Jeremiah 52

1Sedeqiyaasi kawotiyo wode, laittai ayyo laatamanne isiino; Yerusalaamen i tammanne isiini laittaa kawotiis. A aayee sunttai Hamuxaalo; a Liibina kataman de7iya Ermmaasa na7iyo. 2Yo7aqeemi oottidoogaadan, Sedeqiyaasikka GODAA sinttan iitabaa oottiis. 3GODAI Yerusalaame asaa bollinne Yihudaa asaa bolli hanqqettido gishshau, wurssettan eta ba sinttappe diggiis. Sedeqiyaasi Baabiloone kawuwaa bolli makkalidi denddiis. 4Denddin Sedeqiyaasi kawotido uddufuntta laitti, tammantta aginan, tammantta gallassi Baabiloone Kawoi Naabukadanaxoori ba olanchchata ubbaa ekkidi yiidi, Yerusalaame dooddiis. Eti a yuushuwankka biittaa keelaa diddiqidosona. 5Sedeqiyaasi kawotido tammanne isiinintta laittaa gakkanaassi, Yerusalaame katamai doodettidi gam77iis. 6Hegaa gaasuwan biittan koshai suullin, he laitti oiddantto aginan, uddufuntta gallassan, he biittaa asaayyo miyoobi xayiis. 7Yaanidaashin katamaa yuushuwaa gimbbee issi baggaara qolettiis. Qolettin Baabiloone asai katamaa yuuyi aadhdhidi naagikkokka, Yihudaa kawuwaa olanchchati mule ubbai qammi kawo ataakilttiyaa sohuwaa efiya ogiyaa oiqqidi, naa77u dirssaa gimbbeta issippe gattiya penggiyaara kiyidi baqatidosona. Eti Yorddaanoosa Dilbbaakko simmidi biidosona. 8SHin Baabiloone olanchchati Kawuwaa Sedeqiyaasa yedettidi, Yarkko dembbaa gattiiddi oiqqidosona. Oiqqin a olanchchati ubbai appe shaahettidi laalettidosona. 9Hegaappe guyyiyan, eti a Hamaata biittan, Ribila kataman de7iya Baabiloone kawuwaakko efiidosona. Efin yan Naabukadanaxoori Sedeqiyaasa bolli pirddiis. 10Qassi Sedeqiyaasa naata Sedeqiyaasi xeellishin, Baabiloone kawoi woriis. Yihudaa halaqata ubbaakka eti yan Ribila kataman woridosona. 11Hegaappe guyyiyan, Sedeqiyaasa aifeta wooci kessidi, sanssalatan a qachchidi, Baabiloone biittaa ekkidi efiidosona. Efiidi i haiqqana gakkanaashin, yan qasho keettan a wottidosona. 12Naabukadanaxoori Baabiloonen kawotido tammanne uddufuntta laittan, ichchashantto aginan, tammantto gallassan, kawuwaa oosanchchatuppe issoi, kawuwaa naagiyaageetu halaqai Naabuzaraadaani Yerusalaame geliis. 13Gelidi GODAA Beeta Maqidasiyaa, kawo keettaanne Yerusalaamen de7iya keettata ubbaa taman xuuggiis; gita keetta giyo keetta ubbaa xuuggiis. 14Baabiloone olanchchati ubbai kawuwaa naagiyaageetu halaqaa azazuwan, Yerusalaame katamaa yuushuwan de7iya dirssaa gimbbiyaa ubbaa qolidosona. 15Naabuzaraadaani wurssetta hiyyeesata, kataman attida asatanne kaddidi Baabiloone olanchchatun gaittida asata kushe hiillaa eriya asatuurakka gujjidi, omooduwau efiis. 16SHin Naabuzaraadaani wurssetta hiyyeesatuppe amaridaageeta woiniyaa turaa tokkanaadaaninne gadiyaa goyanaadan, Yihudan ashshiis. 17Baabiloone asati GODAA Beeta Maqidasiyan de7iya nahaasiyaappe medhdhido tuussata, miishshata wottiyo gaaretanne Abba Sainiyaa mentterettidosona; mentterettidi nahaasiyaa ubbaa Baabiloone efiidosona. 18Hegaadankka, qassi kereta, akaafata, xomppiyaa shaluwaa xeeraa pittiyoobata, kuixaarota, ixaanaa sainetanne yarshshiyo wode go7ettiyo nahaase miishshata ubbaa ekki efiidosona. 19Kawuwaa naagiyaageetu halaqai Naabuzaraadaani qassikka worqqaappenne biraappe oosettida distteta, tamaa ekkiyo miishshata, kuixaarota, kereta, xomppiyaa wottiyo ballata, ixaanaa sainetanne ushshaa yarshshuwaassi go7ettiyo otota ekkidi biis. 20Kawoi Solomoni GODAA Beeta Maqidasiyan oosettiyaabatussi medhdhido naa77u tuussati, Abba Sainee, appe garssaara de7iya tammanne naa77u kormmatu misiletinne miishshata wottiyo gaareti merettido nahaase biratati meezaanan likkanau danddayettennaagaa keena daro. 21Naa77u tuussatikka issi mala gididi, issoi issoi tammanne hosppun wara adussa. Eta xeessaa yuushoi tammanne naa77u wara. Etau giddoi kofa gididi, biratai oiddu biradhdhe keenaa ordde. 22Naa77u tuussatu huuphiyankka nahaasiyaappe oosettida gumbboti de7oosona. Issi gumbbuwaa geesai ichchashu wara gididi, yuushoi gitiyaa misiliyaaninne roomaaniyaa teeraa misiliyan alleeqetti uttiis. Naa77antto gumbboikka a mala. 23Gumbbotussi miyyiyan miyyiyan de7iya roomaanetu misileti uddufun tammanne hosppuna; yuushuwan de7iya gite milatiya misiletuppe bolla baggaara de7iya roomaane misileti muleera issi xeeta. 24Kawuwaa naagiyaageetu halaqai Naabuzaraadaani qeese ubbatu halaqaa Saraaya, appe kaalliya qeesiyaa Xafaaniyaanne penggiyaa naagiya hara heezzu asata oiqqiis. 25Qassi he wode gakkanaashin, kataman de7iya asaappe ola gadaawaa, kawuwaa zoriyaageetuppe laappun asata efiis. Ola gadaawaa xaafiyaa, hegeenne olanchchata asaa giddoppe qoridi kessiyaagaanne hara usuppun tammu gita asata efiis. 26Halaqai Naabuzaraadaani eta ubbaa ekkidi, Baabiloone kawuwaakko, Ribila katamaa efiis. 27Yan Ribila kataman, Hamaata biittan Baabiloone kawoi eta ubbaa worissiis. Hegaadan hanidi, Yihudaa asai ba biittaappe denddidi, omooduwau biis. 28Naabukadanaxoori kawotido laappuntta laittan heezzu sha7anne laatamanne heezzu asaa Yihudaappe omooddiis. 29Qassi tammanne hosppuntta laittan hosppun xeetanne hasttamanne naa77u asaa Yerusalaameppe omooddiis. 30Naabukadanaxoori kawotido laatamanne heezzantto laittan kawuwaa naagiyaageetu halaqai Naabuzaraadaani laappun xeetanne oitamanne ichchashu asaa omooddiis. Omoodettida asaa qoodai muleera oiddu sha7anne usuppun xeeta. 31Ewiili-Marodaaki kawotido laitti Yihudaa kawuwaa Yo7aakiina bonchchidi, qashuwaappe birshshiis. Hegee hanidoogee Yo7aakiini omoodetti qashettidi biido hasttamanne laappuntta laitti, tammanne naa77antto aginan, laatamanne ichchashantto gallassaana. 32Ewiili-Marodaaki Yo7aakiinaara mal77o qaalaa haasayidi, Baabiloonen omooduwan de7iya hara kawotu ubbaappe aattidi, a bonchchiis. 33Hegaa gishshau, Yo7aakiini qasho keettan maayido maayuwaa laammiis. Laammidi i attida ba de7o laitta ubban kawo maaddaappe miis. 34Yo7aakiini haiqqana gakkanaashin, hachchi hachchi ayyo koshshiyaabaa ubbaa Baabiloone kawoi immiis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\