Jeremiah 36

1Yoosiyaasa na7ai Yihudaa Kawoi Yo7aqeemi kawotido oiddantto laittan, GODAI Ermmaasa hagaadan yaagiis; 2"Issi xaatta maxaafaa ekkada, taani Yoosiyaasa wodiyan koiro neeyyo odido gallassaappe doommada, hachchi gakkanaassi Israa7eela bolli, Yihudaa bollinne hara kawotettatu ubbaa bolli haasayido qaalaa ubbaa xaafa. 3Taani Yihudaa asaa bolli ehaana gaada halchchido boshaa ubbaa siyidi, ooni erii, eti bantta iita oosuwaappe simmanaakkonne. Simmikko taani eta naaquwaanne eta nagaraa atto gaana" yaagiis. 4Hegaa gishshau, Ermmaasi Neeriyaa na7aa Baaruka xeesiis; xeesidi GODAI ayyo yootidobaa ubbaa Baarukayyo yootin, i xaatta maxaafan xaafiis. 5Hegaappe guyyiyan, Ermmaasi Baaruka, "Taani qasho keettan de7iyo gishshau, GODAA Beeta Maqidasiyaa gelanau danddayikke. 6Hegaa gishshau, neeni asai xoomiyo gallassi GODAA Beeta Maqidasiyaa baada, taani yootin, neeni xaatta maxaafan xaafido GODAA qaalaa etau nabbaba; bantta katamatuppe yiida Yihudaa asau ubbaukka nabbaba. 7Ha asaa bolli GODAI awaajjido hanqqoinne yiilloi hanttaara gidiyo gishshau, ooni erii, eti bantta iita oosuwaappe simmidi, GODAA woossanaakkonne" yaagiis. 8Yaagin Neeriyaa na7ai Baaruki hananabaa yootiya Ermmaasi azazidoogaadan, GODAA Beeta Maqidasiyan GODAA qaalaa ubbaa nabbabiis. 9Yoosiyaasa na7ai Yihudaa Kawoi Yo7aqeemi kawotido ichchashantto laittan, uddufuntta aginan, Yerusalaamen de7iya asaunne Yihudaa katamatuppe yiida asau ubbau GODAA sinttan xoomanaadan awaajjidosona. 10Baaruki GODAA Beeta Maqidasiyan, qommo bagga dabaaban, Ooratta Penggiyaa giyoosan de7iya, Saafaana na7aa, xaafiyaa Gamaariyaa kifiliyan eqqidi, Ermmaasa qaalai xaafettido xaatta maxaafaa asau ubbau nabbabiis. 11Saafaana na7aa na7ai, Gamaariyaa na7ai Mikaayi maxaafaappe GODAA qaalaa Baaruki nabbabishin siyido wode, 12kawo keettan xaafee uttiyo kifiliyaa biis. I biyo wode, xaafee Elishamaa7i, SHamaa7iyaa na7ai Dalaayi, Akiboora na7ai Elnnaataani, Saafaana na7ai Gamaaree, Hanaaniyaa na7ai Xidiqeenne hara halaqati hegan uttidosona. 13Baaruki asaayyo maxaafaappe nabbabishin siyido qaalaa ubbaa Mikaayi etayyo yootiis. 14Yootin halaqati Nataaniyaa na7aa Yihuuda Baarukakko kiittidi, "Asaayyo neeni nabbabido maxaafaa ekkada haa ya" yaagidosona. (Nataanee SHeleemiyaa na7aa; SHeleemee Kuusha na7aa.) Yaagin Baaruki maxaafaa ekkidi, etakko yiis. 15Etikka a, "Ane uttada, nuuyyo maxaafaa nabbaba" yaagidosona. Yaagin Baaruki maxaafaa nabbabiis. 16I nabbabido qaalaa ubbaa siyidosona; siyidi ubbaikka yayyidi, issoi issuwaa xeellidi, Baaruka, "Ha qaalaa ubbaa nuuni kawuwaassi odanau koshshees" yaagidosona. 17Qassikka zaaridi, "Neeni ha qaalaa ubbaa waatada xaafidaakko nuuyyo yoota. Hagaa neeyyo Ermmaasi ba doonaappe yootin xaafadii?" yaagidosona. 18Yaagin Baaruki, "Ee, ha qaalaa ubbaa Ermmaasi ba doonaappe taayyo yootiis; yootin taani qalamiyan ha xaatta maxaafan xaafaas" yaagiis. 19Yaagin eti Baaruka, "Neeninne Ermmaasi biidi qosettite; intte de7iyo sohuwaakka ooninne eroppo" yaagidosona. 20Halaqati maxaafaa xaafiyaa Elishamaa7a kifiliyan wottoogaappe guyyiyan, kawoi de7iyo dabaabaa biidi, hanidabaa ubbaa kawuwaassi yootidosona. 21Yootin he maxaafaa ehaana mala, kawoi Yihuuda kiittiis; kiittin Yihuudi xaatta maxaafaa Elishamaa7a kifiliyaappe ehiidi, kawuwaassinne a yuushuwan eqqida halaqatussi nabbabiis. 22Uddufuntta aginan sa7ai balggo gidiyo gishshau, kawoi balgguwaa aattiyo keettan uttiis. He wode kawuwaa sinttan de7iya coociyan tamai eexxees. 23Yihuudi heezzu woi oiddu sohota nabbabidoogaappe guyyiyan, kawoi he sohota xaatta maxaafaappe senxxiyan qanxxi qanxxidi, taman oliis; hegaadan oottidi, he maxaafaa muleerakka xuuggi aggiis. 24Ha qaalaa ubbaa siyidikka kawoinne aara oottiya halaqati ainne yayyibookkona; woikko azzanidi, bantta maayuwaa pooshshibookkona. 25Harai atto Elnnaataani, Dalaayinne Gamaaree kawoi he maxaafaa xuuggennaadan woossinkka, eta woosaa siyennan ixxiis. 26Ixxidi kawuwaa na7aa Yiraahima7eela, Aziri7eela na7aa Saraayanne Abddi7eela na7aa SHeleemiyaa, xaafiyaa Baarukanne hananabaa yootiya Ermmaasa oiqqana mala kawoi azaziis. SHin GODAI eta qottiis. 27Ermmaasi yootin, Baaruki xaafido qaalai de7iyo maxaafaa kawoi xuuggi simmin, GODAA qaalai Ermmaasakko hagaadan yaagiiddi yiis; 28"Ha77ikka hara xaatta maxaafaa ekkada, Yihudaa Kawoi Yo7aqeemi kase xuuggido xaatta maxaafaa giddon de7iya qaalaa ubbaa xaafa. 29Qassi Yihudaa Kawuwaa Yo7aqeema hagaadan yaaga: 'GODAI hagaadan yaagees; "Neeni, '"Baabiloone kawoi tumuppe yiidi, ha biittaa bashshana; qassi i giddon de7iya asaanne mehiyaakka wurssana" gaada aissi xaafadii?' yaagada maxaafaa xuuggadasa. 30Hegaa gishshau, taani GODAI neessi Yihudaa Kawuwaa Yo7aqeemassi hagaa odais: Daawita kawotaa araatan uttiya zaree neeyyo mulekka de7enna. Ne ahaikka coo olettidi, gallassi awaa suuluwaaninne qammi kinchchuwan sho7ettana. 31Intte nagaraa gishshau nena, ne zariyaanne nenaara oottiya ubbaa taani qaxxayana. Intte taani yootidoogaa siyennan ixxido gishshau, taani yootido iitabaa ubbaa intte bollinne Yihudaaninne Yerusalaamen de7iya asaa bolli ehaana" yaagees' yaaga" yaagiis. 32Hegaappe guyyiyan, Ermmaasi hara xaatta maxaafaa ekkidi, Neeriyaa na7aa xaafiyaa Baarukassi immiis. Immin Baaruki Yihudaa Kawoi Yo7aqeemi taman xuuggido xaatta maxaafaa qaalaa ubbaa Ermmaasi ayyo doonan yootin xaafiis. Qassi Ermmaasi hegaa milatiya hara qaalaakka gujjin, ubbaakka Baaruki xaafiis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\