Jeremiah 44:25

25Ubbaappe Wolqqaama GODAI, Israa7eela Xoossai, hagaadan yaagees; 'Inttenne intte keettaayeti, "Nuuni Saluwaa Kaweessi ixaanaa cuwayana; ushshaa yarshshuwaakka iyyo gussana" giidi caaqqido caaquwaa polidi, oosuwan bessideta. Ha77ikka gidikko, intte caaquwaa minttitenne polite' yaagees.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More