Jeremiah 36:31

31Intte nagaraa gishshau nena, ne zariyaanne nenaara oottiya ubbaa taani qaxxayana. Intte taani yootidoogaa siyennan ixxido gishshau, taani yootido iitabaa ubbaa intte bollinne Yihudaaninne Yerusalaamen de7iya asaa bolli ehaana" yaagees' yaaga" yaagiis.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More