Jeremiah 33

1Ermmaasi biron naagiyaageetu dabaaban de7ishin, GODAA qaalai naa77anttuwaakka yiis. 2Sa7aa medhdhida GODAI, giigissidi a sohuwan wottida GODAI, a sunttaikka GODAA geetettiyoogee tana hagaadan yaagees; 3"Neeni tana xeesa; taani neeyyo koyana; neeni erenna gitabaanne wolqqaamabaa taani neeyyo yootana. 4Baabiloonetu biittaa doorettaa, doodettaanne bisuwaa teqqana mala, dirssaa gimbbiyaa minttanau qolido ha katamaa keettatubaanne Yihudaa kawotu keettatubaa taani GODAI, Israa7eela Xoossai odais. 5Inttenaara olettanaunne taani ta hanqquwaaninne yiilluwan shocana asatu ahaa he sohotun kunttanau Baabilooneti geloosona. Aissi giikko, eta iitatettaa ubbaa gishshau, taani ha katamaappe ta som77uwaa genttaas. 6"Gidikkonne, taani ha katamaanne an de7iya asaa zaarada pattana; eta payyatettaakka zaarana; keehi daro saruwaanne woppa de7uwaa taani etayyo immana. 7Taani Yihudaa asaanne Israa7eela asaa omooduwaappe zaarada ishalissana; eti kase de7idoogaadan oottada taani eta gimbbana. 8Eti tana naaqqido nagara ubbaappe taani eta geeshshana; geeshshada eti tana naaqqido naaquwaanne makkalido makkala ubbaa atto yaagana. 9Hegaappe guyyiyan, Yerusalaame katamai taayyo ufaissaa, bonchchuwaanne galataa sa7an de7iya kawotettatu ubbaa sinttan ehaana. Taani Yerusalaame asaassi oottiyo lo77obaanne he katamaassi ehiyo duretettaanne sarotettaa siyidi, kawotettati ubbai yashshan kokkorana" yaagees. 10GODAI hagaadan yaagees; "Intte, 'Asainne mehee bainna bazzo' giido ha sohotun, asainne mehee bainna Yihudaa katamatuuninne Yerusalaame ogetun, ufaissaanne ililssaa cenggurssai, bullachchiyaagaanne bullashettiyaari cenggurssainne GODAA Beeta Maqidasiyaa galataa yarshshuwaa ehiiddi, hagaadan yaagidi yexxiya asaa cenggurssai siyettana; 'Ubbaappe Wolqqaama GODAA galatite; aissi giikko, i keha. Aggenna a siiqoi merinaagaa' yaagoosona. Aissi giikko, taani eta omooduwaappe zaarada eta biitti ehaana; eti kase de7idoogaadan oottada, taani ishalissada wottana" yaagees. 12Ubbaappe Wolqqaama GODAI hagaadan yaagees; "Ha asainne mehee bainna baisa biittaaninne an de7iya katamatun henttanchchati bantta dorssaa wudiyaa allaxxissiyo gadee de7ana. 13Gezziyan de7iya katamatun, bargguwan de7iya katamatun, Neegeeba Bazzuwan de7iya katamatun, Biniyaama biittan, Yerusalaame yuushuwan de7iya heeratuuninne Yihudaa katamatun henttanchchati bantta dorssaa zaarettidi qoodana. Taani GODAI hagaa odais" yaagees. 14GODAI hagaadan yaagees; "Taani Israa7eela asaayyoonne Yihudaa asaayyo oottana giido lo77o qaalaa poliyo gallassati yaana; 15he gallassatuuninne he wodetun taani Daawita zariyaappe issi xillo Aacaa denttana; i he biittan suure pirddaanne xillotettaa oottana. 16He wode Yihudaa asai attana; Yerusalaame asaikka woppu giidi de7ana; ha katamaikka GODAA, Nu Xillotettaa yaagetti xeesettana. 17Daawita zerettaappe Israa7eela kawotaa araatan uttiya asi mulekka xayenna. Hegaadankka, xuuggiyo yarshshuwaa, kattaa yarshshuwaunne hara yarshshuwaa ubbatoo yarshshanau Leewa zariyaappe qeese gidiya asi merinaukka ta sinttan xayenna. Taani GODAI hagaa odais" yaagees. 19GODAA qaalai Ermmaasakko yiis. 20GODAI hagaadan yaagees; "Taani gallassaaranne qammaara maachchaa maacettaas; he maachchan eti banttau keerettida wodiyan simerettoosona. He gallassaanne qammaa maachchaa intte laammanau danddayikko, 21taani a zariyaappe kawotaa araatan uttana asi mulekka xayennaadan, ta ashkkaraa Daawitaara maacettido maachchaa laammana; qassi ubbatoo taayyo oottiya, Leewa zare gidiya qeesetuura maacettido maachchaakka laammana. 22Taani ta ashkkaraa Daawita zerettatanne ta sinttan oottiya Leewa zare qeeseta qoodanau danddayettenna saluwaa xoolinttetudaaninne makkin wurenna abbaa shafiyaadan corayana" yaagees. 23GODAA qaalai qassikka Ermmaasakko hagaadan yaagiiddi yiis; 24"Ha asai, 'GODAI ba doorido naa77u kawotettata, Israa7eelanne Yihudaa aggi bayiis' yaagidi haasayiyoogaa neeni akeekabeikkii? Eti ta asaa karidi, bana danddayida kawotetta kiyokkona giidi qoppoosona. 25Taani GODAI gallassaaranne qammaara maacettido maachchaanne saluwaanne sa7aa higgiyaa minttabeennabaa gidiyaakko, 26taani Yaaqooba zerettatanne ta ashkkaraa Daawita zerettata agga bayana; yaatabeennabaa gidiyaakko, Abrahaama, Yisaaqanne Yaaqooba zaretu bolli kawoyanau Daawita zerettaa doorennan aggana. Taani ta asaa maarana; taani eta zaarada ishalissana" yaagiis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\