Jeremiah 44

1Gibxxe biittan Migidoola, Xaafinaasanne Memppisa geetettiya katamatuuninne tohossa baggaara de7iya Patiroosa biittan de7iya Aihudata xeelliyaagan GODAA qaalai Ermmaasakko hagaadan yaagiiddi yiis; 2"Ubbaappe Wolqqaama GODAI, Israa7eela Xoossai, hagaadan yaagees; 'Yerusalaame bollaaninne Yihudaa katamatu ubbaa bollan taani ehiido bashshaa ubbaa intte intte huuphen be7ideta. Eti hachchi gakkanaashin, koletti uttidosona; ooninne yan de7enna. 3Hegee hanidoogee eti iita oosuwaa oottidi, tana hanqqetissido gishshaassa. Eta gidin, inttena gidin, woi intte maizza aawata gidin, ooninne erenna hara xoossaassi ixaanaa cuwayidi, ayyo goinnidosona. 4"Hagaa malaa taani GODAI ixxiyo sheneyiyaabata oottoppite!" yaagidi yootana mala, zaara zaarada ta ashkkarata, hananabaa yootiyaageeta, kiittaas. 5SHin odiyoogaa eti siyennan woikko ezggennan ixxidosona. Eti hara xoossatuyyo ixaanaa cuwayiyo iita oosuwaa aggennan ixxidosona. 6Hegaa gaasuwan ta suulliya hanqqoinne yiilloi tigettiis; tigettidi Yihudaa katamatuuninne Yerusalaame ogetun eexxiis. Etikka hachchi intte be7iyoogaadan, kolettidaageetanne baisa gididosona' yaagees. 7"Ha77ikka GODAI, Ubbaappe Wolqqaama Xoossai, Israa7eela Xoossai, hagaadan yaagees; 'Intteyyo zerettai attenna mala, maccaasaa, attumaasaa, naatanne yoogata Yihudaa biittaappe xaissanaadan, ha pala iitabaa intte intte bolli aissi ootteetii? 8Intte de7anau gelido ha Gibxxe biittan hara xoossatuyyo ixaanaa cuwayiyoogan tana aissi hanqqetisseetii? Woikko sa7an de7iya kawotettatu ubbaa giddon qanggettanne bore gididi, intte huuphiyaa bashshanau aissi koyeetii? 9Kase intte aawati, Yihudaa kawotinne eta keettaayeti, qassi inttenne intte keettaayeti Yihudaa katamatuuninne Yerusalaame ogetun oottido iitatettaa ubbaa dogidetiiyye? 10Intte hachchi gakkanaashin, inttenatettaa ziqqissibeekketa; taassikka yayyibeekketa. Qassi taani inttessinne intte maizza aawatussi immido higgiyaaninne wogan bibeekketa' yaagees. 11"Hegaa gishshau, Ubbaappe Wolqqaama GODAI, Israa7eela Xoossai, hagaadan yaagees; 'Be7ite, bashshaa ehaanaayyo, Yihudan de7iya inttena ubbaa muleera xaissanaayyo taani qofaa qachchaas. 12Yihudan attidaageetu giddoppe, Gibxxe biidi, yan de7anau qofaa qachchidaageeta taani xaissana. Eti ubbai Gibxxen wurana; olaaninne koshan haiqqana. Gitaappe guuttaa gakkanaashin de7iya ubbai olaaninne koshan wurana. Eti dagama, cashsha, qanggettanne qilliicciyoobaa gidana. 13Taani Yerusalaame olan, koshaaninne boshan qaxxayidoogaadan, Gibxxe biittan de7iyaageetakka qaxxayana. 14Yihudan attidaageetuppe Gibxxe biidi de7iyaageeti mulekka kessi ekkokkona. Eti simmidi yiidi de7ana giidi amottiyo Yihudaa biittaa ai asinne simmenna; haiquwaappe palahida issi amara asaappe attin, simmidi yaana hara asi de7enna' yaagees" yaagiis. 15Yaagin bantta maccaasati hara xoossatuyyo ixaanaa cuwayiyoogaa eriya attumaasati ubbainne hegan eqqida maccaasati ubbai gita maabara gididi, Gibxxen tohossa baggaara de7iya Patiroosa giyoosan de7iya asai ubbai Ermmaasa hagaadan yaagidosona; 16"Neeni GODAA sunttan nuuyyo yootiyoobaa ubbaa nuuni siyokko. 17Nuuni oottana giidobaa ubbaa oottana. Nuuni, nu maizza aawati, nu kawotinne nu halaqati Yihudaa katamatuuninne Yerusalaame ogetun kase oottidoogaadan, Saluwaa Kawiyo geetettiya nu xoosseessi ixaanaa cuwayana; ushshaa yarshshuwaakka iyyo gussana. Aissi giikko, nuuni kase hegaa oottiyo wode, nuuyyo daro qumai de7ees; he wode nuuyyo sa7ai keha; nuna aibinne metibeenna. 18SHin Saluwaa Kaweessi ixaanaa cuwayiyoogaanne ushshaa yarshshuwaa gussiyoogaa aggoosappe haa simmin, nuuyyo ubbabaikka pacciis; nuuni olaaninne koshan wurida" yaagidosona. 19Maccaasati gujjidikka hagaadan yaagidosona; "Nuuni Saluwaa Kawiyo milatiya oittaa uukkiyo wode, ixaanaa cuwayiyo wodenne ushshaa yarshshuwaa iyyo gussiyo wode ubban, nu azinati erennan de7ishin, nuuni oottidobi aibinne baawa" yaagidosona. 20Ayyo hegaadan giidi zaarida asau ubbau, maccaunne attumau, Ermmaasi hagaadan yaagiis; 21"Inttenne intte maizza aawati, intte kawotinne intte halaqati, qassi biittan de7iya asai ubbai Yihudaa katamatuuninne Yerusalaame ogetun ixaanaa cuwayidoogaa GODAI erenna woikko dogiis giidi qoppeetii? 22Intte oottiyo iitanne sheneyiya oosuwaa GODAI co77u gaanau danddayibeenna gishshau, intte biittaa moorettida, baisanne qanggettida biitta oottiis. Hachchi intte be7iyoogaadan, intte biittai asi de7enna biitta gidiis. 23Ha bashshai ubbai inttena gakkidoogee intte hara xoossatuyyo ixaanaa cuwayido gishshaassa, GODAA naaqqido gishshaassa, GODAA qaalaa siyennan ixxido gishshaassanne a higgiyaassinne a wogaassi azazettennan ixxido gishshaassa" yaagiis. 24Hegaappe guyyiyan, Ermmaasi asau ubbau, maccaunne attumau hagaadan yaagiis; "Inttenoo, Yihudaappe yiidi, Gibxxe biittan de7iya asatoo, ubbaikka GODAI giyoobaa siyite! 25Ubbaappe Wolqqaama GODAI, Israa7eela Xoossai, hagaadan yaagees; 'Inttenne intte keettaayeti, "Nuuni Saluwaa Kaweessi ixaanaa cuwayana; ushshaa yarshshuwaakka iyyo gussana" giidi caaqqido caaquwaa polidi, oosuwan bessideta. Ha77ikka gidikko, intte caaquwaa minttitenne polite' yaagees. 26"Gidikkonne, inttenoo, Gibxxe biittan de7iya Yihudaa asatoo, GODAI giyoobaa siyite! GODAI hagaadan yaagees; 'Hagaappe hini baggan Gibxxe biittan de7iya Yihudaa asaappe issoinne ta sunttan, "Ubbaa Haariya GODAI ero!" giidi caaqqenna mala, taani ta gita sunttan caaqqaas. 27Taani eta bolli lo77obaa ehaanaassi gidennan, iitabaa ehaanaassi xeellais. Gibxxen de7iya Yihudaa asai muleera wurana gakkanaashin, olaaninne koshan haiqqana. 28SHin olaappe attida issi amaridaageeti Gibxxeppe Yihudaa simmana. He wode Gibxxen de7iya Yihudaa asai ta qaalaappenne eta qaalaappe oogee tumattidaakkonne akeekidi erana. 29"'Taani inttena ha sohuwan qaxxayanaagaunne, "Taani intte bolli iitabaa ehaana" giidoogee tumattanaagau, taani GODAI intteyyo malaataa immais: 30taani Yihudaa Kawuwaa Sedeqiyaasa ayyo morkke gididi, a woranau koyiya Baabiloone Kawuwaa Naabukadanaxoorassi aattada immidoogaadan, Gibxxe Kawuwaa Hofirakka a woranau koyiya a morkketussi aattada immana. Taani GODAI hagaa odais' yaagees" yaagiis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\