Jeremiah 6

1Qassikka GODAI, "Inttenoo, Biniyaama asatoo, intte shemppuwaa ashshanau baqatite! Yerusalaameppe kiyite! Taqo7a kataman malkkataa punnite! Beeti-Hakkareema giyoosan malaataa bessite! Aissi giikko, huuphessa baggappe iitabainne hanttaara bashshai yaana hanees. 2Taani lo77iyaanne ufaissiya Xiyoone katamata xaissana. 3Morkketi henttanchchatudan bantta wudiyaa ekkidi, a bolli yaana. Yiidi a yuushuwan bantta dunkkaaniyaa dunkkaanana; bantta wudiyaanne bantta sohuwan sohuwan heemmana. 4Eti issoi issuwaa, 'Yerusalaameera olettanau giigite! Denddite! Ane nuuni a seeta gallassi oloos. SHin aayye7ana! Sa7ai qammees; omarssaa kuwai aduqqi aduqqi bees. 5Hegaa gishshau, denddite! Denddidi ane qamma oloos; olidi a qatuwaa laaloos' yaagidi maqettoosona" yaagees. 6Ubbaappe Wolqqaama GODAI hagaadan yaagees; "Mittata qanxxite. Yerusalaame gimbbiyaa lanqqen biittaa dooridi diddiqite. He kataman naaqoi kumido gishshau, i qaxxayettanau bessees. 7Ollai ba haattaa pulttiyoogaadan, ikka ba iitatettaa pulttees. Makkalabainne bashshabai a giddon siyettees. Muletoo a sahoinne masunttai ta sinttan beettees. 8Nenoo Yerusalaamee, taani nena seeriyoogaa ekka. Ekkennan ixxikko, taani neeppe shaahettananne ne biittaa issi asinne de7enna baadine biitta kessana" yaagees. 9Ubbaappe Wolqqaama GODAI hagaadan yaagees; "Woiniyaa teeraa poshiliyoogaadan, Israa7eela asaa atettata loittidi poshilite. Woiniyaa teeraa qoriya asadan, intte kushiyaa daashshatu giddo naa77anttuwaakka yeddite" yaagees. 10Taani oossi odooshsha? Oona seerooshsha? Ooni siyanddeeshsha? Be7ite, eti siyenna mala, eta haittai baretti uttiis. Be7ite, GODAA qaalai etayyo qilliicciyoobaa gidiis; eti an ufaittokkona. 11Hegaa gishshau, GODAA hanqqoi tanan kumi uttiis. Taani ha hanqquwaa teqqanau danddayikke. Yaatin, GODAI tana hagaadan yaagees; "Ta hanqquwaa ogiyan de7iya naatu bollinne shiiqida yelaga asaa bolli tiga. Maccaasiyookka azinaakka, ceeggi wurida asaakka i ekki baana. 12Taani he biittan de7iyaageetu bolli ta kushiyaa yeddiyo wode, eta keettati, eta goshshaarakka eta maccaasaarakka ubbai haratuyyo imettana" yaagees. 13Qassikka GODAI hagaadan yaagees; "Guuttaikka gitaikka ubbai woriyaa maanau yiiqetees. Hananabaa yootiyaageetikka qeesetikka ubbai asa cimmoosona. 14Ta asaa masunttaa sakkennabaa giidi, guutta xaliyaa wottoosona. Saroi bainnan, 'Saro; saro!' yaagoosona. 15Ha sheneyiya oosuwaa oottidi, eti yeellatidonaa? CHii, eti mulekka yeellatibookkona. Eti yeelli aibakkokka erokkona. Hegaa gishshau, etikka kunddidaageetu giddon kunddana. Taani eta qaxxayiyo wode, eta kaushshana" yaagees. 16GODAI hagaadan yaagees; "Ogiyan eqqidi xeellite; beni loossoti de7iyoosaa oichchite. 'Lo77o ogee awan de7ii?' yaagidi oichchitenne an hemettite. Yaatidi intteyyo shemppi ekkite. Yaagin intte, 'Nuuni he ogiyan hemettokko!' yaagideta. 17Taani naagiyaageeta intte bolli sunttada, 'Malkkatai punettiyo wode siyite!' yaagada odaas. SHin intte, 'Nuuni siyokko' yaagideta. 18"Hegaa gishshau, kawotettatoo, siyite! Maabaratoo, taani ta asaa oottiyoobaa erite! 19Sa7an de7iya asatoo, hagaa siyite! Taani eta iita qofaa gishshau, iitabaa ha asaa bolli ehais. Aissi giikko, eti ta qaalaa siyennan ixxidosona; ta higgiyaakka oli bayidosona. 20Saaba giyo biittaappe yiida ixaani woikko haaho biittaappe yiida sawiya qimamee tau aissee? Intte xuuggiyo yarshshoikka ekettenna. Intte yarshshoi tana ufaissenna" yaagees. 21Hegaa gishshau, GODAI hagaadan yaagees; "Be7ite, taani ha asaa sinttan xubeta wottana. Wottin aawatinne naati issippe etan xubettana. SHoorotinne laggeti xayana" yaagees. 22Qassikka GODAI hagaadan yaagees; "Be7ite, huuphessa bagga biittaappe olanchchati woraajjoosona; issi gita kawotettai sa7aa gaxaappe denddiis. 23Eti wonddafiyaanne tooraa oiqqidosona. Eti qareti bainnaageetanne yeddi maarennaageeta. Eti bantta paran piriixiyo wode, abbai guummiyoogaadan guummoosona. Inttenoo, Xiyoone katamaa asatoo, eti inttena olanau issi asadan salppidosona" yaagees. 24Nuuni he oduwaa siyin, nu kushee hilssi giis. Maccaasiyo maaretai oiqqiyoogaadan, nuna metoi un77iis. 25SHooqaa kiyoppite; ogiyaarakka hemettoppite. Aissi giikko, morkkee bisuwaa oiqqiis; yaara haarakka daganttiyaabai de7ees. 26Hai ta asau, waaruwaa maayidi, bidinttan gonddorettite; ba mexi issi na7aassi yeekkiyaabaadan misho yeehuwaa yeekkite. Aissi giikko, xaissiyaagee akeekennan de7ishin, nu bolli yaana. 27GODAI Ermmaasa hagaadan yaagees; "Ermmaasaa, neeni eta ogiyaa xomoosana malanne paaccana mala, taani nena birataa paacciya asa kessaas; ta asaakka paacettiya birataa kessaas. 28Eti ubbai zigiri yuuyiya, odin ekkenna makkalanchcha. Eti nahaasenne birata; eti ubbaikka mooruwaa oottoosona. 29Birataa bollan de7iya kinssaa xuuggidi geeshshana mala, womppiinai wolqqappe womppiinettiis. SHin geeshshanau waayido waayee ubbaikka mela; ta asaa giddon de7iya iitati kichchibookkona. 30GODAI eta oli aggido gishshau, eti Olettida Biraa geetettoosona" yaagees.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\