Jeremiah 5

1GODAI hagaadan yaagees; "Ane Yerusalaame ogiyaa pudenne duge hemettite; ane yuuyi aadhdhidi xeellitenne akeekite; a gutarankka koyite. Xillo pirddiyaanne tumaa koyiya issi asa intte demmikko, taani Yerusalaame maarana. 2SHin eti, 'GODAI ero' giikkokka, eti tumuppe wordduwan caaqqoosona" yaagees. 3Abeet GODAU, ne aifeti tumaa xeellokkonaayye? Neeni eta dechchadasa, shin eta sakkibeenna. Neeni eta kinchcherettadasa, shin eti seeraa ekkennan ixxidosona. Eti bantta som77uwaa zaallaappe aatti minttidi, bantta nagaraappe simmennan ixxidosona. 4Hegaappe guyyiyan, taani hagaadan yaagada qoppaas; "Hageeti hiyyeesa kanchche; hageeti eeyya. Aissi giikko, eti GODAA ogiyaa, bantta Xoossaa higgiyaa erokkona. 5Simmi taani gita asatukko baananne etau odana. Aissi giikko, eti GODAA ogiyaa, bantta Xoossaa higgiyaa eroosona" yaagada qoppaas. SHin eti ubbaikka issippe a qambbaraa menttidosonanne qashuwaakka duuttidosona. 6Hegaa gishshau, gaammoi ba woraappe kiyidi, eta worana. Suilaalee bazzoppe kiyidi, eta mi xaissana. Maahee eta katamata zuggidi naagana. He katamatuppe kiyiya ubbai puuzetti wurana. Aissi giikko, eta makkalai dalggiis; eta hereecaikka dariis. 7GODAI hagaadan yaagees; "Taani intte nagaraa aissi atto goo? Intte naati tana aggidi, worddo xoossatun caaqqidosona. Taani eta mizada kalissaas; shin eti shaaramuxidosonanne shaaramuxatu keettaa ziiridosona. 8Eti xiikettida korima paradan ziittiiddi, hara asa machcho laggettanau jaamoosona. 9Tumu taani ha yohotu gishshau, eta qaxxayanau bessikkinaa? Hagaa mala kawotettaassi ta haluwaa kessikkinaa?" yaagees. 10Qassikka GODAI hagaadan yaagees; "I woiniyaa turaa maaraa giddoora biiddi bashshite; shin wurssi xaissoppite. I tasheta kari olite; aissi giikko, eti GODAASSA gidokkona. Israa7eela asatinne Yihudaa asati mulekka ammanettibookkona" yaagees. 12Eti hagaadan giidi, GODAA bolli wordduwaa haasayidosona; "I ainne oottenna; qohiyaabi aibinne nu bolli yeenna. Morkkiyaa bisuwaa woikko koshaa nuuni mulekka be7okko. 13Hananabaa yootiyaageeti carkko mala; etan Xoossaa qaalai baawa. Hegaa gishshau, eti giyoobai ubbai eta gakko" yaagoosona. 14Hegaa gishshau, GODAI, Ubbaappe Wolqqaama Xoossai Israa7eela asaa hagaadan yaagees; "Eti ha qaalaa haasayido gishshau, taani ta qaalaa ne doonan tama kessana. Ha asaakka mitta kessana; he tamai eta mi xaissana" yaagees. 15GODAI inttena hagaadan yaagees; "Inttenoo, Israa7eela asatoo, taani intte bolli haaho biittaappe issi kawotettaa ehais. Inne wolqqaamanne beni kawotetta. Eta qaalaa intte erenna, eta haasayaikka intteyyo gelenna kawotetta. 16Eta zubbiyaa shoohoi dooya de7iya duufo mala. Eti ubbaikka wolqqaama asa. 17Eti intte kattaanne qumaa dafidi maana. Intte attuma naatakka macca naatakka worana. Intte dorssaakka miizzaakka dafidi maana. Intte woiniyaa turaa teeraakka balasiyaa giyo mittaa teeraakka dafidi maana. Intte ammanettiyo, gimbbettida katamatakka eti bantta bisuwan olidi bashshana" yaagees. 18GODAI Ermmaasa hagaadan yaagees; "SHin he gallassatun gidikkokka, taani ta asaa muleera wurssa xaissikke. 19Asai nena, 'GODAI nu Xoossai nu bolli hagaa ubbaa aissi oottidee?' giidi oichchiyo wode, neeni etayyo, 'Intte tana, GODAA aggidi, inttesan imatta xoossatussi oottidoogaadan, hegaadan inttekka asasan imatta asatussi oottana' yaaga" yaagiis. 20Qassikka GODAI, "Hagaa Yaaqooba asatuyyo oda; Yihudaa biittankka hagaadan yaagada awaajja; 21'Inttenoo, aifee de7ishin xeellennaageetoo, haittai de7ishin siyennaageetoo, eeyyanne damma asatoo, hagaa siyite! 22Laa intte taayyo aissi yayyekketii? Intte ta sinttan aissi kokkorekketii? Aissi giikko, taani shaaheetaa abbaayyo zawa, merinau a pinttenna dirssa oottaas. Beetati pushakettikkokka xoonanau danddayokkona. Eti guummikkokka pinnanau danddayokkona. 23SHin ha asatuyyo muumenne makkala wozanai de7ees. Eti issi baggi simmidi, wora biidosona. 24Eti bantta wozanan, "Nuussi silaa iraara gabbaa iraara wodiyan wodiyan immiya, nuna nu kattaa dabarssissennan shiishissiya GODAASSI, nu Xoossaassi, ane yayyoos" gibookkona. 25Intte iita oosoi hageeta teqqiis. Intte nagarai inttena lo77obaappe ashshiis' yaaga" yaagees. 26GODAI hagaadan yaagees; "Ta asaa giddon iita asati de7oosona. Kafota oiqqanau naagiya asatudan zuggidi naagoosona. Eti gitiyaa yeggoosona; yeggidi asata oiqqoosona. 27Koottan kafoi kumidoogaadan, eta keettan cimoi kumiis. Hegaa gishshau, eti gitanne dure gididosona. 28Eti orddenne modhdho gididi diccidosona. Eta iita oosuwaassi zawai baawa. Eti aawi bainna naata shatinttanau eta gishshaa mootettokkona; hiyyeesatu maataakka naagibookkona. 29Yaatin, taani GODAI eta hegaa gishshau, qaxxayanau bessikkinaa? Hagaa mala kawotettaa bolli ta haluwaa kessanau bessikkinaa?" yaagees. 30Qassikka GODAI hagaadan yaagees; "Daro iitabainne daganttiyaabai biittaa bollan haniis. 31Hananabaa yootiyaageeti wordduwaa yootoosona; qeesetikka eta zoriyan aissoosona. Ta asaikka hegaa malabaa dosees! SHin wurssettan waanuuteetii?" yaagees.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\