Jeremiah 41

1Laappuntta aginan kawo zare gididi, kawuwaara oottiya halaqatuppe issoi, Elishamaa7a na7aa na7ai, Nataaniyaa na7ai Isimaa7eeli tammu asatuura issippe biittaa haariya Gadaaliyaara gaittanau Mixiphpha biis. Ubbaikka issippe uttidi qumaa miishin, 2Nataaniyaa na7ai Isimaa7eelinne aara de7iya tammu asati bantta bisuwaa bisuwaa kessidi, Baabiloone kawoi Yihudaa haariyaagaa oottidi sunttido Ahiqaama na7aa Gadaaliyaa woridosona. 3Hegaa bollikka qassi Isimaa7eeli Mixiphphan Gadaaliyaara de7iya Aihudatanne Baabiloone olanchchata ubbaa woriis. 4Gadaalee haiqqin wonttetta gallassi, a haiquwaa ooninne eranaappe kasetidi, 5Sekeemappe, Seeloppenne Samaariyaappe hosppun tammu asati azzaniiddi, bantta buuchchaa meedidi, bantta maayuwaa pooshshidinne bantta bollaakka puuzidi yiidosona. Eti GODAA Beeta Maqidasiyau immiyo kattaa yarshshuwaanne ixaanaa imotaa ehiidosona. 6Isimaa7eeli Mixiphphappe kiyidi, yeekkiiddi etan gaittanau biis; biidi etan gaittido wode, "Ahiqaama na7aa Gadaaliyaakko haa yiite; yiidi a be7ite" yaagiis. 7Eti katamaa giddo geliyoorin, Isimaa7eelinne aara de7iya asati he asata woridi, ollan oli aggidosona. 8SHin he hosppun tammu asatuppe tammati Isimaa7eela hagaadan yaagidi woossidosona; "Hai nuna woroppa! Nuuni nu shooqan qosido daro gisttee, banggai, wogaraa zaiteenne eessai de7ees" yaagidosona. Yaagin i eta worennan yeddi aggiis. 9Isimaa7eeli worido asaa ubbaa olido ollai, Israa7eela kawoi Baa7ishi olanau yiido wode, Kawoi Asi bookissido gita ollaa. Nataaniyaa na7ai Isimaa7eeli he ollaa ahan kunttiis. 10Isimaa7eeli kawuwaa macca naatanne Mixiphphan attida asaa ubbaa omooddiis. Hegeeti kawuwaa naagiyaageetu halaqai Naabuzaraadaani Ahiqaama na7aa Gadaaliyaara issippe Mixiphphan wottidoogeeta. I eta omooddidi, banaara ekkidi, Amoona biittaa baanau denddiis. 11Qaareeha na7ai Yohanaaninne aara issippe de7iya ola gadaawati Isimaa7eeli oottido iitabaa ubbaa siyidosona. 12Siyidi bantta asaa ekkidi, aara olettanau biidosona; Isimaa7eelakka Gabaa7oonan de7iya gita deelliyaa matan gakkidi oiqqidosona. 13Isimaa7eeli omooddidi banaara efiido asai ubbai Qaareeha na7aa Yohanaananne aara de7iya ola gadaawata be7ido wode, keehi ufaittidosona. 14He omoodettidaageeti ubbai guyye simmidi biidi, Qaareeha na7aa Yohanaanan gaittidosona. 15SHin Isimaa7eelinne hara hosppun asati issippe Yohanaanappe kessi ekkidi, Amoona biittaa baqatidosona. 16Hegaappe guyyiyan, Isimaa7eeli Gadaaliyaa wori simmidi, Mixiphphappe omooddidi ehiido olanchchati, maccaasati, naatinne mureessati ubbai Qaareeha na7aa Yohanaanaaranne hara ola gadaawatuura denddidi biidosona. 17Baabiloone kawoi haariyaagaa oottidi sunttido Ahiqaama na7aa Gadaaliyaa Isimaa7eeli worido gishshau, Baabiloonetussi yayyidosona; yayyidi Baabiloonetuppe baqatidi, Gibxxe baanau denddidosona. Biiddi Beetaliheeme matan de7iya Kimihaama giyo sohuwan shemppidosona.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\