Jeremiah 38

1Mataana na7ai SHafaaxee, Paashihuura na7ai Gadaalee, SHeleemiyaa na7ai Yehukaalinne Malkkiyaa na7ai Paashihuuri Ermmaasi asaa ubbaassi yootido qaalata siyidosona. 2Ermmaasi giiddi, "GODAI hagaadan yaagees; 'Ha kataman attiya ooninne olan, koshaaninne boshan haiqqana. SHin Baabiloonetukko biya ooninne haiqqenna. Ba huuphiyaa ashshana; paxakka de7ana' yaagees. 3Qassikka GODAI, 'Hagee Yerusalaame katamai Baabiloone kawuwaa olanchchatu kushiyan aadhdhidi imettana; etikka a omooddana' yaagees" yaagiis. 4Hegaappe guyyiyan, halaqati kawuwaakko biidi, hagaadan yaagidosona; "Ha bitanee haiqqanau koshshees; hagaa mala xala qaalaa haasayidi, ha kataman de7iya olanchchatinne asai ubbai shugganaadan oottiis. I asa qohiyaabaa amotteesippe attin, sarobaa amottenna" yaagidosona. 5Yaagin Kawoi Sedeqiyaasi zaaridi, hagaadan yaagiis; "Intte a bolli oottana giidobaa aibanne taani inttena digganau danddayikke" yaagiis. 6Yaagin eti Ermmaasa kawo keettaa dabaaban de7iya, kawuwaa na7aa Malkkiyaa haatta ollan yeggidosona; eti wodoruwan a duge wottidosona. He wode he ollan silimoppe attin, haatti baawa; Ermmaasi he silimuwaa giddo geliis. 7SHin Toophphiyaa asa gidiya, kawo keettan oottiya, Abemeleka giyo issi mureessai Ermmaasi ollan olettidoogaa siyiis. He wode kawoi Biniyaama Penggiyan pirdda shilootan uttiis. 8Abemeleki kawuwaakko biidi, hagaadan yaagiis; 9"Ta godau kawuwau, ha asati gita iitabaa oottidosona; hegeekka aibee giikko, hananabaa yootiya Ermmaasa haatta ollan yeggidosona. Qassi kataman qumi bainna gishshau, i hegan namisan haiqqees" yaagiis. 10Yaagin kawoi zaaridi, Toophphiyaa asa gidiya Abemeleka, "Hagaappe heezzu asa nenaara ekkada baada, Ermmaasi haiqqennan de7ishin, haatta ollaappe kessite" yaagiis. 11Yaagin Abemeleki asaa ekkidi biis; biidi kawo keettan buquraa minjjiyo kifiliyaappe garssa baggaara de7iya kifiliyaa gelidi, gal77a maayuwaa curqqaa ekkiis. He curqqaa wodoruwaa xeeran qachchidi, Ermmaasassi duge olla giddo yeddiis. 12Toophphiyaa asa gidiya Abemeleki Ermmaasa olla giddo duge xeegidi, "Hagaa maayuwaa curqqaa wodoruwaappe garssa baggaara ne shophphan wotta" yaagiis. Ermmaasikka i giidoogaadan oottiis. 13Yaatin, he wodoruwan goochchidi, Ermmaasa ollaappe kessidosona. Kessidi naagiyaageetu dabaabaa gelissidi gorddidosona. 14Hegaappe guyyiyan, Kawoi Sedeqiyaasi Ermmaasakko kiitti ehiissidi, GODAA Beeta Maqidasiyaa geliyo heezzantto penggiyaa matan a, "Taani issibaa nena oichchana. Neeni taappe aibanne qosoppa" yaagiis. 15Yaagin Ermmaasi zaaridi Sedeqiyaasau, "Taani yootikko, neeni tana worikkii? Taani zorinkka, neeni siyakka" yaagiis. 16Kawoi Sedeqiyaasi Ermmaasassi qosan hagaadan yaagidi caaqqiis; "Taani nena worennaagaanne qassi nena woranau koyiyaageetussikka aattada immennaagaa nuussi de7uwaa immida GODAA sunttan caaqqais" yaagiis. 17Yaagin Ermmaasi Sedeqiyaasau zaaridi, "GODAI, Ubbaappe Wolqqaama Xoossai, Israa7eela Xoossai hagaadan yaagees; 'Baabiloone kawuwaa halaqatussi kushiyaa immikko, neeni paxa attana; ha katamaikka taman xuugettenna; neenikka ne keettaa asaikka paxa de7ana. 18SHin neeni etassi kushiyaa immennan ixxikko, ha katamaa Baabilooneti omooddana; eti a xuuggana; neenikka etappe kessa ekkakka' yaagees" yaagiis. 19Qassikka Kawoi Sedeqiyaasi Ermmaasa, "Taani yayyiyoogee ha biittaappe kaddidi, Baabiloonetukko biida Aihudatussa. Aissi giikko, Baabilooneti tana eta kushiyan aattidi immikko, Aihudati tana tuggayana" yaagiis. 20Ermmaasi zaaridi, "Aikko baawa! Eti nena etayyo aattidi immokkona. Taani yootiyo GODAA qaalaassi hayyanaa azazetta. Hegee neeyyo lo77o gidana; neenikka paxa attana. 21SHin neeni kushiyaa immennan ixxikko, GODAI tana bessido ajjuutai de7ees. 22Hegeekka aibee giikko, Yihudaa kawuwaa keettan attida maccaasati ubbai omoodettidi, Baabiloone halaqatukko baana. Biiddi eti nena hagaadan yaagana; 'Neeyyo mata lagge gidiyaageeti nena balettidosona; eti nena xoonidosona. SHin ha77i ne tohoi silimuwaa giddo gelin, he laggeti nena yeggidi biidosona' yaagana. 23Qassi ne keettaayetinne ne naati ubbai Baabiloonetun omoodettidi baana. Neenikka eta kushiyaappe kessa ekkakka; Baabiloone kawoi nena oiqqana. Ha katamaikka taman xuugettana" yaagiis. 24Yaagin Sedeqiyaasi Ermmaasau zaaridi, hagaadan yaagiis; "Hagaa neeni taayyo yootidoogaa asassi odana xayikko, neeni haiqqakka. 25Halaqati taani nenaara haasayidoogaa siyidi yiidi, 'Nenaara kawuwaara ai haasayidaakko, nuuyyo yoota. Neeni nuuyyo qottennan yootikko, nuuni nena worokko' yaagidi nena oichchana. 26Oichchikko neeni, 'Taani he sohuwan haiqqennaadan, tana zaarada qasho keetta gidiya Yonaataana keettaa yeddennaadan, kawuwaa woossaas' yaagada zaara" yaagiis. 27Hegaappe guyyiyan, halaqati ubbai Ermmaasakko yiidi, he oishaa oichchidosona. Kawoi a azazidoogaadan, ikka etayyo yootiis. Etikka co77u giidi aggiigidosona; aissi giikko, Ermmaasi kawuwaara haasayishin siyidabi ooninne baawa. 28Yerusalaamee ohettana wodee gakkanaashin, Ermmaasi naagiyaageetu dabaaban gorddettidi gam77iis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\