Jeremiah 49

1Amoona asaa xeelliyaagan GODAI hagaadan yaagees; "Israa7eelassi attuma na7i baawee? Woikko laattiyaabi baawee? Yaatin, Molooka giyo xoossau goinniya asati Gaada biittaa aissi oiqqidonaa? Eta katamankka aissi uttidonaa? 2Amoona asai de7iyo Raaba katamaa bollan olaa waasoi siyettanaadan, taani GODAI oottana gallassati yaana. He katamai qolettidi, baisa attana. A yuushuwan de7iya qeeri katamatikka taman xuugettana. Israa7eela asaikka bana ba laataappe yedettidaageeta yedettana. Taani GODAI hagaa odais. 3"Inttenoo, Haseboona asatoo, Aaya katamai kolettiichchido gishshau zilaalite! Inttenoo, Raaba asatoo, yeekkite! Waaruwaa maayidi kayyottite! Qassi wozanaa bayidi, katamaa gimbbiyaa giddon woxerettite! Aissi giikko, intte xoossai Molooki ba qeesetuuranne ba halaqatuura omoodettana. 4Inttenoo, ammanoi bainna asatoo, intte, 'Nu bollan ooni woraajjii?' yaagidi intte duretettaaninne intte aradda wombbatun aissi ceeqetteetii? 5Taani ne yuushuwan de7iyaageeti ubbai nena daganttanaadan oottana. Taani Godai, Ubbaappe Wolqqaama GODAI hagaa odais. Intte ubbaikka kiyidi baqatana; qassi baqatidi biidaageeta shiishshiyaabai xayana. 6"Gidikkonne, wurssetta wodetun taani Amoona asaassi zaarada ishalissana. Taani GODAI hagaa odais" yaagees. 7Eedooma biittaa xeelliyaagan Ubbaappe Wolqqaama GODAI hagaadan yaagees; "Temaana asaayyo aadhdhida eratettai baawee? Cincca asatuppe zoree xayiichchidee? Eta aadhdhida eratettai etappe goossiichchidee? 8Inttenoo, Dadaanan de7iyaageetoo, baqatidi ciimma gonggoluwan qosettite! Aissi giikko, taani Eesawa zerettaa qaxxayiyo wodiyan, a bolli bashshaa ehaana. 9Woiniyaa maxiyaageeti yiikko, maxiiddi poshiluwaa ashshokkonaa? Kaisoti qammi gelikkokka, banttana koshshiyaagaa xalaalaa ekkokkonaa? 10SHin taani Eesawa zerettaa qaarada kallo ashshana; eti qosettanau danddayenna mala, eti qosettiyo sohotakka taani qaarada, qoncce soho oottana. Eesawa zerettai ubbai xayana; etappe issoinne attenna. 11Intte giddon de7iya aaya aawu haiqqiichchido naata taayyo aggi bayite; eta taani dichchana. Qassi intte am77etikka tanan ammanettona" yaagees. 12GODAI hagaadan yaagees; "Simmi qaxxayettanau bessenna asati qixaatiyaa xuu7aa uyiyaageeta gidaappe attin, intte waani qaxxayettennan attana giidi qoppeetii? Tuma inttekka qixaatiyaa xuu7aappe uyeetappe attin, coo attekketa. 13Booxira katamai baisa gididi attana; a be7ida asaassi ubbaassi daganttiyaabaa, qilliicciyoobaanne qanggiyoobaa gidana. Qassi a yuushuwan de7iya qeeri katamati ubbaikka merinau kolettidi attana. Hagaa taani GODAI ta sunttan caaqqais" yaagees. 14Taani GODAAPPE yiida issi kiitaa siyaas. Kawotettatu giddo kiitettidaagee, "Eedooma bolli woraajjanau shiiqite! Aara olettanau denddite!" yaagiis. 15GODAI hagaadan yaagees; "Simmi taani inttena kawotettatu giddon guuttana; asaa giddonkka karettidaageeta oottana. Inttenoo, shuchchaa kooppuwaaninne deriyaa bollan de7iyaageetoo, intte yashissiyo yashshainne intte otoroi inttena cimmiis. Intte intte keettaa argganttaagaadan xoqqan keexxikkokka, taani inttena hegaappekka duge wottana. 17"Eedooma biittai asa daganttiya biitta gidana. Yaara aadhdhiya asai ubbai a bashshaa be7idi, dagammananne, 'Poora!' gaana. 18Sadoominne Gamoori bantta yuushuwan de7iya katamatuura bayiyo wode hanidoogaadan, ooninne yan de7enna; asi mulekka yan uttenna. Taani GODAI hagaa odais. 19"Yorddaanoosa SHaafaa lanqqiyan de7iya woraappe lo77o qooroi de7iyoosaa qoppennan kiyiya gaammuwaadan, taani yaada, Eedooma asata qoppennan eta biittaappe yedettana. Hegaappe guyyiyan, ta doorido asa a bollan sunttana. Ta malai baawa; taani oottana giidobaakka teqqanau danddayiya asi baawa. Ai henttanchchi tanaara eqettanau danddayii? 20"Hegaa gishshau, taani GODAI Eedooma bollaaninne Temaana katamaa asaa bollan oottanau halchchidobaanne qoppidobaa siyite! Eta naata wolqqan goochchidi efaana; hegaa gaasuwan eta so asai ubbai dagammana. 21Eedooma kunddettaa giirettai biittaa qaattana; Eedoomatu waasoikka Zo7o Abbaa gakkanaashin siyettana. 22Argganttai ba qefiyaa piddi oottidi, bollappe duge eesuwan paallidi yiyoogaadan, morkkee Booxira bollan yaana. He gallassi Eedooma olanchchati maaretai oiqqido maccaaseedan hirggana" yaagees. 23Damasqqo xeelliyaagan GODAI hagaadan yaagees; "Iita oduwaa siyido gishshau, Hamaatanne Arifaada katamatun de7iya asai yeellatiisinne yayyiis. Beetai shociyo abbaadan, eta wozanai shemppuwaa demmanau danddayibeenna. 24Damasqqo asai daafuriis; eti dagaman shabbirettidi baqatidosona; maccaasiyo maaretai oiqqiyoogaadan, metoinne tuggai eta oiqqiis. 25Ufaissai kumido he erettida katamai asi de7enna soho gidana! 26Hegaa gishshau, he gallassan he kataman de7iya yelaga attumaasa ubbai katamaa giddo ogetun haiqqana; olanchchati ubbaikka wurana. Taani, Ubbaappe Wolqqaama GODAI hagaa odais. 27Taani Damasqqo katamaa dirssaa gimbbiyan tamaa yeddana; he tamai Benihadaada qatota ubbaa maana" yaagees. 28Baabiloone Kawoi Naabukadanaxoori olidi xoonido Qeedaarenne Haxoora kawotettata xeelliyaagan GODAI hagaadan yaagees; "Denddite; denddidi Qeedaare asaa olite! He arshsho baggaara de7iya asaa wurssite! 29Eta dunkkaanetanne eta wudeta ekkite! Eta magalashota, eta aquwaa ubbaanne eta gaameelata ekkite! Yaatidi etau, 'Intte yuusho ubban shabbirssai denddiis!' yaagidi odite. 30"Inttenoo, Haxooran de7iyaageetoo, Baabiloone Kawoi Naabukadanaxoori intte bollan iitabaa oottanau maqetti uttido gishshau, baqatite; haahosaa biidi, ciimma gonggoluwan qosettite! Taani GODAI hagaa odaas. 31"Naabukadanaxooraa, dendda! Denddada hirggi bainnan saro de7iya kawotettatu bolli woraajja! Taani GODAI hagaa odais. Eta katamaa gimbbiyau ifitti woikko hiraqoi baawa. Eti banttarkka de7oosona. 32"Eta gaameelati bonqqettana; eta wudeekka omoodettana. Bantta huuphiyaa shubeeriyaa meedissiyaageeta ubbaa taani carkkuwan laalana; taani ubbasaara eta bolli bashshaa ehaana. Taani GODAI hagaa odais. 33Haxoori merinaukka worakanati de7iyo bazzo gididi attana. Ooninne yan de7enna; asi mulekka yan uttenna" yaagees. 34Yihudaa Kawoi Sedeqiyaasi koiro kawotido wode, Elaama biittaa xeelliyaagan GODAAPPE Ermmaasakko yiida qaalai hagaa. 35Ubbaappe Wolqqaama GODAI hagaadan yaagees; "Elaamassi waanna wolqqa gidiya eta wonddafiyaasata taani worana. 36Ubbasaara taani Elaama bollan carkkuwaa ehaana; etakka he carkkuwan ubbasaa laalana. Hegaa gishshau, Elaama asai laalettidi gakkenna biitti de7enna. 37Eta morkketu sinttaaninne eta woranau koyiyaageetu sinttan taani Elaama daganttana. Taani ta gita hanqquwan eta bolli bashshaa ehaana. Taani GODAI hagaa odais. Taani eta xaissana gakkanaashin, bisuwan yedettana. 38Taani Elaama kawuwaanne eta halaqata xaissada, ta kawotaa araataa yan wottana. 39"Gidikkonne, wurssetta wodetun taani Elaama asaa zaarada ishalissana. Taani GODAI hagaa odais" yaagees.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\