Jeremiah 46

1Kawotettatubaa odanau GODAI Ermmaasassi kiittido qaalai hagaa. 2Yo7aqeemi Yihudan kawotido oiddantto laittan, Efiraaxiisa SHaafaa matan, Karkkamiisha giyo sohuwan, Baabiloone Kawoi Naabukadanaxoori xoonido Gibxxe Kawuwaa Nako olanchchatubaa GODAI hagaadan yaagees; 3"Gibxxe ola gadaawati hagaadan yaagidi garmmaamoosona; 'Intte wogga gonddalliyaanne qeeri gonddalliyaa giigissite; giigissidi olau salppite! 4Intte paraa bixaalidi toggite; intte huuphiyan birata qophiyaa wottidi, intte sohuwaa sohuwaa oiqqite! Intte tooraa leefite; intte ola maayuwaakka maayite!' yaagoosona. 5"SHin hagee taani be7iyoogee aibee? Gibxxe olanchchati yayyidi, guyye simmidosona. Wolqqaamati xoonettidosona; xoonettidi guyyenne xeellennan eesotidi baqatidosona. Eta yuusho ubban dagamai de7ees! Taani GODAI hagaa odais. 6Eesotidi woxxiyaageeti kessi ekkanau danddayokkona; mino olanchchatikka attanau danddayokkona. Huuphessa bagga biittan, Efiraaxiisa SHaafaa matan ubbaikka xubettidi kunddi aggoosona. 7"Hegee Naile SHaafai kixxidi, yuushuwaa ubbaa kumiyoogaadan, biitta ubbaa kumidaagee oonee? 8Hegee Naile SHaafai kixxidi, yuushuwaa ubbaa kumiyoogaadan, biitta ubbaa kumidaagee Gibxxe! Gibxxee hagaadan yaagees; 'Taani kixxada, biittan sa7an eellana; katamatanne katamatun de7iya asaa ubbaa bashshana. 9Paratoo, piriixite! Paraa gaareta laaggiyaageetoo, eesuwan laaggite! Gonddalliyaa oiqqida Toophphiyaappenne Liibiyaappe yiida olanchchatoo, kiyite! Lidiyaappe yiida wonddafiyaa dukettan loohida olanchchatoo, woraajjite!' yaagees" yaagiis. 10He gallassai Godai, Ubbaappe Wolqqaama GODAA gallassa, GODAI ba morkketu bollan haluwaa kiyiyo gallassa. A bisoi kallana gakkanaashin, eta maana; alana gakkanaashinkka eta suuttaa uyana. Aissi giikko, Godai, Ubbaappe Wolqqaama GODAI huuphessa bagga biittan, Efiraaxiisa SHaafaa matan eta yarshsho oottidi ekkana. 11Inttenoo, Gibxxe asatoo, Gala7aade biittaa biidi, intteyyo tiyettiyo xaliyaa demmite. Gido shin, intte coo mela xaliyaa darisseetappe attin, intteyyo paxoi mule baawa. 12Intte yeellaa kawotettati siyidosona; intte yeekkiyo yeehuwaa biittai sa7ai siyiis. Aissi giikko, intte olanchchati issoi issuwan xubettidi, mulee issippe kunddidosona. 13Baabiloone Kawoi Naabukadanaxoori Gibxxe biittaa olanau yiyo wode, GODAI hananabaa yootiya Ermmaasassi yootido qaalai hagaa: 14"Hagaa Gibxxen yoota; qassi Gibxxe katamatun Migidoolan, Memppisaaninne Xaafinaasan awaajja. 'Olai intte yuushuwan de7iya asaa ubbaa wurssiiddi de7iyo gishshau, denddi eqqidi giigettite!' yaaga. 15Intte wolqqaama xoossai Aphphisi aissi kunddidee? GODAI a sugido gishshau kunddiis. 16Intte olanchchati xubettidi kunddidosona. Kunddidi issoi issuwaa, 'Denddite! Denddidi ha morkkiyaa bisuwaappe attanau, nu asaakko, nu biitti ane simmoos' yaagoosona. 17Eti yan Gibxxe kawuwaa, 'Ba wodiyaa coo wurssiya odanchchaa' giidi sunttana" yaagiis. 18Ubbaappe Wolqqaama GODAA geetettiya Kawoi hagaadan yaagees; "Taani ta de7uwan caaqqais: deretu gidduwan Taaboora Deree, woikko abbaa lanqqiyan de7iya Qarmmeloosa Deree aduqqiyoogaadan aduqqiya morkkee intte bolli yaana. 19Inttenoo, Gibxxe biittan de7iyaageetoo, omooduwan baanau giigite. Aissi giikko, Memppisa katamai kolettidi, ooninne de7enna bazzo gidana. 20"Gibxxe biittai lo77iya ussee mala; shin huuphessa bagga biittaappe yiya boxiyan a saxettana. 21Gibxxen qaxarettida olanchchati modhdhida mirggotu mala. Ee, etikka issippe guyye simmidi baqatidosona; eti bantta sohuwan eqqibookkona. Aissi giikko, eta bashshaa gallassai, eti qaxxayettana wodee gakkiichchiis. 22"Morkketi wolqqan woraajjiyo wode, Gibxxe asai baqatiya shooshshaadan solddana; he morkketi mittaa qanxxiya asatudan, kalttaa ekkidi, a bolli yaana. 23Yiidi asai sixima woraa qeexidi xaissiyoogaadan, Gibxxe asaa siifi wurssana. Taani GODAI hagaa odais. Morkketu qoodai booliyaappekka corattees; eta qoodanau danddayettenna. 24Gibxxe asai kauyyana; huuphessa baggappe yiya asatu kushiyankka aadhdhidi imettana" yaagees. 25Ubbaappe Wolqqaama GODAI, Israa7eela Xoossai hagaadan yaagees; "Taani Teebisa katamaa xoossaa Amoona, Gibxxe kawuwaa, Gibxxe biittaanne Gibxxe xoossata, Gibxxe kawotanne Gibxxe kawuwan zemppiyaageeta ubbaa qaxxayana. 26Eta woranau koyiya Baabiloone Kawuwaa Naabukadanaxoora kushiyaaninne a olanchchatu kushiyan aattada immana. "Hegaappe simmin, Gibxxe biittai kaseegaadan asi de7iyo biitta gidana. Taani GODAI hagaa odais. 27"Inttenoo, ta ashkkaratoo, Yaaqooba zaretoo, yayyoppite! Inttenoo, Israa7eelatoo, dagammoppite! Intte haahosan de7ishin, taani inttena ashshana; intte zaretakka eti omoodettido biittaappe yedissana. Yaaqooba zareti simmidi, aibakko bochchennan saro de7ana. Eta ai asinne yashissenna. 28Inttenoo, ta ashkkaratoo, Yaaqooba zaretoo, taani GODAI inttenaara de7iyo gishshau, yayyoppite! Taani inttena laalido kawotettata ubbaa muleera xaissana; shin inttena muleera xaissikke. Taani inttena likke pirddan qaxxayana; qixaatee bainnan inttena muleera coo yeddikke. Taani GODAI hagaa odais" yaagees.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\