Jeremiah 45

1Yoosiyaasa na7ai Yo7aqeemi Yihudan kawotido oiddantto laittan, Neeriyaa na7ai Baaruki ha qaalata Ermmaasi yootin siyidi, maxaafan xaafiis. He wode Ermmaasi ayyo yootido qaalai hagaa. 2"Baarukaa, nena GODAI, Israa7eela Xoossai hagaadan yaagees; 3'Neeni, "GODAI ta sahuwaa bollan azzanuwaa gujjido gishshau, aayyee tanoo! Taani yeehuwan daafurada shemppuwaakka xayaas" yaagadasa' yaagees. 4"Baarukaa, nena GODAI hagaadan yaagees; 'Taani keexxidoogaa taani qolana; taani tokkidoogaakka taani shoddana. Hegaakka qassi taani biittan sa7an ubban oottana. 5Yaatin, neeni neeyyo gitabaa koyaiyye? Hegaa koyoppa. Aissi giikko, asaa ubbaa bollan taani iitabaa ehaana. Taani GODAI hagaa odais. SHin neeni biidosan ubban taani nena haiquwaappe ashshana' yaagees" yaagiis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\