Jeremiah 8

1GODAI hagaadan yaagees; "He wodiyan Yihudaa kawotu meqettai, halaqatu meqettai, qeesetu meqettai, hananabaa yootiyaageetu meqettainne Yerusalaamen de7iya asatu meqettai ubbai duufuwaappe maxettidi kiyana. 2Kiyidi eti siiqido, kiitettido, kaallido, zoriyaa oichchidonne goinnido awau, aginaunne saluwaa xoolintte ubbau micettana. Eta meqettai shiiqenna woikko moogettenna; shin biittaa bollan pito mala gidana. 3Taani laalidosan de7iya, ha iita kawotettaappe attida asati ubbai de7uwaappe haiquwaa doorana. Taani Ubbaappe Wolqqaama GODAI hagaa odais" yaagees. 4GODAI tana hagaadan yaagiis; "Asatuyyo yaaga; 'GODAI hagaadan yaagees; "Issi asi kunddikko, simmidi denddenneeyye? Woikko issi asi wora biikko, guyye simmenneeyye? 5Yaatin, ha asai aissi wora biidee? Yerusalaamee aissi ubbatoo wora bii? Eti cimuwaa baqqi oiqqidosona; haa simmennan ixxidosona. 6Taani minttada ezggaas; shin eti tumaa haasayokkona. 'Ta ai oottidanaashsho?' giidi ba iita oosuwaa paaxiyaabi issoinne baawa. Ubbaikka olayyo piriixiya paraadan bau bau woxxees. 7Harai atto, shimalaa giyo kafoti bantta wodiyaa eroosona; haraphpheti, dagicetinne waaliyaa giyo kafoti bantta simmiyo wodiyaa naagoosona; shin ta asai GODAA wogaa erenna. 8"'"Yaatin, waanidi, 'Nuuni aadhdhida eranchcha; aissi giikko, GODAA higgee nunaara de7ees' gaanau danddayettii? Worddanchcha xaafeti bantta biiriyan ta higgiyaa worddo kessidoogaa be7ekketiiyye? 9Aadhdhida eranchchati yeellatana; eti kauyyananne oiqettana. Eti GODAA qaalaa olirggin, etayyo aiba eratetti de7ii? 10Hegaa gishshau, taani eta machcheta haratuyyo, eta gadiyaakka eta xoonidaageetuyyo immana. Aissi giikko, guuttaikka gitaikka ubbai woriyaa maanau yiiqetoosona. Hananabaa yootiyaageetikka qeesetikka ubbai asaa cimmoosona. 11Eti ta asaa masunttaa sakkennabaa giidi, guutta xaliyaa wottoosona. Saroi bainnan, 'Saro, saro!' yaagoosona. 12Ha sheneyiya oosuwaa oottidi, eti yeellatidonaa? CHii, eti mulekka yeellatibookkona. Eti yeelli aibakkokka erokkona. Hegaa gishshau, etikka kunddidaageetu giddon kunddana; eti qaxxayettiyo wode kauyyana. Taani GODAI hagaa odaas" yaagees' yaaga" yaagiis. 13GODAI hagaadan yaagees; "Taani eta tumuppe dafa ekkana. Eta woiniyaa turan aifee xayana; balasiyaa giyo mittankka aifee xayana. Ayyo bonccoikka shullana; taani etayyo immidobai etappe ekettiichchana" yaagees. 14Yaagin asati hagaadan yaagoosona; "Nuuni co77u giidi aissi uttiyoonii? Ane issippe shiiqite; hini gimbbettida katamata gelidi, yan haiqqoos. GODAI nu Xoossai nuna haiquwau pirddirggiis; nuuni a bolli nagaraa oottido gishshau, nuuyyo uyanau woriya haattaa immirggiis. 15'Sa7i saro gidana' giidi ufaissan naagida; shin lo77obi yibeenna. 'Nuuni paxana' giidi naagida; shin dagama gidiis. 16Nu morkketu paraa daarettai Daana giyo kataman siyettees; eta korima paratu caagettan biittai ubbai qaaxxees. Biittaanne biittan de7iyaabaa ubbaa, katamaanne kataman de7iya asaa ubbaa mi xaissanau yiidosona" yaagoosona. 17GODAI hagaadan yaagees; "Be7ite, taani shooshshata intte giddo yeddana. Murunniyaageetu daadumatai teqqanau danddayenna hasota intte giddo yeddana; yeddin eti inttena dukkana" yaagees. 18Paxanau danddayenna keenaa taani azzanaas; ta wozanaikka ta giddon seerees. 19Ta asai haaho biittan waassiyo waasuwaa siyite. Eti, "GODAI Xiyoonen baawee? Ha Xiyoone Kawoi naa77antto yan de7ennee?" yaagidi waassoosona. Waassin GODAI eta Kawoi, "Eti bantta massido misiletun, bantta pattenna allaga eeqatun woni tana aissi yiilloyidonaa?" yaagees. 20Yaagin asai, "Hekko cahaa wodeenne aadhdhiis; boneenne wuriis; nuuninne attibookko" yaagidi waassoosona. 21Simmi ta asai mazunxxido gishshau, ta wozanaikka mazunxxiis. Taani kayyottais; yeellai tana oiqqiis. 22Gala7aaden tiyiyo xalee baaweeyye? Yan aakimee de7ennee? Yaatin, ta asaa meqoi aissi paxennee?


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\