Jeremiah 42

1Ola gadaawati ubbai, Qaareeha na7ai Yohanaani, Hoshaaya na7ai Azaariyaasinne asai ubbai, guuttaappe gitaa gakkanaashin yiidi, 2hananabaa yootiya Ermmaasa hagaadan yaagidosona; "Nuuni nena oichchiyoobaa nuussi oottarkkii! Ha attida nu gishshatau GODAA ne Xoossaa woossarkkii! Nuuni kase daro; shin ha77i neeni be7iyoogaadan, guuttatu xallai attida. 3Nuuni biyo ogiyaanne nuuni oottanabaa i nuna bessanaadan, GODAA ne Xoossaa nu gishshatau woossa" yaagidosona. 4Hananabaa yootiya Ermmaasi zaaridi, "Lo77o. Intte giidoogaadankka, GODAA intte Xoossaa taani woossana; qassi intteppe aibanne qosennan, i yootiyoobaa ubbaakka intteyyo yootana" yaagiis. 5Eti zaaridi, Ermmaasau hagaadan yaagidosona; "GODAI ne Xoossai ne baggaara nuuyyo kiittiyoobaa ubbaa nuuni polana xayikko, GODAI ba huuphen nu bolli tumunne ammanettida markka gido. 6Nuuni dosiyoobaa gidin, ixxiyoobaa gidinkka, nuuni nena akko kiittiyo GODAI nu Xoossai azaziyoobaa nuuni oottana. Aissi giikko, nuuni ayyo azazettikko, nuuyyo ubbabai lo77o gidana" yaagidosona. 7Tammu gallassaappe guyyiyan, GODAA qaalai Ermmaasakko yiis. 8Yaatin, i Qaareeha na7aa Yohanaana, aara de7iya ola gadaawatanne asaa ubbaa, guuttaappe gitaa gakkanaashin xeegidi, 9hagaadan yaagiis; "Intte woosaa taani akko shiishshana mala, intte tana kiittido GODAI Israa7eela Xoossai hagaadan yaagees; 10'Intte ha77i ha biittan uttikko, taani inttena keexxanaappe attin kolikke; tokkanappe attin, shoddikke. Aissi giikko, taani kase intte bollan ehiido iitabai tana azzanissiis. 11Intte ha77i yayyiyo Baabiloone kawuwaassi ainne yayyoppite! Inttena a kushiyaappe ashshanau taani inttenaara de7iyo gishshau yayyoppite! Taani GODAI hagaa odais. 12Taani intteyyo qarettana; yaatada i intteyyo qarettidi, inttena intte biittau zaaranaadan oottana' yaagees. 13"SHin intte GODAASSI, intte Xoossaassi, azazettennan ixxidi, 'Ha biittan uttokko' giikko, 14qassi intte, 'Olaa woriyaanne olau punniyo malkkataa siyennasaaninne namisi bainnasaa Gibxxe biidi, yan de7ana' giikko, 15inttenoo Yihudan attidaageetoo, GODAI inttena giyoobaa siyite. Ubbaappe Wolqqaama GODAI, Israa7eela Xoossai hagaadan yaagees; 'Intte Gibxxe biidi, yan de7anau qofaa qachchikko, 16he intte yayyido olai Gibxxen inttena oiqqana; intte hirggido koshaikka inttena kaallidi baana; inttekka yan Gibxxen haiqqana. 17Gibxxe biittaa biidi de7anau qofaa qachchida asai ubbai olan, woi koshan woikko boshan haiqqana. Taani eta bollan ehiyo iitabaappe issoinne kessi ekkenna; issoinne attenna' yaagees. 18"Ubbaappe Wolqqaama GODAI, Israa7eela Xoossai hagaadan yaagees; 'Yerusalaamen de7iyaageetu bollan ta hanqqoinne ta yiilloi gukkidoogaadan, intte Gibxxe geliyo wode intte bollankka ta hanqqoi hegaadan gukkana. Intte dagama, cashsha, qanggettanne qilliicciyoobaa gidana; ha sohuwaa naa77antto mulekka be7ekketa' yaagees. 19"Yihudan attidaageetoo, GODAI inttena, 'Gibxxe booppite!' yaagiis. Taani hachchi inttena, 'Ye77e!' giidobaa erite. 20Intte tana, 'Nu gishshatau GODAA nu Xoossaa woossa; i neeyyo yootiyoobaa ubbaakka nuuyyo yoota; nuuni oottana' yaagidi, tana GODAAKKO, intte Xoossaakko, kiittideta; hegan gita balaa balideta. 21Taani i giidoogaa ubbaa hachchi intteyyo yootaas. SHin GODAI intte Xoossai ta baggaara intteyyo kiittido qaalau intte azazettennan ixxideta. 22Simmi hagaa erite: intte biidi de7anau koyiyo biittan intte olan, koshaaninne boshan haiqqidi wurana" yaagiis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\