Jeremiah 7

1GODAAPPE Ermmaasassi yiida qaalai hagaa; 2"GODAA Beeta Maqidasiyaa penggen eqqa. Eqqada, ha qaalaa hagaadan yaagada awaajja; 'Inttenoo, GODAAYYO goinnanau ha penggetuura geliya Yihudaa asatoo, ubbaikka GODAA qaalaa siyite! 3Ubbaappe Wolqqaama GODAI, Israa7eela Xoossai hagaadan yaagees; "Intte ogiyaanne intte oosuwaa laammite; laammikko, taani inttena ha sohuwan wottana. 4Cimo qaalan, 'Hagee GODAA Beeta Maqidasiyaa! Hagee GODAA Beeta Maqidasiyaa! Hagee GODAA Beeta Maqidasiyaa!' yaagidi ammanettoppite. 5Intte intte ogiyaanne oosuwaa tumuppe laammikko, issoi issuwaassi tumaa pirddikko, 6betetanne aawai bainna naata, azinai haiqqido am77e maccaasaa naaqqennan aggikko, ha sohuwan xillo asatu suuttaa gussennan aggikkonne, intte qohettennaadan, hara xoossatuyyo goinnennan aggikko, 7yaanikko, taani intte maizza aawatuyyo meri merinau immido biittan inttena wottana. 8Be7ite! Intte ainne pattenna cimo qaalan ammanetteeta" yaagees' yaaga" yaagees. 9GODAI hagaadan yaagees; "Intte wuuqqeeta, woreeta, shaaramuxeeta, caaqqidi wordduwaa markkatteeta, Ba7aala giyo eeqaayyo yarshshuwaa yarshsheeta, hagaappe kase intte erenna hara xoossatuyyo goinneeta. 10Yaatidi ta sunttan xeegettida Beeta Maqidasiyaa yiidi, ta sinttan eqqidi, 'Nuuni saro attida!' yaageeta. SHin ha sheneyiya oosuwaa ubbaa oottanau saro attidetii? 11Ta sunttan xeegettida ha Beeta Maqidasee intteyyo panggati qosettiyo gonggolo giidetiiyye? Intte oottiyoobaa ubbaa taani ta huuphen be7aas" yaagees. 12GODAI hagaadan yaagees; "Taani ta sunttaassi de7iyoosaa oottada koiro doorido, Seelon de7iya ta sohuwaa ane biite. Ta asaa Israa7eela iitatettaa gishshau, taani he sohuwaa waatidaakko be7ite. 13Intte ha ubbabaa oottideta. Taani intteyyo zaara zaarada odaas; shin siyennan ixxideta. Taani inttena xeesaas; shin taayyo koyibeekketa. 14Hegaa gishshau, taani Seelo bolli oottidoogaa, hagan intte ammanettiyo, ta sunttan xeegettida ha Beeta Maqidasiyaa bollikka oottana. Intteyyoonne kase intte aawatuyyo immido sohuwan hagan, taani Seelo bolli oottidoogaa malaa zaarettada oottana. 15Intte dabbota, Efireema zerettata taani diggidoogaadan, ta sinttappe inttenakka diggana" yaagees. 16GODAI hagaadan yaagees; "Ermmaasaa, hegaa gishshau, ha asatuyyo woossoppa; eta gishshataa oichchoppa woikko waassoppa; neeni etabaa gaannatoppa. Aissi giikko, taani neeyyo siyikke. 17Eti Yihudaa katamatuuninne Yerusalaame ogetun oottiyoobi aibakko be7ikkiiyye? 18Naati mittaa mixoosona; aawati tamaa eettoosona; maccaasati, 'Saluwaa kawiyo' giyo xoosseessi oittaa uukkanau xiilliyaa munaqqoosona. Eti tana qohana giidi, ushshaa yarshshuwaa hara xoossatuyyo gussoosona. 19Hagan tumu qohettiyai tanee? Hagan qohettidi yeellatiyai bantta huuphiyau eta gidokkonaa?" yaagees. 20Hegaa gishshau, Ubbaa Haariya GODAI hagaadan yaagees; "Be7ite, ta yiilloinne ta hanqqoi ha sohuwaa bolli, asaa bollinne mehiyaa bolli, gaden de7iya mittaa bollinne biittan de7iya kattaa bolli gukkana. Gukkidi eexxana; to77anaukka danddayenna" yaagees. 21Ubbaappe Wolqqaama GODAI, Israa7eela Xoossai hagaadan yaagees; "Intte xuuggiyo yarshshuwaa hara yarshshotuura gujjidi, he ashuwaa intteyyo miite. 22Taani eta Gibxxe biittaappe kessiyo gallassi, xuuggiyo yarshshobaa gidin, hara yarshshotubaa gidin, intte maizza aawatussi odabeikke woikko azazabeikke. 23SHin taani etayyo ha azazuwaa immaas; 'Taayyo azazettite. Yaatikko, taani intte Xoossaa gidana; inttekka ta asaa gidana. Intteyyo lo77ana mala, taani inttena azaziyo oge ubban hemettite' yaagaas. 24SHin eti taayyo siyennan woikko ezggennan ixxidosona. Eti bantta iita wozanaa muumetettaadan hemettidosona; eti sinttau biyoogaa aggidi, guyye biidosona. 25Intte maizza aawati Gibxxe biittaappe kiyido gallassaappe doommidi, hachchi gakkanaassi, taani ta ashkkarata, hananabaa yootiyaageeta wonttin wonttin intteyyo kiittaidda takkaas. 26SHin intte taayyo siyennan woikko ezggennan ixxideta. Intte morggiyaa zozzidetanne intte maizza aawatuppekka aadhdhidi, iitabaa oottideta. 27"Hagaa ubbaa neeni etayyo yootana; shin eti ne giyoobaa siyokkona. Neeni eta xeesana; shin eti neeyyo koyokkona. 28Hegaa gishshau, Ermmaasaa, neeni etayyo hagaadan yaaga; 'GODAU ba Xoossau azazettenna woikko seerin simmenna kawotettai hagaa. Tumai xayiis; tumai eta inxxarssaappe bayiis. 29Intte huuphiyaa meedissidi olite. Aibinne bainna xoqqa deretu bolli kiyidi zilaalite. Aissi giikko, GODAI bana yiilloyida yeletaa ixxiisinne aggi bayiis' yaaga" yaagees. 30Qassikka GODAI hagaadan yaagees; "Yihudaa asati ta sinttan iitabaa oottidosona. Eti ta sunttan xeegettida Beeta Maqidasiyaa tunissanau, tana sheneyiya eeqata ehiidi, a giddon wottidosona. 31Eti bantta attuma naatanne macca naata taman xuuggidi yarshshanau, Hinnooma Zanggaaraa xoqqan Toofeeta giyo yarshsho sohuwaa gimbbidosona. SHin hegee taani eta azazabeennabaanne ta qofan bainnabaa. 32Hegaa gishshau, he sohoi Hinnooma Zanggaaraa woikko Toofeeta geetettiyoogee attidi, SHuha Zanggaaraa yaagettidi xeesettana gallassati yoosona. Aissi giikko, moogiyo sohoi bainna gishshau, Toofeeti eti bantta ahaa moogiyo soho gidana. 33He wode he asatu ahai saluwaa kafotuyyoonne sa7aa do7atuyyo quma gidana; eta yashissidi yedettiyaabi de7enna. 34Taani ililssaanne ufaissaa cenggurssai, bullachchiyaagaanne bullashettiyaari cenggurssai Yihudaa katamatuuninne Yerusalaame ogetun siyettennaadan teqqana. Aissi giikko, biittai baisa attana" yaagees.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\