Jeremiah 50

1Baabiloone biittaanne Baabiloone asaa xeelliyaagan hananabaa yootiya Ermmaasa baggaara GODAI odido qaalai hagaa: 2"Kawotettatu giddon oditenne awaajjite. Banddiraa xoqqu ootti oiqqidi, aibanne qosennan, hagaadan yaagidi yootite; 'Baabiloonee kunddiis! Beelanne Mardduuka geetettiya a xoossatikka yeellatidosonanne meqerettidosona. Qassi a misiletinne a eeqati meqerettidosona. 3Huuphessa bagga biittaappe issi kawotettai yaana; yiidi Baabiloone biittaa bashshana. Yaatobare asaikka meheekka ubbai baqatana; ooninne yan de7enna' yaagite" yaagiis. 4GODAI hagaadan yaagees; "He wodiyaaninne he gallassatun Israa7eela asainne Yihudaa asai issippe gididi, yeekkiiddi yaana; yiidi GODAA bantta Xoossaa koyana. 5Eti Xiyoone efiya ogiyaa oichchidi, bantta sinttaa yaa zaaridi, 'Haayite! Nuuni mulekka dogettenna merinaa maachchaa GODAARA ane maacettoos' yaagana. 6"Ta asai bayida dorssatu mala gidiis; eta henttanchchati eta balettidi, deriyan wora yeddidosona. Issi deriyaappe hara deriyaa toilattiiddi, bantta birddiyaa dogidosona. 7Demmida ubbai eta dechchiis. Eta morkketi, 'Nuuni ainne mooribookko; hagee metoi ubbai eta gakkidoogee, eti GODAA, bantta shemppo sohuwaa, bantta maizza aawatu hidootaa naaqqido gishshaassa' yaagidosona. 8"Inttenoo, Israa7eela asatoo, ha77i simmi Baabiloone asaa giddoppe kiyidi baqatite! Baabiloonetu biittaappe biite! Yaatidi wudiyaa kaalettiya deeshsha orggiyaa mala gidite. 9Aissi giikko, taani huuphessa bagga biittaappe gita gita kawotettatu citata denttada, Baabiloone bolli ehaidda de7ais. Eti a olana; olidikka oiqqana; eta zubbee dukkidi zambbiya olanchchaa mala. 10Baabiloone biittai bonqqettana; a bonqqiya ubbai kallana. Taani GODAI hagaa odais. 11"Inttenoo, Baabiloone asatoo, ta asaa bonqqiyaageetoo, intte ufaittidi, poccu giideta. Qooruwaa kallida usseedan, intte phixxillideta; korima paraadan caaggideta. 12SHin ha77i intte waanna katamai yeellatananne kauyyana. Qassi kawotettatu giddonkka Baabiloonee ubbaappe wurssetta gidana; haatti bainna mela bazzo gidana. 13GODAA hanqquwaa gaasuwan, Baabiloonee asi de7ennasaa gidana; i muleera qolettana. A lanqqiyaara aadhdhiya ubbai a bollan gakkida boshaa be7idi, dagammananne, 'Poora!' gaana. 14"Inttenoo, wonddafiyaa dukkiyaageetoo, Baabiloone olanau a yuushuwan salppite; i GODAA bollan nagaraa oottido gishshau, intte zubbetun ubban a dukkite. 15Ubba baggaarakka Baabiloone bollan olaa waasuwaa waassite! Baabiloonee kushiyaa immiis; a adussa gimbbeti kunddidosona; a gimbbiyaa dirssaikka kolettiis. GODAI a bollan haluwaa kiyiiddi de7iyo gishshau, inttekka a bollan haluwaa kiyite! I haratu bollan oottidobaa inttekka a bollan oottite! 16Zerettaa zeriyaagaanne cahaa wode baacaara kiyiyaagaa ubbaa Baabilooneppe xaissite. Un77ettiyaageetu bisuwaassi yayyido gishshau, he biittan de7iya asai ubbai ba yaraakko yaraakko simmidi, ba biitti biitti baqatana. 17"Israa7eeli gaammoi yedettidi laalido dorssaa mala. Koiro Asoore kawoi a ashuwaa miis; wurssettan qassi Baabiloone Kawoi Naabukadanaxoori a meqettaa xoggiis. 18Hegaa gishshau, Ubbaappe Wolqqaama GODAI, Israa7eela Xoossai, taani hagaa odais: Asoore kawuwaa taani qaxxayidoogaadan, Baabiloone kawuwaakka a biittaakka qaxxayana. 19SHin Israa7eela i heemettiyo sohuwaa zaarana; Qarmmeloosanne Baasaane Deretun i heemettana. Qassi eti Efireema gezziyaaninne Gala7aade gezziyan kallidi maana. 20He wodiyaaninne he gallassatun asai Israa7eelan mooruwaa koyana; shin mooroi xayana; Yihudan nagaraa koyana; shin beettenna. Aissi giikko, haiquwaappe taani ashshido Israa7eela asaa atettaa nagaraa taani atto yaagana. Taani GODAI hagaa odais" yaagees. 21Qassikka GODAI hagaadan yaagees; "Miraataima biittaanne Piqooda biittan de7iya asaa bollan denddite; denddidi eta olite, woritenne eta mule xaissite. Taani inttena azazidoogaadan ubbabaa oottite. 22He biittan olaa waasoi siyettees; gita bashshaikka gakkiis. 23Biittaa sa7aa ubbaa liiqissiya dijinoi aiba meqo meqqidee! Aiba liiqo liiqidee! Kawotettatu ubbaa giddon Baabiloonee aiba daganttiyaabaa gididee! 24Nenoo, Baabiloonee, taani nena oiqqanau piriyaa wottaas; wottin neeni erennan de7aidda gelada oiqettadasa. Neeni tanaara, GODAARA gaaddetido gishshau oiqettadasa. 25Taani GODAI ta ola miishshaa wottiyo keettaa dooyaas; dooyada ta hanqquwaa ola miishshaa appe kessaas. Aissi giikko, taani Godai, Ubbaappe Wolqqaama GODAI Baabiloone biittan oottiyo oosoi de7ees. 26Yaara haara a bolli woraajjite! Kattai de7iyo a gootarata pogite; omooduwaakka kattaadan issidiran guuppite! Aibanne ashshennan akka wurssi xaissite! 27Boorata shukkiyoogaadan, eta olanchchata siifite! Baabiloone asaayyo aayye7ana! Aissi giikko, eta gallassai, eti qaxxayettiyo wodee gakkiis. 28"Omoodettida asati Baabilooneppe kessi ekkidi, Yerusalaame baqatana. Baabiloone biittaa asai Beeta Maqidasiyaa bollan oottidobaassi GODAI eta Xoossai haluwaa kiyiyoogaa eti Xiyoonen haasayana. 29"Baabiloone olanau wonddafiyaa dukkiyaageeta ubbaa xeegite; issoinne kessi ekkennaadan, eti a yuushuwan dooddona. GODAA bolli, Israa7eela Geeshshaa bolli, i otorettido gishshau, ayyo a oosuwaadan zaarite. I haratu bollan oottidoogaadan, a bollankka oottite. 30Hegaa gishshau, a yelaga attumaasati katamaa giddo ogiyan haiqqana; he gallassi a olanchchati ubbai xayana. Taani GODAI hagaa odais" yaagees. 31Godai, Ubbaappe Wolqqaama GODAI hagaadan yaagees; "Nenoo, otoranchchau, taani ne bolli denddaas. Aissi giikko, ne gallassai, neeni qaxxayettiyo wodee gakkiis. 32Otoranchchai xubettidi kunddana; a denttiyaabikka de7enna. Taani a katamatu giddon tamaa eettana; he tamai yuushuwan de7iya ubbaa mirggana" yaagees. 33Ubbaappe Wolqqaama GODAI hagaadan yaagees; "Israa7eela asainne Yihudaa asai issippe naaqettiis. Eta omooddidi efiidaageeti eta wolqqappe mintti oiqqidosona; oiqqidi yeddennan diggidosona. 34SHin eta Woziyaagee mino; a sunttaikka Ubbaappe Wolqqaama GODAA. I eta biittaayyo shemppuwaa immanau, eta gishshau mootettees. SHin Baabiloone biittan de7iyaageetuyyo shabbirssaa immana. 35"Baabiloone asainne Baabiloone biittan de7iyaageeti bisuwan haiqqona! "A halaqatinne a aadhdhida eranchchati bisuwan haiqqona! Taani GODAI hagaa odais. 36"A worddo hananabaa yootiyaageeti, eeyyati bisuwan haiqqona! "A wolqqaama olanchchati, dagammidaageeti bisuwan haiqqona! 37"A paratu bollinne a paratu gaaretu bolli, qassi maccaasa mala gidida a allaga olanchchatu bolli bisoi yo! "A buquraa minjjiyo keettaa bolli bisoi yo! Yaatobare a buqurai ubbai bonqqettana. 38"A bolli koshai yo! Yaatobare a haattai melana. Aissi giikko, Baabiloone biittai eeqaa misileti kumido biitta; he misileti asaa daganttoosonanne eeyyettoosona. 39"Hegaa gishshau, Baabiloonee bazzo do7atinne worakanati de7iyo soho gidana; qassi yanchchatikka an de7ana. An merinaukka asi de7enna; yeleta ubbankka asi an uttenna. 40Xoossai beni Sadoomanne Gamoora eta yuushuwan de7iya katamatuura issippe xaissidoogaadan, Baabiloonen ooninne de7enna; asi mulekka yan uttenna. Taani GODAI hagaa odais. 41"Be7ite, asai huuphessa bagga biittaappe yees; mino kawotettatinne daro kawoti sa7aa gaxaappe yaanau denddoosona. 42Eti bantta wonddafiyaanne tooraa oiqqidosona; eti meqettaa iitanne yeddi maarenna asa. Eti bantta paraa toggidi biyo wode, beetai shociyo abbaa gunttaadan hanees. Nenoo, Baabiloonee, eti ubbaikka olau giigida asaa gididi, ne bollan salppidosona. 43"Baabiloone kawoi eta oduwaa siyiis; siyin a kushee daafuridi, hilssi giis; maaretai oiqqido maccaaseedan, un77oi a oiqqiis. 44"Yorddaanoosa SHaafaa lanqqiyan de7iya woraappe lo77o qooroi de7iyoosaa qoppennan kiyiya gaammuwaadan, taani yaada, Baabiloone asaa eta biittaappe yedettana. Hegaappe guyyiyan, ta doorido asa a bollan sunttana. Aissi giikko, ta mali baawa; taani oottana giidobaakka teqqanau danddayiya asi baawa. Ai henttanchchi tanaara eqettanau danddayii? 45Hegaa gishshau, taani GODAI Baabiloone asaa bollaaninne Baabiloone biittaa bollan halchchidobaanne qoppidobaa siyite! Eta naata wolqqan goochchidi efaana; hegaa gaasuwan eta so asai ubbai dagammana. 46Baabiloone kunddettaa giirettai biittaa qaattana; Baabiloonetu waasoikka kawotettatu ubban siyettana" yaagees.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\