Jeremiah 51

1GODAI hagaadan yaagees; "Baabiloone asaanne Baabiloone biittaa xaissiyaabaa taani kiittana. 2Taani Baabiloone bolli allagata kiittana; eti yiidi, a suraggana; a biittaa baisa oottana. A bashshaa gallassi eti ubbasaara a dooddana. 3A olanchchati wonddafiyaa dukkanaashin woikko bantta ola miishshaa gixxanaashin gattoppite. A yelagata ashshoppite; a olanchchata muliyaa xaissite. 4Eti Baabiloone biittan siifetti wurana; eta katamatu ogetunkka cadetti kunddana. 5Israa7eela biittainne Yihudaa biittai Israa7eela Geeshshaa, tana, naaqqido nagaran kumidaagaa gidikkonne, Israa7eela gidin, Yihudaa gidin, naa77aakka taani eta Xoossai, Ubbaappe Wolqqaama GODAI yeggabeikke. 6"Baabilooneppe baqatite! Asi ubbi ba shemppuwaa shemppuwaa ashsho! I oottido nagaraa gaasuwan intte wuroppite! Hagee wodee taani GODAI ta autiyaa achchiyo wode. 7Baabiloonee sa7an de7iya asai ubbai uyidi mattottiyo woine eessai tigettiyo, ta kushiyan de7iya worqqa wanccaa mala. Kawotettati ubbati he woine eessaa uyidi gooyidosona. 8Baabiloonee qoppennan kunddidi meqqiis. Hegaa gishshau, ayyo yeekkite! A masunttaassi xaliyaa immite. Ooni erii, i paxanaakkonne. 9Baabiloonen de7iya allaga asati, 'Nuuni Baabiloone pattanau koyida; shin paxanau danddayibeenna. Ane a aggiigidi, nu biitti biitti simmoos. Aissi giikko, a pirddai haakkidi, saluwaa gakkiis; bolla saluwaa gufanttuwaa gakkanau pude xoqqiis' yaagidosona" yaagees. 10Israa7eela asai, "GODAI nuna shatinttiis! Ane Yerusalaame biidi, GODAI nu Xoossai oottidobaa asaassi odoos!" yaagana. 11GODAI Baabiloone xaissanau qofaa qachchido gishshau, Meedoonatu kawota olau denttiis; i ba Beeta Maqidasiyaa autiyaa hagaadan oottidi achchana. Meedoonatu gadaawati hagaadan yaagidosona; "Zubbeta leefite; gonddalleta oiqqite! 12Baabiloone bolli olaa banddiraa denttite; naagiyaageetakka minttite! Wochchiyaageetakka eta sohuwan sohuwan wottite; zuggidi naagiya olanchchatakka giigissite!" yaagidosona. Aissi giikko, GODAI Baabiloonen de7iya asaa bolli haasayidobaanne qoppidobaa oottana. 13Baabiloonee daro shaafatinne daro aqoi kumido biitta; shin a wurssettai gakkiis; a de7uwaa turaikka duuxxiis. 14Ubbaappe Wolqqaama GODAI, "Boolee biittaa kumiyoogaadan, taani asata ne biittan kunttana; etikka nena xoonido ufaissaa bantta qaalaa xoqqu oottidi, ne bollan gairana" yaagidi ba sunttan caaqqiis. 15GODAI ba wolqqan sa7aa medhdhiis; ba aadhdhida eratettan biittaa baasiis; salotakka ba akeekan micciis. 16I haasayiyo wode, saluwan de7iya haattati guummoosona. SHaarata i sa7aa gaxaappe ehees. Qassi irai bukkiyo wodekka, wolqqanttaa wolqqammissees. Ba minjjiyo sohuwaappekka carkkuwaa kessees. 17Asi ubbi akeekinne eri bainnaagaa. Qassi worqqaa tigidi, eeqa misileta medhdhiyaageeti ubbati yeellatidosona. Aissi giikko, eta misileti worddonne shemppoi bainnaageeta. 18He misileti pattennaageetanne karettidaageeta. Eta bollan pirddai yiyo wode, eti xayana. 19SHin Yaaqooba Xoossai hegaa mala gidenna. Aissi giikko, i ubbabaa medhdhidaagaa. Israa7eela asai i baassi doorido zare. A sunttaikka Ubbaappe Wolqqaama GODAA. 20GODAI hagaadan yaagees; "Baabiloonee, neeni ta dijinonne ta ola miishsha. Nenan go7ettada taani biittata mentterettaas; kawotettatakka xaissaas. 21Nenan paratanne paraa toggiyaageeta, para gaaretanne eta laaggiyaageeta mentterettaas. 22Nenan maccaanne attumaa, cimaanne naatuwaa, wodallatanne geela7ota mentterettaas. 23Nenan henttanchchaanne a wudiyaa, goyiyaagaanne a waatta boorata, deriyaa haariyaageetanne halaqata mentterettaas" yaagees. 24GODAI hagaadan yaagees; "Baabiloone asainne Baabiloonen de7iyaageeti Xiyoone bolli oottido iitaa haluwaa taani intte xeellishin kessana. 25"Nenoo, Baabiloonee, neeni biittaa sa7aa bashshiya wogga deriyaa mala; shin taani GODAI nena morkkais. Taani ta kushiyaa yeddada, nena deriyaa bollappe duge gonddorssana; hegaappe guyyiyan, neeni biittanne bidintta gidada attana. 26Naa77antto neeppe baasuwan yeggiyo woikko gimbbiyau ekkiyo shuchchi de7enna; neeni merinaukka baisa gidana. Taani GODAI hagaa odais. 27"Baabiloone bolli olaa banddiraa denttite; asaa ubbaa giddon malkkataa punnite. A olanau asaa ubbaa giigissite; Araaraate, Miinanne Ashkkanaaza kawotettata xeesite. Ola gadaawaakka sunttite; booliyaa keena daro paratakka ehiite. 28Baabiloone olanau kawotettata ubbaa giigissite; Meedoona kawota, eta halaqata, deriyaa haariyaageetanne eti haariyo biittaa asaa ubbaa denttite. 29"Baabiloone ooninne de7enna bazzo oottanau GODAI halchchido halchchuwaa poliyo gishshau, biittai ubbai kokkoreesinne porqqattees. 30Baabiloone olanchchati olaa olettiyoogaa aggidosona; aggidi bantta qatuwan utti bayidosona. Eta wolqqai hitiis; hitin eti maccaasa mala gididosona. Eta keettatikka xuugettidosona; eta katamaa yuushuwaa gimbbiyaa penggetikka meqqidosona. 31Ha gaxaappe hini gaxaa gakkanaashin, katamai morkkiyan ohettidoogaa Baabiloone kawuwaassi yootanau, woxxiyaagee woxxiyaagaa kaallidi, kiitettidaageekka kiitettidaagaa kaallidi boosona. 32Qassi shaafaara pinniyo sohoti ohettidoogaa, qatoti xuugettidoogaanne olanchchati dagammidoogaa eti kawuwaassi yootanau boosona" yaagees. 33Ubbaappe Wolqqaama GODAI, Israa7eela Xoossai hagaadan yaagees; "Baabiloone biittai kattaa qoxxiyo audiyaa mala; guutta wodiyaappe guyyiyan, i cakettiyo wodee yaana" yaagees. 34Yerusalaame asai hagaadan yaagees; "Baabiloone Kawoi Naabukadanaxoori nuna wurssidi miis; nu katamaakka mela de7iya oto mala kessiis. Demee mittiyoogaadan, a mittiis; mal77oban kunttidoogaadan, i nu aquwan ba ganjjiyaa kunttiis; yaatidi attidaagaa mucidi cuchchiis. Hegaa gishshau, Baabiloonee nu bollinne nu asaa bolli oottido iitabai ubbai a bolli simmo. Nu suuttaa acoi Baabiloonen de7iya asaa achcho" yaagees. 36Hegaa gishshau, GODAI Yerusalaame asaassi hagaadan yaagees; "Ne gishshataa taani mootettana; ne haluwaakka taani kessana. Taani Baabiloone haattaa melissana; a pulttotakka toissana. 37Baabiloonee shuchcha doorenne worakanati de7iyo geesso gidana. Qassi a be7ida ubbai dagammananne, 'Poora!' gaana. An issi asinne naa77antto de7enna. 38Baabiloone asai ubbai gaammodan gudees; qassi gaammo maradan daarees. 39Etau bollai ho77iyo wode, taani etayyo ufaissiya ushshaa gibiraa giigissana; eti hegaappe uyidi, banttana balana gakkanaashin, taani eta mattoyana. Eti naa77antto denddennaadan, merinau xiskkana. Taani GODAI hagaa odais. 40SHukkanau efiyo dorssatudan, dorssa orggetudaaninne deeshsha orggetudan, taani eta shuhau efaana. 41"Asai ubbai sabbiyo Baabiloonee ohettiis! Baabiloonee kawotettatu ubbaa giddon aiba daganttiyaabaa gididee! 42Baabiloone morkketi abbaa beetai denddiyoogaadan denddidi, kataman eellidosona. 43A katamati kolettidi, daganttiyaabaa kiyidosona; iri bukkenna bazzo biitta, ai asinne de7enna biittanne asa na7i gidduwaara kanttenna biitta kiyidosona. 44Beela giyo Baabiloone xoossaa taani qaxxayana; i mittidobaakka taani a uluwaappe kesissana. Hegaappe guyyiyan, kawotettati akko zuliyoogaa aggana; Baabiloone gimbbeekka kunddana. 45"Ta asau, a giddoppe kiyite! Intte ubbaikka GODAA hanqquwaa suuluwaappe intte huuphiyaa huuphiyaa ashshite! 46Biittan odettiya oduwaa siyiyo wode, hirggoppitenne yayyoppite! Laittan laittan odoi oduwaa kaalli kaallidi yaana. He wode kawoi kawuwaa bolli denddiyo makkala odoi biittan siyettana. 47"Hegaa gishshau, taani Baabiloone eeqa misileta qaxxayiyo gallassati yaana. He biittai ubbaikka yeellatana; siifettidaageeti ubbai katamaa giddon kunddana. 48Huuphessa baggappe yiya bashshiyaageetu kushiyan Baabiloonee ohettiyo gishshau, saloinne sa7ai qassi eta giddon de7iya ubbabai ililana. Taani GODAI hagaa odais. 49Baabiloonee Israa7eela asaanne hara biittan de7iya asaa ubbaa woridoogaadan, Baabiloone asaikka haiqqanau koshshees. 50"Ta asau, intte olaappe kessi ekkideta. Hegaa gishshau, biite! Hagan eqqoppite! Intte de7iyo haaho biittankka tana GODAA hassayite; Yerusalaamekka qoppite. 51Intte, 'Nuuni cayettido gishshau kauyyida; allagati GODAA Beeta Maqidasiyan de7iya geeshsha sohota gelido gishshau, nuuni yeellaa maayida' yaagideta. 52"SHin taani GODAI Baabiloone eeqata qaxxayiyo wodee yaana. Deshettidaageeti biitta ubban oolana. 53Baabiloonee saluwaa pude kiyidi, yan qatuwaa medhdhanau danddayiyaakkonne, yaa gakkanau kiyidi, a yan bashshiya asaa taani kiittana. Taani GODAI hagaa odais. 54"Baabilooneppe asaa waasuwaa cenggurssai, Baabiloone biittaappe gita bashshaa kooshinchchai siyettana! 55Aissi giikko, GODAI Baabiloone bashshana; a wolqqaama cenggurssaakka co77u oottana. Abbaa beetaadan guummiya morkketi woraajjiiddi garmmaamana. 56Bashshiyaageeti Baabiloone bolli yaana; yin a olanchchati omoodettana; eta wonddafeekka meqqana. Taani GODAI haluwaa kessiya Xoossaa gidiyo gishshau, eta oosuwaadan taani etau zaarana. 57Taani a halaqata, a aadhdhida eranchchata, a deriyaa haariyaageeta, a ola gadaawatanne a olanchchata mattoyana; eti naa77antto denddennaadan, merinau xiskkana. Taani Kawoi, Ubbaappe Wolqqaama GODAA geetettiyaagee hagaa odais" yaagees. 58Ubbaappe Wolqqaama GODAI hagaadan yaagees; "Orddiyan gimbbettida Baabiloone yuushuwaa gimbbee sa7an belettana; a adussa penggetikka taman xuugettana. Asai oottidobai ubbai hada; kawotettatikka tami maanabau coo daafuroosona" yaagees. 59Mahiseeya na7aa Neeriyaa na7ai Saraayi Kawuwaa Sedeqiyaasassi oottiya halaqa. Sedeqiyaasi Yihudan kawotido oiddantto laitti, Saraayi aara Baabiloone biis. Biyo wode Ermmaasi Saraaya bolli kiitaa yeddiis. 60Baabiloone bollan gakkanau de7iya iitabaa ubbaanne Baabiloone xeelliya harabaa ubbaa Ermmaasi issi xaatta maxaafan xaafiis. 61Xaafidi Saraaya hagaadan yaagiis; "Neeni Baabiloone biittaa gakkido wode, ne qaalaa xoqqu oottada, asaassi ha maxaafaa nabbaba. 62Qassi hagaadan yaagada woossa; 'Abeet GODAU, neeni, "Taani ha sohuwaa bashshana; ha sohuwan paxa qaaxxiya mereti, asikka, meheekka, do7ikka de7enna; ha sohoi merinau bazzo gidana" yaagadasa' yaaga. 63Ha xaatta maxaafaa nabbabada wurssidoogaappe guyyiyan, shuchchaa he maxaafaara gatta qachchada, Efiraaxiisa SHaafan ola. 64Olada, '"Taani GODAI a bollan ehiyo iitaa gaasuwan, Baabilooneekka hagaadan naa77antto denddennaadan muukettana" yaagais' yaaga" yaagiis. Ermmaasi haasayido qaalai hagan polettiis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\