Jeremiah 37

1Baabiloone Kawoi Naabukadanaxoori Yo7aqeema na7aa Yo7aakiina sohuwan Yoosiyaasa na7aa Sedeqiyaasa Yihudaa biittan kawoyiis. 2Sedeqiyaasi, aara oottiya halaqatinne he biittan de7iya asai ubbaikka GODAI hananabaa yootiya Ermmaasa baggaara yootido qaalaassi azazettibookkona. 3SHin Kawoi Sedeqiyaasi SHeleemiyaa na7aa Yehukaalanne Ma7iseeya na7aa qeesiyaa Xafaaniyaa hagaadan yaagidi, Ermmaasakko kiittiis; "Nu gishshatau GODAA nu Xoossaa woossa" yaagiis. 4He wode Ermmaasi biron qashettiichchibeenna gishshau, asaa giddon simerettees. 5Gibxxe kawuwaa olanchchati, Gibxxeppe kiyidi yiyoogaa Yerusalaame dooddida Baabiloone olanchchati siyido wode, eti Yerusalaameppe aggidi, guyye simmidosona. 6Hegaappe guyyiyan, GODAA qaalai hananabaa yootiya Ermmaasakko yiis. 7GODAI Israa7eela Xoossai hagaadan yaagees; "Tana intte oichchana mala, inttena kiittida Yihudaa kawuwaassi hagaadan yaagite; 'Be7ite, inttena maaddanau kiyida Gibxxe kawuwaa olanchchati bantta biitti simmidi baana. 8Qassi Baabiloone olanchchati simmidi yaana; yiidi olettidi, ha katamaa oiqqana; tamankka a xuuggana' yaagite" yaagees. 9GODAI hagaadan yaagees; "'Baabiloone olanchchati naa77antto simmidi yookkona' yaagidi inttena intterkka cimmoppite. Aissi giikko, eti simmidi yaanaagee attenna! 10Intte Baabiloone olanchchata muliyaa xooniyaakkonne etappe attidi, olan masunxxidi, dunkkaaniyaa giddon zin77idaageetikka denddidi, ha katamaa taman xuuggana" yaagees. 11Gibxxe kawuwaa olanchchati Yerusalaame matido gishshau, Baabiloone olanchchati bantta de7iyo sohuwaa aggidi, guyye simmidosona. 12He wode Ermmaasi bana gakkiya gadiyaa ekkanau Biniyaama biitti baanau Yerusalaameppe denddiis. 13Gido shin, i biidi, Biniyaama Penggiyaa giyo penggiyaa gakkishin, penggiyaa naagiyaageetuppe issoi, Hanaaniyaa na7aa SHeleemiyaa na7ai, Yiiriyaa giyoogee a, "Neeni Baabiloone baasa gidikkii?" yaagidi oiqqiis. 14Ermmaasi zaaridi, hagaadan yaagiis; "Neeni giyoogee worddo; taani Baabiloone biya asa gidikke" yaagiis. SHin Yiiree i giyoogaa siyennan ixxiis; ixxidi Ermmaasa oiqqi ekkidi, halaqatukko efiis. 15Halaqatikka keehi hanqqettidi, Ermmaasa wadhdhidosona; wadhdhi simmidi, eti qasho keetta kessido, xaafiyaa Yonaataana keettan efiidi wottidosona. 16Ermmaasi hegan biitta giddon de7iya kifiliyan daro wodiyaa gam77iis. 17Hegaappe guyyiyan, Kawoi Sedeqiyaasi asa kiittidi, Ermmaasa ba de7iyoosaa kawo keettaa xeesissiis; xeesissidi asi erennan a, "GODAI neeyyo yootidobi aibakko de7ii?" yaagidi oichchiis. Ermmaasi zaaridi, "Ee de7ees; neeni Baabiloone kawuwaa kushiyan aadhdhada imettana" yaagiis. 18Qassikka Ermmaasi Kawuwaa Sedeqiyaasa hagaadan yaagidi oichchiis; "Tana intte qasho keettan yegganau taani ne bollan, neeyyo oottiya halaqatu bollan woikko ha asaa bollan aiba mooro oottidanaa? 19Qassi, 'Baabiloone kawoi intte bollaaninne ha biittaa bollan yiidi olenna' yaagidi neeyyo hananabaa yootidaageeti ha77i awan de7iyoonaa? 20Hegaa gishshau, ta godau kawuwau, siya! Taani oichchiyoobaa neeni polana mala, nena woossais. Taani he sohuwan haiqqennaadan, qasho keetta gidiya xaafiyaa Yonaataana keettau tana guyye zaaroppa" yaagiis. 21Hegaa gishshau, Kawoi Sedeqiyaasi naagiyaageetu dabaaban Ermmaasa wottana mala azaziis. Hegan a wottidaashin, katamaappe daabboi xayana gakkanaashin, hachchi hachchi issi issi daabbuwaa uukkiyoosaappe ehi ehiidi, ayyo immidosona.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\