Jeremiah 42:18

18"Ubbaappe Wolqqaama GODAI, Israa7eela Xoossai hagaadan yaagees; 'Yerusalaamen de7iyaageetu bollan ta hanqqoinne ta yiilloi gukkidoogaadan, intte Gibxxe geliyo wode intte bollankka ta hanqqoi hegaadan gukkana. Intte dagama, cashsha, qanggettanne qilliicciyoobaa gidana; ha sohuwaa naa77antto mulekka be7ekketa' yaagees.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More