Jeremiah 34

1Baabiloone Kawoi Naabukadanaxoori, a olanchchati ubbainne i haariyo kawotettatun de7iya asai ubbai, Yerusalaamenne Yerusalaame yuushuwan de7iya katamata ubbaa oliyo wode, ha qaalai GODAAPPE Ermmaasayyo yiis; 2GODAI Israa7eela Xoossai hagaadan yaagiis; "Ba; baada Yihudaa Kawuwaa Sedeqiyaasa hagaadan yaaga; 'GODAI hagaadan yaagees; "Be7a, taani ha katamaa Baabiloone kawuwaa kushiyan aattada immana; immin i ha katamaa taman xuuggana. 3Neeni a kushiyaappe kessa ekkakka; neeni omoodettananne ayyo aadhdha imettana. Neeni ne aifiyan Baabiloone kawuwaa be7ana; ikka nenaara haasayana. Hegaappe guyyiyan, neeni Baabiloone biitti baana" yaagees. 4"'Gidikkonne, Yihudaa Kawuwau Sedeqiyaasaa, GODAI giyoobaa siya! Nebaa GODAI hagaadan yaagees; "Neeni olan haiqqakka; 5neeni saro haiquwaa haiqqana. Neeppe kase de7ida kawotu bonchchuwaassi, ne maizza aawatussi ixaanaa cuwayidoogaadan, asai ne bonchchuwaassikka ixaanaa cuwayana. Yaatidi, 'Aayyee nu kawuwau!' yaagidi neeyyo yeekkana. Taani GODAI hagaa odais" yaagees' yaagada yoota" yaagiis. 6Hegaappe guyyiyan, hananabaa yootiya Ermmaasi ha hiraagaa ubbaa Yihudaa Kawuwaa Sedeqiyaasayyo Yerusalaamen yootiis. 7He wode Baabiloone kawuwaa olanchchati Yerusalaame katamaanne Yihudan attida katamata olidosona. Laakishanne Azeeqa geetettiya katamatu xalaalai Yihudan attida gimbbettida katamata. 8Kawoi Sedeqiyaasi ailleta ailletettaappe kessiyo awaajjuwaa awaajjanau Yerusalaamen de7iya asaa ubbaara maachchaa maacettidoogaappe guyyiyan, Ermmaasassi GODAAPPE qaalai yiis. He awaajjoi, 9"Asai ubbai ba Ibraawe attumaasatanne maccaasata ailletettaappe kesso; ooninne Aihuda asa gidida ba ishaa aille oottoppo" yaagees. 10Hegaa gishshau, asai ubbainne halaqati ubbai maacettido maachchaadan, bantta attumanne macca ailleta ailletettaappe kessanaunne naa77antto zaaridi ailleyennan agganau maayidosona; maayidoogaadankka eta ailletettaappe kessidosona. 11SHin bantta qofaa laammidi, ailletettaappe kessido bantta attumanne macca ailleta zaaridi ailleyidosona. 12Hegaappe guyyiyan, GODAA qaalai Ermmaasakko yiis. 13GODAI Israa7eela Xoossai hagaadan yaagees; "Taani intte maizza aawata Gibxxeppe, ailletettaa biittaappe kessido wode, etaara maachchaa maacetta uttaas. 14He maachchaa maaran, 'Ibraawe aillee de7iyo asai ubbai, ailleta usuppun laittaa ootissi simmidi, laappuntta laitti ailletettaappe kessi yeddite' yaagada azazaas. SHin intte maizza aawati taani odiyoogaa siyennan ixxidosonanne taayyo azazettibookkona. 15Inttekka mata wodiyaappe kase intte nagaraa aggidi, ailleta ailletettaappe kessanau awaajjideta; awaajjidi ta sinttan likkebaa oottideta. Qassi hegaa oottanau ta sinttan, ta sunttai xeesettiyo ta Beeta Maqidasiyan maachchaa maacettideta. 16SHin ha77ikka intte intte qofaa laammidi, ta sunttaa tunissideta. Waatidi giikko, eti koyidoogaadan, ailletettaappe kessido intte attumanne macca ailleta zaaridi ailleyideta. 17"Hegaa gishshau, taani GODAI odiyoogee hagaa: intte taayyo azazettennan ixxidi, intte ishaa woikko intte shooruwaa ailletettaappe kessiyo awaajjuwaa awaajjibeekketa. Be7ite, intte bolli olai boshainne koshai kiyana mala, taani awaajjais. Taani inttena sa7aa bolli de7iya kawotettatussi dagama oottana. 18Ta maachchaa kanttida asaa, ta sinttan maacettido maachchaa qaalata naagennan ixxida asaa, eti maachchau shukkidi, baggaa baggaa kessi maaran wottidi, naa77u baggaappe gidduwaara kanttido, he maraadan taani eta oottana. 19He asatikka Yihudaa halaqata, Yerusalaame halaqata, biittaa haariyaageeta, qeesetanne maaran wottido maraa ashuwaa giddoora kanttida asaa ubbaa. 20Taani eta eta morkketu kushiyaaninne eta woranau koyiya asatu kushiyan aattada immana; immin eta ahai saluwaa kafotuyyoonne sa7aa do7atuyyo quma gidana. 21"Taani Yihudaa Kawuwaa Sedeqiyaasanne a halaqatakka eta morkketu kushiyan, eta woranau koyiyaageetu kushiyaaninne inttena oliyoogaa aggida Baabiloone kawuwaa olanchchatu kushiyan aattada immana. 22Taani GODAI Baabiloone olanchchata azazana; azazin eti ha katamaa simmana. Simmidi eti ha katamaa olana, omooddananne taman xuuggana. Yihudan de7iya katamatakka asi de7enna baisa soho oottana" yaagees.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\