. 37GODAI hagaadan yaagees; "Bolla saloti likettanau, woikko garssa sa7aa baasoikka erettanau danddayikko, he wode taani Israa7eela zerettata ubbaa, eti oottido mooruwaa ubbaa gishshau, ta sinttappe diggana. Taani GODAI hagaa odais" yaagees. 38GODAI hagaadan yaagees; "Hanaani7eela Adussa Gimbbiyaappe doommidi, Zooziyaa Penggiyaa gakkanaashin, Yerusalaame katamai taayyo, GODAAYYO, katama gididi, simmidi keexettiyo gallassati yaana. 39He katamaa zawaikka arggo baggaappe kaallidi biidi, Gaareeba Keraanne Go77a yuushuwaa gakkanaassi aakkana. 40Ahaa moogiyoonne bidinttaa oliyo zanggaarainne Qediroona Zanggaaraappe qommoora arshsho baggaara biidi, Paraa Penggiyaa zooziyaa gakkanaashin de7iya gade ubbai GODAASSI dummatidi, geeshsha gidana. Hagaappe sinttanau katamai merinau shodettennanne qolettenna" yaagees.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\