Jeremiah 4

1GODAI hagaadan yaagees; "Israa7eela asau, simmikko, haa taakko simmite. Intte taani shenetiyo intte eeqata ta sinttappe diggikko, taappe wora baana xayikkonne 2intte tuman, suuretettaaninne xillotettan, 'GODAI ero!' giidi caaqqikko, he wode kawotettati an anjjettananne an ceeqqana" yaagees. 3GODAI Yihudaa asaayyoonne Yerusalaamen de7iyaageetuyyoo hagaadan yaagees; "Intte otta biittaa goyite; agunttaa bolli zeroppite. 4Inttenoo, Yihudaa asatoo, Yerusalaamen de7iyaageetoo, intte intte huuphen Xoossaayyo qaxxarettite; intte wozanaa shoohuwaa diggite. Hegee xayikko, intte oottido iitatettaa gishshau, ta hanqqoi tamaadan eexxi kiyana. A ooninne toissanau danddayenna" yaagees. 5GODAI hagaadan yaagees; "Yihudan yootite. Yerusalaamen, 'Biitta ubban malkkataa punnite!' yaagidi awaajjite. Intte qaalaa xoqqissidi, hagaadan giidi waassite! 'Issippe shiiqite! Ane gimbbee yuuyi aadhdhido katamaa hinddite!' yaagite. 6Asai Xiyoone baana mala malaatite! Intteyyo saro attanau baqatite! Gam77oppite! Aissi giikko, taani huuphessa bagga biittaappe iitabaanne gita bashshaa ehais. 7Gaammoi ba de7iyo buuraappe kiyiyoogaadan, kawotettata xaissiyaagee ba sohuwaappe denddiis. Denddidi intte biittaa xaissanau yiis. Intte katamati moorettidi ona gidana. 8Hegaa gishshau, waaruwaa maayidi, 'Aayyee! Aayyee!' yaagidi zilaalitenne yeekkite. Aissi giikko, GODAA hanqqoi suulliyaagee nu bollappe kichchiichchibeenna" yaagees. 9Qassikka GODAI, "He gallassi, kawuwaa wozanainne halaqatu wozanai taahana. Qeesetikka dagammana. Hananabaa yootiyaageetikka, 'Poora!' giidi doonaa oiqqana" yaagees. 10Yaagin taani, "Hai Ubbaa Haariya GODAU, bisoi eta qooriyan wodhdhiyo wode, 'Intteyyo sa7i saro gidana' yaagada, ha asaanne Yerusalaame pala cimo cimmadasa" yaagaas. 11He wodiyan ha asaassinne Yerusalaamessi, GODAI hagaadan yaagees geetettana; "Bazzuwan de7iya aibinne bainna xoqqa deretuppe michchiyaa carkkoi ta asaa bolli carkkana; shin hegee kattaa suragganaassanne geeshshanaassa gidenna. 12Hegaappe keehi wolqqaamiya carkkoi ta azazuwan carkkana; ha77i taani eta bolli pirddana" gees geetettana. 13Be7ite, morkkee shaaraadan kiyees. A paraa gaaretikka gote mala; a parati argganttaappekka aadhdhi eesotoosona. Aayye7ana nunoo! Baa xayida! 14Nenoo Yerusalaamee, attana mala, ne wozanaa meeccada iitatettaappe geeshshargga! Iita qofai ne wozanan aude gakkanaashin gam77anee? 15Daana katamaappenne Efireema Deriyaappe yiidaageeti iitabaa awaajjoosona. 16GODAI hagaadan yaagees; "Kawotettatuyyo yootite; Yerusalaameyyookka hagaadan yaagidi awaajjite; 'Haaho biittaappe olai yees; yiidi Yihudaa katamatu bollan alaahees. I ta bolli makkalido gishshau, gaden de7iya kattaa naagiyaageetuugaadan, he olanchchati Yihudaa yuushuwan yuuyi aadhdhoosona' yaagite" yaagees. 18Yihudaa asatoo, intte hanoinne intte oosoi hagaa ubbaa intte bolli ehiis. Hagee intteyyo qixaate. I ai keesa cammiyaabee! Intte wozanaa ai keesa caddiyaabee! 19Aayyee tanoo! Taani hagaa waata danddayanee! Aayyee ta wozanau! Ta wozanai diddiqees; taani co77u gaanau danddayikke. Aissi giikko, taani malkkataa punettaanne olaa alaassaa siyaas. 20Iitabai iitabaa kaallees; mule biittai moorettiis. Ta dunkkaanetinne magalashoti eesuwan xayidosona. 21Taani aude gakkanau olaa malaataa xeellaneenne malkkataa punettaa siyanee? 22GODAI hagaadan yaagees; "Ta asai eeyya; eti tana erokkona. Eti qofi bainna naata; etayyo akeeki baawa. Eti iitabaa oottanau eranchcha; shin lo77obaa oottanau erokkona" yaagees. 23Taani sa7aa xeellaas; xeellada sa7ai giigiichchibeennaagaanne aibinne bainna mela gidiyoogaa be7aas. Qassi salota xeellaas; xeellada etan poo7oi bainnaagaa be7aas. 24Taani dereta xeellaas; xeellada eti qaaxxiyoogaanne kerati ubbai guyyenne sinttau gajigajiyoogaa be7aas. 25Taani xeellaas; shin aiba asanne be7abeikke; saluwaa kafotikka ubbai paallidi baqatidosona. 26Taani xeellaas; xeellada aradda biittai qa77e gididoogaa be7aas; GODAA sinttan, a suulo hanqquwaa sinttan he biittaa katamatikka yoodettidosona. 27GODAI hagaadan yaagees; "Mule biittai moorettana; shin taani a wurssa xaissikke. 28Hegaa gishshau, sa7ai yeekkana; salotikka bollan xumana. Aissi giikko, taani garggaas; marssettikke. Taani qofaa qachchaichchaas; aggikke" yaagees. 29Paraasatunne wonddafiyaasatu garmmaamuwan, asai katama ubbaappe goossiis. Baggati woxxidi woraa garssi gelin, baggati qassi zaallaa shibboosona. Katamai ubbai onidi, de7iya asa xayiis. 30Nenoo, moorettaichchidaaree, neeni ai oottai? Ne zo7o maayuwaanne aissi maayai? Worqqa alleeqonne aissi wottai? Ne aifiyaa ciruwaanne aissi tiyai? Neeni coo mela nena loittaasa. Ne laggettoti nena karidosona; eti nena woranau koyoosona. 31Taani maareta ohettida maccaasiyaa waassiyoogaa mala waasuwaa siyaas. I waasoi koiro na7a yeliya maccaasee ooliyaa mala. He waasoi, Yerusalaama shemppuwaa teqettada, ba kushiyaa zohaidda, "Aayyee tanoo! Hekko tana woranau hanoosona!" yaagada waassiyo waasuwaa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\