Jeremiah 44:2

2"Ubbaappe Wolqqaama GODAI, Israa7eela Xoossai, hagaadan yaagees; 'Yerusalaame bollaaninne Yihudaa katamatu ubbaa bollan taani ehiido bashshaa ubbaa intte intte huuphen be7ideta. Eti hachchi gakkanaashin, koletti uttidosona; ooninne yan de7enna.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More